Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP1/443-271/07/AS

Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług, koszt kwalifikowany, prawo do odliczenia, obniżenie podatku należnego, podatek naliczony

Kategoria:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z realizowanym projektem „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z realizowanym projektem „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca 20 listopada 2006r. przystąpił do realizacji projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wynosi 75% zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych oraz krajowego wkładu publicznego w 25%.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca ponosi koszty związane z zakupem materiałów biurowych, koszty komunikacyjne (telefon, poczta), koszty wynajmu sali szkoleniowej, koszty wyżywienia dla uczestników szkoleń, koszty zatrudnienia wykładowców, koszty zakupu usług szkoleniowych (kurs prawa jazdy, kurs sprzedaży – kasa fiskalna, kurs magazyniera itp.), oraz inne. Wnioskodawca realizując projekt nie uzyskuje dochodów (projekt „non-profit") bowiem nie występuje sprzedaż związana z projektem, nie wystawia wiec żadnych faktur z tego tytułu. Wnioskodawca ma możliwość rozliczania jako koszt kwalifikowany wynagrodzenia właściciela firmy, kosztem tym obciążany jest Wojewódzki Urząd Pracy.

W ramach ww. projektu Wnioskodawca firma prowadzi szkolenia dla osób zagrożonych bezrobociem oraz dla osób bezrobotnych oraz prowadzi indywidualne doradztwo zawodowe i doradztwo psychiczno-zawodowe dla ww. grup.

Wnioskodawca za przeprowadzenie szkolenia i doradztwa nie uzyskuje dochodów ale składa wniosek o wypłatę dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy – Instytucją Wdrażającą.

Finansowanie odbywa się w następujący sposób: wydatki zatwierdzone na podstawie składanych do WUP wniosków beneficjenta – podatnika o płatność, przedstawiane są do refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego a następnie transze dofinansowania przekazywane są do firmy przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Wnioskodawca poza realizacją projektów wykonuje również inną działalność gospodarczą w zakresie: usług rachunkowo-księgowych, usług consultingowych-opodatkowane stawką VAT 22% oraz usług szkoleniowych opodatkowanych stawką zwolnioną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizowanym projektem Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług w całości bądź w części?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zakupów za środki otrzymywane przy realizacji projektu w ramach działania 2.4 "Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem”, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT ani w całości ani w części, ponieważ czynności te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, przez dostawę towarów rozumie się – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT – przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT – rozumie się każde świadczenie na rzez osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż szkolenia prowadzone w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem” są nieodpłatne a towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT związanych z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób zagrożonych bezrobociem”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.