Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez ogan jako zażalenie na postanowienie. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wn


Autor: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Sygnatura: III SA/Wa 3620/06

Hasła tematyczne: leczenie, interpretacja urzędu skarbowego, rehabilitacja

Kategoria:

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z 12 września 2006 r., nr 1461/DCi-I/415/Z/19b/06/DS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako „Op”) – stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z 19 lipca 2006 r., w sprawie z wniosku Jadwigi Teresy L. (zwanej dalej „Skarżącą”) o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że powoływane na wstępie postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z 19 lipca 2006 r. doręczono Skarżącej w dniu 20 lipca 2006 r. Z kolei ta w dniu 24 lipca 2006 r. zwróciła się do organu podatkowego „o przesunięcie terminu z uwagi na konieczność zgłoszenia się na leczenie w Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym w Busku Zdroju”.

Następnie w piśmie z 16 sierpnia 2006 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 17 sierpnia 2006 r.) Skarżąca, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku, zażądała przekazanie jej sprawy do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Do pisma dołączono kartę informacyjną z pobytu w ww. szpitalu.

Ze znajdującej się w aktach sprawy notatki pracownika Urzędu Skarbowego w Płońsku z 21 sierpnia 2006 r. wynika, że Skarżąca w rozmowie telefonicznej oświadczyła, że jej pismo z 16 sierpnia 2006 r. należy traktować jako zażalenie. Stanowisko to podtrzymała w dniu 22 sierpnia 2006 r., co wynika z protokołu przesłuchania. Dodatkowo Skarżąca w trakcie przesłuchania stwierdziła, że zażalenie zostało złożone po jej pobycie w Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym w Busku Zdroju od 25 lipca 2006 r. do 15 sierpnia 2006 r. i wniosła o przewrócenie terminu do jego złożenia. Wyjaśniła także, że w piśmie z 24 lipca 2007 r. „miała na względzie przywrócenie terminu do zażalenia, gdyż rozważała możliwość ewentualnego zażalenia”.

Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że postanowieniem z 11 września 2006 r., nr 1461/DCi-I/415/Z/19a/06/DS odmówił Skarżącej przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z 19 lipca 2006 r. Wskazał także, że powoływane na wstępie postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z 19 lipca 2006 r. doręczono Skarżącej w dniu 20 lipca 2006 r., zatem 7-dniowy termin do wniesienia zażalenia rozpoczął swój bieg w dniu 21 lipca 2006 r. i upłynął w dniu 27 lipca 2006 r. Natomiast zażalenie Skarżącej zostało nadane za pośrednictwem poczty w dniu 17 sierpnia 2006 r., a zatem trzy tygodnie po upływie ustawowego terminu.

Pismem z 10 października 2006 r. Skarżąca wniosła skargę na powyższe postanowienie. W uzasadnieniu skargi podniosła, że pismem z 24 lipca 2006 r., informując o konieczności pobytu w uzdrowisku, zwróciła się o przesunięcie terminu do wniesienia zażalenia, przy czym zaznaczyła, że po powrocie przedłoży kartę informacyjną ze szpitala. Na to pismo Skarżąca nie uzyskała żadnej odpowiedzi. W dniu 17 sierpnia 2006 r. Skarżąca wywiązała się z podjętego zobowiązania i przedłożyła ww. dokument. Zdaniem Skarżącej zmieściła się w terminie z wniesieniem „odwołania”, ponieważ wniosła je czwartego dnia od daty otrzymania postanowienia organu I instancji. Ponadto Skarżąca podkreśliła, że 22 sierpnia 2006 r. żadnego wniosku nie składała.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podtrzymał argumentację zawartą w zaskarżonym postanowieniu i wniósł o oddalenie skargi. Dodatkowo stwierdził, że Skarżąca nie może skutecznie zasłaniać się faktem, że 24 lipca 2006 r. zawiadomiła organ podatkowy o zamiarze złożenia zażalenia po powrocie z uzdrowiska. Pismo to nie mogło zostać potraktowane jako środek zaskarżenia, ponieważ nie posiada ono cech zażalenia. Zażalenie zostało wniesione dopiero 17 sierpnia 2006 r. Na uwzględnienie nie zasługuje również twierdzenie Skarżącej, że 22 sierpnia 2006 r. nie składała żadnego wniosku, bowiem w aktach sprawy znajduje się protokół jej przesłuchania, w trakcie którego wyjaśniła, że wnosi o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia.

Przewodniczący Wydziału zarządzeniami z 9 listopada 2006 r., działając na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powoływanej dalej jako „ppsa”), zarządził rozdzielenie ww. skarg. Sprawa ze skargi na postanowienie z 11 września 2006 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie organu I instancji została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Wa 3619/06, z kolei sprawa ze skargi na postanowienie z 12 września 2006 r. stwierdzające uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia została opatrzona sygn. akt III SA/Wa 3620/06.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 184 Konstytucji RP w związku z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sprawowana jest o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a – c p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte jest wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Rozpoznając skargę Sąd zobowiązany był w niniejszej sprawie rozstrzygnąć czy strona uchybiła terminowi do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z dnia 19 lipca 2006 r.

Zgodnie z art. 14a§4 Op udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Natomiast zgodnie z art. 236. § 1 Op na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Z kolei organ podatkowy II instancji, zgodnie z art. 228 Op, w przypadku stwierdzenia, że nastąpiło uchybienie terminu do wniesienia zażalenia, stwierdza postanowieniem uchybienie terminu, ponieważ zgodnie z art. 239 Op w sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca w dniu 20 lipca 2006 r. otrzymała postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z dnia 19 lipca 2006 r. W dniu 24 lipca 2006 r. złożyła wniosek o przesunięcie terminu do złożenia zażalenia ze względu na wyjazd w dniu 25 lipca 2006 r. do Szpitala Uzdrowiskowo – Rahabilitacyjnego w Busku – Zdroju. Zażalenie na postanowienie zostało złożone natomiast w dniu 17 sierpnia 2006 r.

Z zestawienia powyższych dat wynika, iż termin do złożenia zażalenia skarżącej upływał 26 lipca 2006 r. (środa). Skarżąca natomiast złożyła zażalenie w dniu 17 sierpnia 2006 r. Zatem termin siedmiodniowy do złożenia zażalenia został przekroczony.

Ponadto jak wynika z akt sprawy, Skarżąca wnosiła w skardze o uznanie pisma z dnia 24 lipca 2006 r. jako złożonego w terminie 7 dni do złożenia zażalenia. W tym miejscu Sąd zauważa, iż wniosek z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczył przesunięcia terminu a zatem organ nie mógł go potraktować jako zażalenia na postanowienie. Ponadto w protokole przesłuchania strony z dnia 22 sierpnia 2006 r. skarżąca wskazała, iż „w piśmie z dnia 24 lipca 2006 r. miała na uwadze przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, gdyż rozważała możliwość ewentualnego złożenia zażalenia.” Zatem to również wskazuje, iż pismo z dnia 24 lipca 2006 r. nie stanowiło zażalenia na postanowienie.

Odnośnie kwestii przesunięcia terminu, o co wnioskowała skarżąca w piśmie z dnia 24 lipca 2006 r. to należy zauważyć, iż przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują takiej instytucji. Organ nie mógł potraktować takiego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął.

Wobec powyższego, skoro termin do złożenia zażalenia został uchybiony a skarga strony na decyzję odmawiającą przywrócenia terminu do złożenia zażalenia została oddalona, o czym Sąd rozstrzygnął wyrokiem w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3619/06 należało uznać, iż organ podatkowy nie naruszył prawa wydając postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.