Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymane dotacje: wsparcie pomostowe z ZPORR działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości i jednorazowe wsparcie inwestycyjne ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycy


Autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

Sygnatura: I-1/415/48/07

Hasła tematyczne: Unia Europejska (Wspólnota Europejska), inwestycje, zryczałtowany podatek dochodowy, Europejski Fundusz Społeczny, pomoc finansowa, dotacja, środki pomocowe

Kategoria:

Pismem z dnia 23.05.2006r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania dotacji w postaci podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani Beneficjentem Ostatecznym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Piorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działaniie 2,5 Promocja Przedsiębiorczości W ramach tego projektu oferowana jest pomoc finansowa w formie wsparcia pomostowego, gdzie podstawowe wsparcie pomostowe zostało przyznane w kwocie ogólnej 4.200,00 zł / 6 rat po 700,00 zł/, a w ramach przedłużonego wsparcia przyznano również kwotę 4.200,00 zł / 6 rat po 700,00 zł/.

We wniosku zawarła Pani pytanie czy otrzymana pomoc w postaci wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego podlega opodatkowaniu.

Wobec przedstawionych okoliczności faktycznych zdaniem Pani środki finansowe otrzymane na realizację projektu w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są dochodami wolnymi od podatku dochodowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu udziela interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe.

W ramach czynności sprawdzających dokonanych w trakcie rozpatrywania wniosku ustalono, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą od dnia 26.09.2006r. w zakresie Przedsiębiorstwa "B…" – usługi remontowo – budowlane na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Wójta gminy Zgierz nr rej. …/2006 i wybrała Pani opodatkowe zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowancyh, a na rok 2007r. nie dokonała Pani wyboru innej formy opodatkowania. Zatem przyjmuje się, że działalność przez Panią prowadzona opodatkowana jest w 2007r. także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm./.

Fundusze strukturalne są to zasoby finansowe Uni Europejskiej służące realizacji polityki strukturalnej. Obejmują one m.in. Europejski Fundusz Społeczny. Fundusz ten został powołany w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, ponadto umożliwia pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich.

Zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej, organów administracji samorządowej partrnerów społecznych i gospodarczych, zasady współdziałania z instytucjami Wspólnot Europejskich oraz organizacjami międzynarodowymi okresla ustawa z dnia 20.04.2004r. o Narodowym Panie Rozwoju / Dz. U. Nr 116 , poz. 1206 z późn.zm./. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.06.2004r. w sprawie przyjęcia Nardowego Planu Rozwoju 2004-2006 / Dz. U. Nr 149, poz. 1567/ przyjęto Narodowy Paln Rozwoju 2004-2006 stanowiący załącznik tegoż rozporządzenia.

Przedmiotowe umowy realizowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 03.12.2004r. w sprawie pomocy de minimis na promocje przedsiębiorczości / Dz. U. z 2004r. Nr 267, poz. 2655 z późn.zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16.02.2007r. / Dz. U. z 2007r. Nr 30 , poz.200/, które określają szczegółowe warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcy pomocy de minimis na promocje przedsiębiorczości w ramach działania 2,5 – Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz.U. Nr 144,poz. 930 z późn.zm./ zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 43,46,47c ustwy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od soób fizycznych/ Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późnzm./, stosuje się odpowiednio do podtaników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podtaku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika , jeżeli :

  • pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rowoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstwie jednostronnej deklaracji lub umów zawartch z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego Ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy;

zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel propramu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie okreslonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi zatem być spełnienie łącznie dwóch przesłanek, tj.:

– bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w/wym przepisie i zostać przekazana na podstawie, o której mowa w tym przepisie,

– podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.

Pomoc, jaką Pani otrzymuje, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanego programu. W związku z tym wsparcie finansowe otrzymywane przez Panią nie pochodzi wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumetowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego. Z tych względów do przychodów pochodzących z pomocy sfinasowanej środkami z pożyczki nie ma zastosowanie zwolnienie określone cytowanym wyżej przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej. Zwolnienie na podstawie tegoż przepisu uwarunkowane jest bowiem pochodzeniem dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze w/wym przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy uznać, że otrzymywane przez Panią środki pomocowe nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zgodnie z wybraną formą opodatkowania podlegają opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej w stawce 3%

Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mają możliwości pomniejszenia uzyskanego przychodu o poniesione koszty uzyskania przychodów, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej , o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym (…).

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w Pani wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu nie potwierdza Pani stanowiska w sprawie i uznaje je – za nieprawidłowe.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.