Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-413/08-2/AK

Hasła tematyczne: świadczenie usług, odliczanie podatku naliczonego, faktura VAT, premia pieniężna, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług

Kategoria:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko „B” S.A., przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 5 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej i sposobu dokumentowania jej wypłaty – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej i sposobu dokumentowania jej wypłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący zdarzenie przyszłe.

„B” S.A. (dalej: Wnioskodawca) jest producentem produktów leczniczych. Produkty lecznicze sprzedawane są przez Wnioskodawcę na rzecz „BT” Sp. z o.o., mającego status hurtowni farmaceutycznej. „BT” Sp. z o.o. odsprzedaje produkty lecznicze do innych hurtowni oraz aptek, które dokonują dalszej sprzedaży produktów leczniczych na rzecz pacjentów.

W celu zwiększania sprzedaży produktów leczniczych Wnioskodawca planuje wdrożyć szereg instrumentów marketingowych, w szczególności zamierza wypłacać premie pieniężne aptekom z tytułu dokonania w hurtowniach współpracujących z „BT” Sp. z o.o. zakupów określonej liczby produktów leczniczych „B”.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że jedyną podstawą do wypłaty przez niego premii pieniężnych na rzecz aptek będzie osiągnięcie przez nie określonego pułapu zakupów produktów leczniczych „B”. W szczególności, apteki nie będą zobowiązane do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Wnioskodawcy lub hurtowni współpracujących z „BT” Sp. z o.o. ani też na rzecz „BT” Sp. z o.o., np. o charakterze marketingowym czy promocyjnym.

Warto podkreślić, że apteki nie będą miały również obowiązku dokonania zakupu określonej partii towarów uprawniającej do uzyskania premii – nieosiągnięcie określonego pułapu zakupów nie będzie wiązać się bowiem z żadnymi sankcjami czy odpowiedzialnością po ich stronie. Ponadto, z uwagi na fakt, że premie pieniężne należne będą aptekom z tytułu dokonania przez nie określonego poziomu zakupów w trakcie całego okresu rozliczeniowego, np. miesiąca czy roku, nie będzie możliwe przyporządkowanie tych premii do konkretnych zakupów dokonywanych w hurtowniach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy przyznanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych na rzecz aptek z tytułu przekroczenia przez nie określonego poziomu zakupów produktów leczniczych „B” w hurtowniach współpracujących z „BT” Sp. z o.o. będzie neutralne z punktu widzenia rozliczeń w podatku VAT Wnioskodawcy i, w efekcie, powinno być udokumentowane notą księgową…

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata premii pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz aptek z tytułu przekroczenia przez nie określonego pułapu zakupów produktów leczniczych „B” we współpracujących z „BT” Sp. z o.o. hurtowniach nie będzie wiązać się z dokonaniem przez apteki lub Wnioskodawcę jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, ani nie będzie stanowić rabatu zmniejszającego podstawę opodatkowania w podatku VAT i, w efekcie, powinna być udokumentowana notą księgową. Innymi słowy wypłata premii pieniężnej nie będzie zdarzeniem, które prowadziłoby do powstania obowiązku podatkowego czy to po stronie Wnioskodawcy tj. podmiotu wypłacającego premie pieniężne czy też aptek otrzymujących takie premie.

Brak świadczenia usług ze strony aptek

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za uznaniem, że wypłata premii pieniężnych nie będzie wiązać się ze świadczeniem przez apteki na rzecz Wnioskodawcy usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Brak odrębnego przysporzenia ze strony aptek

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W świetle powyższej definicji, warunkiem koniecznym dla uznania danej operacji gospodarczej za usługę jest zidentyfikowanie w jej ramach świadczenia, prowadzącego do pewnego przysporzenia po stronie nabywcy usług (tu: Wnioskodawcy). W tym kontekście, należy zauważyć, że jedynym działaniem jakim musi się wykazać apteka, aby otrzymać premię będzie zakup produktów „B” w hurtowniach. Zakup ten i zapłata ceny będą elementami operacji gospodarczej – transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy aptekami i hurtowniami. Zakup określonej ilości towarów i zapłata ceny nie będą czynnościami, które mogłyby stanowić podstawę do identyfikacji jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego ze strony aptek na rzecz Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczeniem takim nie będzie również okoliczność, iż w związku z zakupem towarów u jednego sprzedawcy, automatycznie ta sama partia towarów nie zostanie zakupiona u innego sprzedawcy.

