Spółka, jako jeden ze wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, ma prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów (proporcjonalnie do posiadanego udziału) odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nieruchomości stanowiących majątek spółki komandytowo-akcyjnej (tj. budynków usytuowanych na gruncie, którego wieczystym użytkownikiem jest Wnioskodawca), a w przypadku sprzedaży tej nieruchomości przez spółkę komandytową – również kosztów związanych z tym przychodem. Koszt uzyskania przychodu z tego tytułu należy ustalić w wysokości sumy wartości początkowej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości wniesionych aportem do spółki komandytowo-akcyjnej, pomniejszonej o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne, czyli wartości określonej w umowie spółki osobowej nie wyższej niż wartość rynkowa, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IP-PB3-423-147/08-2/MS

Hasła tematyczne: aport, dochód, grunty, kodeks spółek handlowych, koszty uzyskania przychodów, nieruchomości, odpłatne zbycie, spółka komandytowo-akcyjna, sprzedaż, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Koszty uzyskania przychodów –> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008r. (data wpływu 18.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przez spółkę dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej wniesionej uprzednio aportem do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przez spółkę dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej wniesionej uprzednio aportem do spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następując zdarzenie przyszłe.

Z… SA jest spółką z udziałem Skarbu Państwa, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest aktualnie użytkownikiem wieczystym działki gruntu wraz z usytuowanymi na niej budynkami. Grunt zostanie przez Spółkę wniesiony w formie wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej (zwanej dalej Spółką Komandytowo – Akcyjną lub Spółką K), w wyniku czego Spółka stanie się akcjonariuszem Spółki Komandytowo – Akcyjnej. Wartość gruntu jako wkładu zostanie wyceniona według jego wartości rynkowej i w takiej kwocie ujęta w umowie Spółki Komandytowo – Akcyjnej. W jednym z wariantów działalności gospodarczej, Spółka Komandytowo-Akcyjna rozważa możliwość sprzedaży gruntu na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak ustalić przychód podatkowy Spółki z tytułu odpłatnego zbycia gruntu przez Spółkę K…

Zdaniem Spółki, w przypadku odpłatnego zbycia gruntu przez Spółkę K przychód podatkowy Spółki (traktowany jako przychód z tytułu udziału w Spółce K powinien zostać ustalony jako iloczyn udziału Spółki w zyskach Spółki K (wynikający z Umowy Spółki) oraz kwoty stanowiącej różnice pomiędzy ceną należną Spółce K z tytułu sprzedaży gruntu a wartością początkową tego gruntu (ti. wartością rynkową gruntu określoną w umowie Spółki K). Zgodnie z UPodPraw:

 • przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału, w przypadku braku przeciwnego dowodu uznaje się, że udziały wspólników w przychodach są równe; na analogicznych zasadach ustała się koszty uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, oraz obniżenia dochodu, podstawę opodatkowania lub podatek (art. 5 ust. 1-2);
 • nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów — wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia tych gruntów lub prawa użytkowania wieczystego, bez względu na czas ich poniesienia (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a); grunty nie podlegają amortyzacji podatkowej (art.16c pkt 1);
 • za wartość początkową środków trwałych uważa się — w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej – ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej (art. 16g ust. 1 pkt 4);
 • przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym różnice kursowe (ar 12 ust. 1 pkt 1); przy czym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez nieuzasadnionej przyczyn odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust 1).

W świetle powyższych przepisów, zdaniem Spółki, w przypadku odpłatnego zbycia gruntu przez Spółkę K przychód podatkowy Spółki (traktowany jako przychód z tytułu udziału w Spółce Kpowinien zostać ustalony jako iloczyn udziału Spółki w zyskach Spółki K (wynikający z Umowy Spółki oraz kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną należną Spółce K z tytułu sprzedaży gruntu a wartością początkową tego gruntu (t. wartością rynkową gruntu określoną w umowie Spółki K nie wyższą od wartości rynkowej na dzień wniesienia).

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w wiążących interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • w postanowieniu z dnia 12 lipca 2007 r. znak 1471/DPR2/423-63/07/JB wydanym przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.,
 • w postanowieniu z dnia 7 lipca 2006 r. znak 1472/ROP 1/423-122/220/06/DP wydanym przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

W świetle stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. – Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Sprzedaż nieruchomości przez spółkę komandytowo-akcyjną spowoduje zatem powstanie przychodu opodatkowanego u wspólników tej spółki proporcjonalnie do ich udziału w tej spółce oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z tym przychodem.

Stosownie do art. 147 § 1ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

Analizując przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, iż ustawodawca nie przewidział szczególnej metody ustalania dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 14 ust. 1 w/w ustawy. Z tego też względu oraz uwzględniając fakt, iż Spółka, będąca wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej, jest osobą prawna, przy ustalaniu jej dochodu z w/w tytułu należy kierować się zasadą ogólną wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołanym art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Art. 12 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że przychodami są m. in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Art. 16 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
  – wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Kierując się zatem literalnych brzmieniem art. 5 oraz powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, że Spółka, jako jeden ze wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, ma prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów (proporcjonalnie do posiadanego udziału) odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nieruchomości stanowiących majątek spółki komandytowo-akcyjnej (tj. budynków usytuowanych na gruncie, którego wieczystym użytkownikiem jest Wnioskodawca), a w przypadku sprzedaży tej nieruchomości przez spółkę komandytową – również kosztów związanych z tym przychodem. Koszt uzyskania przychodu z tego tytułu należy ustalić w wysokości sumy wartości początkowej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości wniesionych aportem do spółki komandytowo-akcyjnej, pomniejszonej o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne, czyli wartości określonej w umowie spółki osobowej nie wyższej niż wartość rynkowa, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.