Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-1946/08-2/JB

Hasła tematyczne: sprzedaż opodatkowana, odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia, podatek naliczony, termin odliczenia podatku od towarów i usług

Kategoria:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu … czerwca 2005 r. wraz z innymi spółkami grupy podpisał Umowę ramową o świadczenie usług restrukturyzacyjnych i integracji spółek w ramach grupy XX”. Przedmiotem umowy, było świadczenie usług konsolidacyjnych przez XX na rzecz spółek, w tym Wnioskodawcy oraz nabywanie towarów i usług integrujących na rzecz wszystkich spółek przez XX. Usługami konsolidacyjnymi w myśl umownej definicji są usługi dotyczące restrukturyzacji i integracji poszczególnych spółek w ramach grupy XX w związku z realizacją celów wymienionych w preambule. Szczegółowe uregulowania dotyczące zakresu usług konsolidacyjnych stanowią, że usługi te będą polegać na planowaniu, koordynacji i nadzorze nad wdrożeniem Projektu Integracji, obejmują zarządzanie realizacją poszczególnych zadań projektowych w kolejnych etapach, w szczególności planowanie, realizację i wdrożenie, a także weryfikację efektów i przeprowadzenie ewentualnych zmian. Zgodnie z umowną definicją przez Projekt Integracji należy rozumieć zespół działań restrukturyzacyjnych i integracyjnych, zmierzających do wprowadzenia jednolitych standardów działania i spójnych struktur organizacyjnych uwzględniających specyfikę sektora i lokalizację spółek Grupy XX i zapewniających wykorzystanie efektu synergii dla maksymalizacji efektywności. Zadaniami projektowymi są zagadnienia w wyznaczonych obszarach Projektu Integracji. Natomiast w preambule przedmiotowej umowy zostało wyraźnie wskazane, że celem zawarcia umowy jest zwiększenie rentowności spółek (zatem również Wnioskodawcy), obniżenie kosztów operacyjnych, obniżenie kosztów finansowych, poprawienie konkurencyjności i podwyższenie efektywności Grupy XX. Grupa XX zamierza prowadzić działania zmierzające do restrukturyzacji i integracji spółek parterowych; działania te mają na celu wprowadzenie jednolitych standardów i spójnych struktur organizacyjnych spółek parterowych przy uwzględnieniu specyfiki sektora. Za wykonywanie wyżej wymienionych usług XX będzie należeć się wynagrodzenie, wyliczone według zasad ustalonych w umowie. Zgodnie z postanowieniami umownymi wynagrodzenie zostanie skalkulowane jako koszty poniesione przez XX powiększone o marżę w wysokości …..%. Koszty usług konsolidacyjnych będą dzielone w częściach równych pomiędzy wszystkie spółki parterowe, przy czym w przypadku, gdy spółki będą osiągać zróżnicowane korzyści ze świadczonych usług, wynagrodzenie zostanie ustalone stosownie do struktury alokacji korzyści. Faktury za świadczone usługi, będą wystawiane co miesiąc zgodnie z przedstawionymi zasadami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nabyciem opodatkowanych podatkiem od towarów i usług konsolidacyjnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturach, jako jej podatku naliczonego, związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych…