Zatem, skoro Wnioskodawca nie osiągnie żadnej dającej się zidentyfikować korzyści, trudno będzie mówić o otrzymaniu przez niego jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego od aptek (nabywcy towarów od hurtowni). W konsekwencji, należy przyjąć, że nie będzie istniała żadna inna więź prawna pomiędzy Wnioskodawcą i aptekami, która nawet potencjalnie mogłaby być podstawą do identyfikacji świadczenia ze strony aptek. Warto także zauważyć, że apteki nie będą miały obowiązku dokonania zakupu od hurtowni określonej partii towarów, zaś nieosiągnięcie określonego pułapu zakupów nie będzie wiązać się z żadnymi sankcjami czy odpowiedzialnością po ich stronie. Brak będzie również innego stosunku prawnego pomiędzy Wnioskodawcą i aptekami tworzącego jakiekolwiek zobowiązanie, które mogłoby być podstawą świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji, z uwagi na brak możliwości zidentyfikowania świadczenia ze strony aptek, które mogłoby być traktowane jako usługa w rozumieniu ustawy o VAT, wypłata premii pieniężnej przez Wnioskodawcę nie będzie mogła być uznana za wynagrodzenie za usługę i jako taka powinna pozostać neutralna dla celów podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, konkluzja ta jest tym bardziej aktualna, gdyż dotyczyć będzie przypadku, gdy premie pieniężne wypłacane będą na rzecz aptek jako podmiotów dokonujących zakupów produktów leczniczych nie bezpośrednio od Wnioskodawcy, ale za pośrednictwem hurtowni. Fakt, że apteki nie będą bezpośrednim kontrahentem Wnioskodawcy nie zmieni charakteru premii pieniężnej jako instrumentu motywującego apteki do większych zakupów produktów leczniczych Wnioskodawcy i nie wpłynie na zmianę kwalifikacji takiej premii dla celów podatku VAT – premia ta powinna pozostać neutralna na gruncie podatku VAT.

Praktyka podatkowa

Należy zauważyć, że sądy administracyjne oraz urzędy skarbowe uznają wypłatę premii pieniężnych za zrealizowanie określonego pułapu zakupów za neutralną dla celów podatku VAT. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok NSA z dnia 6 lutego 2006 roku (sygn. I FSK 94/2006), zgodnie z którym „(…) czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji (…) jest treść art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą”. W konsekwencji, zdaniem sądu, nie można uznać za usługę w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy o VAT obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów, zaś premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. Podobne zapatrywanie wyraził NSA w wyroku z 28 sierpnia 2007 roku (sygn. I FSK 1109/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 maja 2007 roku (sygn. III SA/Wa 4080/2006) oraz z dnia 6 lutego 2008 roku (sygn. III SA/Wa 1967/07). Należy zaznaczyć, że powyższe stanowisko jest również aprobowane przez organy podatkowe. W szczególności warto zwrócić uwagę na pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2007 roku (nr 1401/PH-1/4407/14-46/07/KO), zgodnie z którym zakup przez podatnika określonej ilości towarów i osiągnięcie przez to określonego pułapu obrotów nie stanowi świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT. W przeciwnym razie, jedna operacja gospodarcza – zakup towarów – podlegałaby podwójnemu opodatkowaniu – raz jako dostawa towarów i drugi raz, jako świadczenie usług. Izba Skarbowa wskazała także, że wypłata premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów przez kontrahenta powinna zostać udokumentowana notą księgową. Stanowisko, zgodnie z którym wypłata premii pieniężnych z tytułu przekroczenia określonego wolumenu zakupów pozostaje neutralna dla celów VAT zostało także zaaprobowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w interpretacji dnia 7 września 2007 roku (nr OR/415-24/07) oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie w interpretacjach z 17 sierpnia 2007 roku (nr US.PP/443-35/07 oraz nr US.PP/443-26/07).

