Strefa klienta
Pomoc

Zniesienie służebności gruntowej


Pytanie:

Zostałam współwłaścicielem działki na której jest ustanowiona służebność gruntowa (droga konieczna). Służebność nie jest zarejestrowana w KW, księga funkcjonuje bez naniesienia tej służebności. Jedynym śladem jest postanowienie Sądu z 1985r. które ustanawia tę służebność na nieruchomości (wtedy moich dziadków) na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości X. Została w związku z tym ustalona odpłatność za korzystanie z wytyczonej drogi na kwotę 750 zł rocznie. Właściciele działki X nie wywiązywali się z opłaty. Teraz wszyscy współwłaściciele chcą sprzedać działkę po dziadkach, ale najpierw chcemy wyprostować kwestię tej służebności. Czy samo postanowienie Sądu-bez wpisu do KW jest ważne i daje im uprawnienia do korzystania ze służebności? Obecnie właścicielem działki X jest osoba, która jest posiadaczką również sąsiedniej działki a przed to ma dojazd do drogi gminnej. Czy na tej podstawie możemy ubiegać się o zniesienie służebności na naszej nieruchomości? Czy możemy wystąpić o nową kwotę dzierżawy i egzekwować ją od właściciela działki X, ponieważ kwota 750 zł w roku 1985 jest nie do przeliczenia na wartość obecnych pieniędzy? Jakie mamy szanse na zniesienie służebności lub uzyskanie realnej kwoty za korzystanie z drogi?

Odpowiedź:

Wpis do księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny (stwierdza istnienie prawa a nie tworzy go). Skoro został wydany wyrok , to istnieje służebność. Zniesienie służebności jest możliwe. Przede wszystkim należałoby się zastanowić czy nie doszło już do jej wygaśnięcia. Zgodnie z art. 293 § 1 kodeksu cywilnego służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Jeśli zatem przez co najmniej 10 lat współwłaściciele działki X nie korzystali ze służebności, to doszło do wygaśnięcia tej służebności z mocy prawa. Dobrze byłoby jednak złożyć pozew ustalający wygaśnięcie służebności (w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego). Takie orzeczenie sądu jest również przydatne w dalszych celach dowodowych. Jeśli do wygaśnięcia nie doszło, to można się powołać na art. 295 kodeksu cywilnego, który przewiduje, że jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej (art. 285 § 2 kodeksu cywilnego). W razie odpadnięcia tej przesłanki funkcjonalnej traci rację bytu ustanowiona służebność. W tym przypadku służebność nie gaśnie z mocy prawna. Właściciel nieruchomości obciążonej ma roszczenie „o zniesienie służebności". Konieczne jest więc złożenie pozwu do sądu - zadaniem sądu orzekającego jest badanie przesłanek roszczenia i w razie uwzględnienia powództwa konstytutywne orzeczenie „o zniesienie służebności" (bez wynagrodzenia). W razie gdyby zniesienie współwłasności okazało się niemożliwe, to można wystąpić do sądu o waloryzację świadczenie do jakiego zobowiązany jest właściciele działki X. Można np. odnieść kwotę 750 się do średniego wynagrodzenia z 1985 r. i porównać to z obecnym średnim wynagrodzeniem. JM

Hasła:

służebność

Data odpowiedzi:

21-09-2008r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

137250

Podobne:

Bardzo dziękujemy za obszerną, konkretną i bardzo pomocną odpowiedź na zadane przez nas pytanie nr 231491 Kontynuując sprawę nr 231491…

Szerokość pojazdów

Czy sąd może domniemać datę rozpoczęcia biegu zasiedzenia czy musi wskazać konkretną datę z rokiem, miesiącem i dniem? Jeżeli jest…

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Jest dom bliźniak – jedna jego połówka przylega do drogi gminnej druga połówka nie ma dostępu do drogi - została…

Jakie problemy ze strony sąsiada mogą wyniknąć w związku z istnieniem służebności?

Zakład Energetyczny chce wybudować linię kablową przebiegajacą przez działkę będącą moją własnością i zwrócił się do mnie o wyrażenie na…

Budowa linii przesyłowej na cudzym gruncie