Zdaniem Wnioskodawcy w powyższej sprawie nie ma przeszkód do uznania, że wydatki związane z usługami konsolidacyjnymi stanowią koszt uzyskania przychodu. Poniesione wydatki można bez wątpienia powiązać z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i w żaden sposób nie można podważyć racjonalności i zasadności gospodarczej tych wydatków, a co więcej celem ich poniesienia jest potencjalne zwiększenie przychodów oraz zmniejszenie kosztów działalności Wnioskodawcy. Skoro zatem wynagrodzenie na rzecz świadczeniodawcy stanowi koszt uzyskania przychodów, Wnioskodawca wskazuje, iż nie ma wątpliwości, że nabywanie ww. usług służy prowadzonej działalności gospodarczej co do zasady opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Taka konstatacja pozwala przyjąć, że podatek wykazany na otrzymanych fakturach jest podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu od podatku należnego. Wnioskodawca podnosi, iż przedmiotowe usługi służą działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie ma wyłączeń danego wydatku z kosztów uzyskania przychodów, natomiast w ustawie o podatku od towarów i usług nie ma ograniczeń w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego ze wskazanymi zakupami. Taka ocena prawna niniejszego stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy, wynika z tego, że jeśli mamy do czynienia z wydatkami zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, nie można zastosować art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który pozbawia podatnika możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, iż trudno doszukać się innej przesłanki bądź wyłączenia pozwalającego na pozbawienie możliwości skorzystania z odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur dotyczących usług konsolidacyjnych. A zatem zastosowanie znajdą ogólne reguły odliczenia podatku naliczonego ustanowione w art. 86 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem pojęcie „towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych” użyte w art. 86 ust. 1 zd.1 cyt. ustawy należy rozumieć jako towary i usługi nabyte w celu wykonywania czynności opodatkowanych, tudzież umożliwiających wykonywanie tychże czynności. Wnioskodawca zaznacza również, iż nie zawsze nabyte usługi i towary będą związane bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ale pomimo wszystko odliczenie z tytułu ich nabycia bezsprzecznie przysługuje. Jako przykład takiej sytuacji Wnioskodawca podaje usługi ochrony obiektów czy usługi sprzątania, które to usługi nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale niewątpliwie umożliwiają tę działalność prowadzić. W taki sam sposób, zdaniem Wnioskodawcy, należałoby potraktować usługi konsolidacyjne, które niekoniecznie służą bieżącej działalności, ale bezsprzecznie wpływają na sposób i efekty jej wykonywania, w szczególności mają na celu uzyskanie lepszych wyników finansowych (niższe koszty, wyższe przychody). Konkludując, Wnioskodawca wskazuje, iż odliczenia podatku naliczonego należy dokonać, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym, mając jednak na względzie przepis art. 86 ust. 12 cyt. ustawy. Niedokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wyżej podanych terminach uprawnia podatnika do obniżenia podatku należnego poprzez dokonanie korekty deklaracji za okres kiedy to prawo wystąpiło (art. 86 ust. 13 ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

A zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, wyłącznie podatnikowi i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Istotny jest więc związek między zakupami, a działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek pomiędzy zakupami, a sprzedażą opodatkowaną może mieć charakter bezpośredni (np. zakup materiałów do wytworzenia produktu podlegającego odsprzedaży) lub pośredni (np. koszty administracyjne), jak również może dotyczyć takich czynności, które mimo, że nie podlegają opodatkowaniu, są potrzebne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Zauważyć należy także, na co słusznie wskazuje Spółka, iż stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 cyt. ustawy).

Z kolei w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują jednak wyjątki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnia przesłanki uprawniające go do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zawarte w art. 86 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie bowiem z unormowaniem art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Należy zaznaczyć, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów bądź usług nie powstaje automatycznie w momencie uznania poniesionych wydatków na towary i usługi za koszt uzyskania przychodów. Fakt, iż dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów jest kwestią odrębną od tego, czy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W pierwszej kolejności bowiem należy dokonać analizy, czy dany zakup towaru bądź usługi związany jest z transakcjami opodatkowanymi podatnika, a dopiero w drugiej kolejności (jeżeli dany zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi) – czy można go uznać za koszt uzyskania przychodów. Zatem, jeżeli poniesione wydatki nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, fakt uznania ich za koszty uzyskania przychodów jest sprawą drugorzędną ze względu na to, iż w tym przypadku podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi i co do zasady wydatki te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa należy uznać, iż Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie usług konsolidacyjnych, na zasadach określonych w przywołanych przepisach art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w takiej części, jaka związana jest z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Warunkiem istnienia prawa do odliczenia jest jednak możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z uwzględnieniem wyjątków zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3 ww. ustawy).

Podkreślenia wymaga fakt, iż powyższa pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego opiera się na przyjętym założeniu, iż opisane wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), co wskazał Wnioskodawca.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zaliczenia danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa bowiem na podatniku, a możliwość obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony przy zakupie towarów lub usług, poza związkiem z czynnościami opodatkowanymi, jest ściśle związana z dopuszczalnością zaliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.