W konsekwencji, w świetle powyższej analizy, dokonywanie przez apteki określonej ilości zakupów nie powinno być klasyfikowane jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zaś premia pieniężna – jako wynagrodzenie z tytułu świadczenia tych usług, Zakup towarów przez apteki nastąpi od innego podmiotu niż Wnioskodawca, który wypłaca premie. Tym bardziej więc nie można uznać, aby apteki świadczyły na rzecz Wnioskodawcy, jakiekolwiek usługi. A zatem, powołane powyżej stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych pozostaje aktualne w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku. Fakt, że apteka nie jest bezpośrednim kontrahentem Wnioskodawcy nie zmieni charakteru premii pieniężnej jako instrumentu motywującego apteki do większych zakupów produktów leczniczych Wnioskodawcy i nie wpłynie na kwalifikację takiej premii dla celów podatku VAT – premia ta powinna pozostać neutralna na gruncie podatku VAT.

Brak czynności opodatkowanych ze strony Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, sama w sobie wypłata premii pieniężnej na rzecz aptek nie będzie mogła być traktowana jako transakcja podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z uwagi na fakt, że pieniądze nie stanowią rzeczy ruchomej, ani innych składników majątkowych zdefiniowanych powyżej jako towary, wypłata kwoty pieniężnej nie może być traktowana jako dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, wypłata kwoty pieniężnej nie może być kwalifikowana jako samo w sobie świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Z powyższych względów wypłata premii pieniężnych na rzecz aptek z tytułu przekroczenia przez nie określonego pułapu zakupów nie może być kwalifikowana jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Brak obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata premii pieniężnych na rzecz aptek z tytułu przekroczenia przez nie określonego pułapu zakupów od hurtowni produktów leczniczych wyprodukowanych przez Wnioskodawcę nie powinna być kwalifikowana jako rabat udzielony przez Wnioskodawcę na rzecz aptek. Wynika to z faktu, że premie pieniężne należne będą aptekom z tytułu zrealizowania przez nie zakupów w trakcie całego okresu rozliczeniowego, np. miesiąca czy roku i, w konsekwencji, nie będzie możliwe przyporządkowanie tych premii do konkretnych zakupów w danym okresie rozliczeniowym, a tylko takie powiązanie umożliwiałoby twierdzenie, że wypłacona premia ma na celu obniżenie ceny zapłaconej przez aptekę hurtowni, za produkty „B”. Tymczasem wypłacona przez Wnioskodawcę premia pieniężna nie będzie dotyczyć konkretnych towarów, ale wszystkich zakupionych przez aptekę od hurtowni produktów leczniczych Wnioskodawcy. W konsekwencji, wypłata premii pieniężnych na rzecz aptek nie będzie czynnością obniżającą podstawę opodatkowania (obrót) z tytułu sprzedaży Udokumentowanie wypłaty premii pieniężnej

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy VAT zobowiązani są do wystawiania faktur dokumentujących dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu. Z uwagi na fakt, że wypłata premii pieniężnych na rzecz aptek będzie neutralna dla celów rozliczeń w podatku VAT, nie będzie konieczności jej udokumentowania fakturą VAT. W konsekwencji, transakcja ta będzie mogła zostać udokumentowana przez Wnioskodawcę notą księgową

