Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1/443-833/08-4/IG

Hasła tematyczne: świadczenie usług na rzecz, premia pieniężna, opodatkowanie, odliczanie podatku naliczonego, faktura VAT

Kategoria:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008r. (data wpływu 30 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych i wystawiania w tym zakresie faktur VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych i wystawiania w tym zakresie faktur VAT, uzupełniony pismem z dnia 09 lipca 2008r. (data wpływu do BKIP w Płocku 14 lipca 2008r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IP-PB3-423-661/08-2/MB z dnia 04 lipca 2008r. do uzupełnienia wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność handlową artykułami biurowymi. W zależności od wielkości zakupów od swoich dostawców otrzymuje premie pieniężne. Wysokość otrzymywanych premii pieniężnych uzależniona jest od dokonanego obrotu i określana w umowach w postaci wskaźnika procentowego od obrotu „zrealizowanego w okresie podlegającym rozliczeniu (z reguły jest okres kwartalny) lub roczny. Przyznawana premia pieniężna nie odnosi się do jednej konkretnej transakcji lecz do wielu transakcji dokonanych w okresie rozliczeniowym. Spółka otrzymała interpretację w tej sprawie nr X od Naczelnika III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 07.12.2004r. stwierdzającą, że premie pieniężne powinny być opodatkowane podatkiem VAT i udokumentowane fakturą sprzedaży VAT przez otrzymującego premię i do tego się stosujemy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie premii pieniężnych od dostawcy za wykonany obrót określony w umowie o współpracy powinno być potraktowane jako świadczenie usługi skutkować wystawieniem przez nas faktury VAT?

Zdaniem wnioskodawcy stanowisko jakie otrzymaliśmy od swojego Urzędu Skarbowego w tej sprawie jest nadal aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do tego stanowiska się stosujemy i wystawiamy na przyznawane nam premie pieniężne faktury VAT.Coraz częściej można spotkać różne interpretacje, sugerujące, że premie pieniężne nie podlegają VAT i mogą być udokumentowane notami księgowymi a nie fakturami VAT.

Nasi dostawcy nie chcą od nas przyjmować faktur tłumacząc się zmianą w art. 88 ust. 3a pkt 2, że nie są pewni „czy mogą odliczyć podatek VAT z wystawionych przez nas faktur na premie pieniężne. Dlatego ponownie występujemy o interpretację „żeby mieć aktualną interpretację na dzień dzisiejszy i przekonać naszych dostawców, że mamy obowiązek wystawiać faktury VAT na przyznawane nam przez nich premie pieniężne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartości zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (…).

Na mocy przepisu § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 ww. artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

 • suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 • w przypadku importu – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;
 • zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 • kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Na mocy art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem w sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w przypadku, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez wnioskodawcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami wnioskodawcy, a zatem ze świadczeniem usług przez wnioskodawcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca otrzymuje premie pieniężne od dostawcy za wykonany obrót określony w umowie o współpracy w postaci wskaźnika procentowego od obrotu zrealizowanego w okresie kwartalnym lub rocznym. Premie w żadnym wypadku nie są powiązane z konkretnymi dostawami towarów i mają charakter obowiązkowy, co oznacza , że są płatne po spełnieniu warunków określonych w umowach a ich wypłata nie jest uzależniona od decyzji uznaniowych. Wnioskodawca traktuje otrzymane premie pieniężne za wynagrodzenie za wykonaną usługę i wystawia stosowne faktury VAT. Jednakże dostawcy nie chcą przyjmować faktur tłumacząc się zmianą w art. 88 ust. 3a pkt 2, że nie są pewni „czy mogą odliczyć podatek VAT z wystawionych przez wnioskodawcę faktur na premie pieniężne.

Należy podkreślić, że działania Wnioskodawcy, polegające na dokonywaniu określonej ilości zakupów u dostawców w określonym okresie w zamian za określone premie miesięczne, mają bezpośredni wpływ na określone zachowania wzajemne kontrahentów, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ stwierdza, iż otrzymane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią rodzaj wynagrodzenia dla wnioskodawcy za świadczone usługi na rzecz Kontrahenta.

Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, faktury otrzymane od wnioskodawcy przez kontrahentów dokumentują otrzymane przez Wnioskodawcę premie pieniężne, będące wynagrodzeniem za usługi świadczone na rzecz dostawcy. Nie może zatem budzić wątpliwości fakt, iż podatek naliczony wykazany na takich fakturach związany jest z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Mając na uwadze fakt zakwalifikowania wypłacanych premii pieniężnych jako czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT ww. przepis nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Dostawcom wnioskodawcy przysługuje więc prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez wnioskodawcę za otrzymane wynagrodzenie (premię).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że otrzymanie premii pieniężnych od dostawców jest traktowane jako świadczenie usług i skutkuje wystawianiem przez wnioskodawcę faktur VAT, zawierających podatek podlegający odliczeniu u kontrahenta otrzymującego taką fakturę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock