Minister Finansó


Autor: Minister Finansów

Sygnatura: DD6/8213/229/MNX/08/PK-623

Hasła tematyczne: przychód, zasoby mieszkaniowe, gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, odsetki

Kategoria:

Zmiana Interpretacji Indywidualnej

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną, o której mowa w art. 14o Ordynacji podatkowej w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej ul. (…) w Warszawie, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w kwestii opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki mieszkaniowej:

  • w części odnoszącej się do opodatkowania dochodów z tytułu: odsetek z rachunku bieżącego, odsetek od nieterminowych płatności, dzierżawy pomieszczenia na stację transformatorową, najmu komórek i innych pomieszczeń lokatorom – jest prawidłowe
  • w części odnoszącej się do: opodatkowania dochodów z tytułu wynajmu dachu pod antenę, zwolnienia z opodatkowania premii termomodernizacyjnej w trybie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy – jest nieprawidłowe

Uzasadnienie

W dniu 16 października 2007 r. wpłynął do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki mieszkaniowej. Na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (art. 14d). Termin do wydania interpretacji upłynął w dniu 16 stycznia 2008 r. W związku z niewydaniem interpretacji indywidualnej w tym terminie doszło do tzw. „milczącej interpretacji”, tj. interpretacji stwierdzającej prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie (art. 14o).

We wniosku z dnia 16 października 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Wspólnota Mieszkaniowa wystąpiła z pytaniami:

  1. Czy przychody z odsetek od środków pieniężnych wspólnoty znajdujących się na rachunku bankowym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych…
  2. Czy przychody z odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych…
  3. Czy dochód z wynajmu dachu, przeznaczony na remonty części wspólnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych…
  4. Czy dochód z dzierżawy pomieszczenia na stację transformatorową przedsiębiorstwa energetycznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych…
  5. Czy ewentualne dochody z tytułu najmu komórek i innych pomieszczeń budynku wspólnoty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych…
  6. Czy premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47)…

Zdaniem Wspólnoty, dochody (przychody) o których mowa w pytaniach 1-5 stanowią dochody (przychody) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Natomiast premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył co następuje:

Zgodnie z art. 14e 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdującego się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami i kosztami tego rodzaju nie są natomiast te przychody i koszty, które związane są z lokalami użytkowymi.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/1 1/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

Właściwe jest więc stanowisko Wspólnoty, że przychodami z gospodarki mieszkaniowej są: otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe wpłaty zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości, dochody z tytułu najmu komórek i innych pomieszczeń lokatorom, dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń pod stacje transformatorowe związane z zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania budynku mieszkalnego.

Niewłaściwe jest stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej uznającej dochód z tytułu wynajmu dachu pod antenę za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, opodatkowaniu podlegają dochody osiągnięte z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Jest to zatem dochód z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatnika, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

Niewłaściwe jest również stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej uznającej premię termomodernizacyjną za wolną od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy. Stanowi ona bowiem przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, a nie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy na który powołał się Wnioskodawca, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).