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Przez dostawę towarów, jak wskazują przepisy art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Zatem przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Ponadto z art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy wynika, iż każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 cyt. ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, podlegający uregulowaniom wynikającym z przywołanego powyżej art. 29 ust. 4 cyt. ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę, np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób – wówczas wypłacane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich sytuacjach należy uznać, iż wypłacony bonus pieniężny związany jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z informacji przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest producentem produktów leczniczych, które są sprzedawane na rzecz „BT” Sp. z o.o., mającego status hurtowni farmaceutycznej; „BT” Sp. z o.o. odsprzedaje produkty lecznicze do innych hurtowni oraz aptek. W celu zwiększania sprzedaży swoich produktów Spółka zamierza wypłacać premie pieniężne aptekom z tytułu dokonania w hurtowniach współpracujących z „BT” Sp. z o.o. zakupów określonej liczby produktów leczniczych „B” w trakcie całego okresu rozliczeniowego, np. miesiąca czy roku. Jedyną podstawą do wypłaty przez Wnioskodawcę premii pieniężnych na rzecz aptek będzie osiągnięcie przez nie określonego pułapu zakupów produktów leczniczych „B”, a apteki nie będą zobowiązane do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Wnioskodawcy lub hurtowni współpracujących z „BT” Sp. z o.o. ani też na rzecz „BT” Sp. z o.o. Natomiast nieosiągnięcie określonego pułapu zakupów nie będzie wiązać się z żadnymi sankcjami czy odpowiedzialnością po stronie aptek. Ponadto Wnioskodawca podkreślił iż z uwagi na fakt, że premie pieniężne należne będą aptekom z tytułu dokonania przez nie określonego poziomu zakupów w trakcie całego okresu rozliczeniowego, np. miesiąca czy roku, nie będzie możliwe przyporządkowanie tych premii do konkretnych zakupów dokonywanych w hurtowniach.

Zatem premie pieniężne, które Wnioskodawca zamierza wypłacać na rzecz aptek nie będą związane z żadną konkretną dostawą i nie będą miały charakteru dobrowolnego, będą bowiem uzależnione od konkretnego zachowania kontrahentów, tj. aptek współpracujących z „BT” Sp. z o.o. Wynagrodzenie, która ma być wypłacane za dokonanie zakupów określonej liczby produktów leczniczych „B” w trakcie całego okresu rozliczeniowego, np. miesiąca czy roku, które nie może być uznane za rabat, będzie stanowić więc szczególny rodzaj wynagrodzenia dla aptek za świadczone na rzecz Spółki usługi. Pomiędzy stronami zaistnieje zatem więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowić będzie świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Jednocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia przedmiotowych usług wynosić będzie 22%. W myśl art. 41 ust. 13 cyt. ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Dla udokumentowania powyższych transakcji zastosowanie znajdą przepisy art. 106 ust. 1 cyt. ustawy, w myśl którego podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zatem wypłata premii pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz aptek sprzedających produkty lecznicze „B” winna być dokumentowana przez te apteki fakturami VAT, wystawianymi w oparciu o ww. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania zostały określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Reasumując, wypłatę przez Wnioskodawcę premii pieniężnych na rzecz aptek z tytułu osiągnięcie przez nie określonego pułapu zakupów produktów leczniczych „B” w hurtowniach współpracujących z „BT” Sp. z o.o., należało będzie uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podatku VAT w wysokości 22%, o której mowa w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy. Otrzymywanie przedmiotowych premii pieniężnych, winno być potwierdzane przez apteki fakturami VAT, wystawianymi zgodnie z uregulowaniami art. 106 ust. 1 cyt. ustawy.

Ponadto należy stwierdzić, iż powołane przez Wnioskodawcę: wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2007r., sygn. akt I FSK 94/06; wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2007r., sygn. I FSK 1109/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007r., sygn. akt III SA/Wa 4080/06 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2008r., sygn. III SA/Wa 1967/07, są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 września 2007r., Nr 1401/PH-1/4407/14-46/07/KO; Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie z dnia 7 września 2007r., Nr OR/415-24/07 oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 17 sierpnia 2007r., Nr US.PP/443-35/07 i Nr US.PP/443-26/07 są rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych wnioskodawców, charakteryzujących się specyficznymi dla nich okolicznościami i stanami faktycznymi i w związku z tym nie mogą być podstawą do wydawania analogicznych rozstrzygnięć w interpretacjach indywidualnych innych organów podatkowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.