Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB2/415-955/08-2/JS

Hasła tematyczne: spadek, zwolnienia przedmiotowe, sprzedaż, oświadczenia, odpłatne zbycie, nieruchomość budowlana

Kategoria:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 20.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jako spadkobierca Wnioskodawca nabył wraz z bratem spadek po rodzicach – nieruchomość (postanowienie sądu z dnia 31.08.2005 r.). Zamierza w najbliższej przyszłości, przed upływem 5 – letniego okresu, sprzedać nabyty udział w przedmiocie spadku. Wnioskodawca informuje, iż podatek od nabytego spadku został uiszczony w całości, bez wykorzystania ulgi meldunkowej. Wnioskodawca nadmienia, że nabyty spadek pochodzi od zmarłych rodziców: ojciec – 02.10.1975 r., matka 09.02.2004 r. Problem wynika z rozbieżności w interpretacji przepisów prawa podatkowego przez dwa różne urzędy skarbowe. Jeden stwierdza, że sprzedaż wymienionych udziałów w przedmiocie spadku nie podlega opodatkowaniu, natomiast drugi twierdzi, iż brat Wnioskodawcy będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 19%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od sprzedaży nabytego udziału w przedmiocie spadku…
  2. Jeśli Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku w ww. sprawie, to w jakim wymiarze…

Zdaniem Wnioskodawcy:

Po uzyskanych informacjach ustnych we właściwym urzędzie skarbowym uważa, że nie jest zobowiązany w przedmiotowej sprawie do uiszczenia podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych ust. 1 pkt 8 lit a – c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

W przedmiotowej sprawie nabycie udziałów w nieruchomości nastąpiło w spadku po rodzicach przed 1 stycznia 2007 roku. Zatem do ustalenia skutków podatkowych sprzedaży lokalu należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do 31 grudnia 2006 roku.

W przypadku nabycia udziału w nieruchomości w drodze spadku po ojcu zmarłym w 1975 r. pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy. Zatem przychód ze sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości nabytego w spadku po ojcu z uwagi na upływ wskazanego powyżej terminu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Z analizy zdarzenia przyszłego opisanego w złożonym przez Pana wniosku wynika, iż udział w przedmiotowej nieruchomości nabył Pan także w spadku po mamie zmarłej w 2004 r.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży tej części nieruchomości nabytej w spadku po mamie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy .

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.