Minister Finansó


Autor: Minister Finansów

Sygnatura: DD6/8213/231/SOH/08/PK-625/08

Hasła tematyczne: części wspólne, lokaty, nieterminowość, odsetki, opodatkowanie dochodów, wynajem

Kategoria:

Zmiana Interpretacji Indywidualnej

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 21 stycznia 2008 r., Nr IP-PB3/423-392/07-4/ER przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej DZIECI WARSZAWY 27A z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 27A (dalej: Wspólnota), przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części odnoszącej się do nieuznania za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek od nieterminowych opłat czynszowych od lokali mieszkalnych – jest nieprawidlowe, – w części odnoszącej się do nieuznania za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przychodów za wynajem części nieruchomości wspólnej, odsetek od nieterminowych opłat czynszowych od lokali usługowych, przychodów z odsetek od lokat bankowych – jest prawidlowe.


Uzasadnienie

We wniosku z dnia 25 października 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Wspólnota wyjaśniła, że uzyskuje przychody z tytułu: wynajmu części nieruchomości wspólnej, odsetki od lokat bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (zaliczek na koszty zarządu, media oraz fundusz remontowy).

Wspólnota ma wątpliwości, czy od tych przychodów jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wspólnoty, przychody te nie są bezpośrednio związane z gospodarką mieszkaniową i w związku z tym nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), dokonał w dniu 21 stycznia 2008 r. interpretacji indywidualnej (Nr IP-PB 3-423-392/07-4/ER), w której stanowisko Wspólnoty, w całości, uznał za prawidłowe.

Przy dokonywaniu interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wziął pod uwagą, iż zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa o własności lokali. Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych.

Członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 ustawy o własności lokali, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych, odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2007 r., na mocy art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 1589), wolne od podatku są dochody, m.in. wspólnot mieszkaniowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czynsze (opłaty) stanowią dla Wspólnoty przychód podatkowy, natomiast wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości stanowią koszt podatkowy. Mieszczą się one w katalogu przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzystają ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Jeżeli jednak wpływy te zostaną przeznaczone na cele inne niż gospodarka zasobami mieszkaniowa, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, otrzymane przez Wspólnotę należności z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych opłat należności czynszowych od lokali mieszkalnych i lokali usługowych, nie stanowią przychodów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, bowiem przychody te nie są związane z działalnością Wspólnoty, polegającą na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych swoich członków.

Ponadto, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, również dochody Wspólnoty z wynajmu części wspólnych na rzecz osób trzecich na cele użytkowe (np. prowadzenie działalności gospodarczej), nie są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskane z tego tytułu dochody, jako niepochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14 e 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość, wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów nieprawidłowe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. (Nr IP-PB3/423-392/07-4/ER), w części dotyczącej nieuznania we Wspólnocie za przychody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi odsetek od nieterminowych opłat czynszowych od lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jest prawidłowe w części dotyczącej nieuznania we Wspólnocie za przychody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi odsetek od nieterminowych opłat od lokali usługowych na pokrycie kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, opłat za wynajem części nieruchomości wspólnej, odsetek od lokat bankowych.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia oraz znajdujące się w budynkach urządzenia, jak np. strychy, klatki schodowe, windy oraz pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno – remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami, urządzeniami, przychody (np. opłaty, czynsze od lokali mieszkalnych, tj. zaliczki na koszty zarządu, media oraz fundusz remontowy, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki. Dochody z tego tytułu podlegają zatem zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r. Nr DD6/8213!ll!KWW/077MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat czynszowych od lokali mieszkalnych wpływają na dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, do którego ma zastosowanie zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nieprawidłowe więc jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w tym zakresie.

Zwolnienie określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 44 nie obejmuje dochodów z tytułu odsetek od zaległych opłat czynszowych od lokali usługowych, odsetek od terminowych lokat bankowych, ponieważ nie można ich uznać za dochody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Zwolnienie to nie obejmuje również dochodów z wynajmu części wspólnych na cele użytkowe (np. prowadzenie działalności gospodarczej). W związku z tym stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w tych kwestiach należy uznać za prawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).