Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że pytający wykonuje czynności zarówno w obiektach budownictwa mieszkaniowego, jak i innych obiektach budowlanych, polegające na montażu okien, które to wyroby zostały uprzednio przez niego wyp


Autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

Sygnatura: PP II 443/424/04/PK

Hasła tematyczne: stawki podatku, budownictwo mieszkaniowe, materiały budowlane, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), montaż, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), obniżenie stawki podatku

Kategoria:

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 litera a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (zgodnie z art. 146 ust. 2 powołanej ustawy) rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, pod pojęciem "obiekty budownictwa mieszkaniowego" dla potrzeb powoływanej ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do grupowania 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – budynki zbiorowego zamieszkania wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jedynie określony wyżej zakres czynności w wymienionych obiektach korzysta, do 31 grudnia 2007 r., z opodatkowania obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług.
Natomiast na materiały budowlane, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 maja 2004 r., obowiązuje 22 % stawka podatku.
Uwzględniając powyższe uregulowania Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 powoływanej ustawy z 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarówno towary jak i usługi identyfikowane są – art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 – dla potrzeb tego podatku w oparciu o klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Przy czym w gestii podatnika leży prawidłowe określenie – wg symbolu PKWiU lub PKOB – czy w określonym stanie faktycznym mamy do czynienia ze sprzedażą towarów czy też świadczeniem usług.
Jednocześnie informujemy, że z wyjaśnień Urzędu Statycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych, wynika, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (i mającej zastosowanie do klasyfikacji dokonywanych dla potrzeb podatku od towarów i usług) – Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm. – roboty instalacyjne i montażowe wykonywane w miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby (sprzęt, maszyny, urządzenia), z następującymi zastrzeżeniami :
– roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są kwalifikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu,
– gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób,
– budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale 45,
– roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowana jest jako handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 52.
Tym samym zakres niezbędnych prac związanych z wytworzeniem określonego wyrobu oraz usługi jego montażu w miejscu przeznaczenia świadczone przez producenta siłami własnymi, należy rozumieć jako produkcję wyrobu.
Mając na względzie przedstawiony stan prawny oraz zasady klasyfikowania wyrobów i usług można stwierdzić, iż określenie stawki podatku od towarów i usług w przedstawionej w piśmie sytuacji będzie uzależnione od dokonania prawidłowej klasyfikacji wykonywanych czynności, bądź do grupowania właściwego dla dostawy wyrobu (towaru), bądź dla świadczenia usług. Jednak klasyfikacji tej winien dokonać Podatnik bowiem organy podatkowe nie mają kompetencji w zakresie dokonywania tych czynności.
W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy zwrócić się o dokonanie prawidłowej klasyfikacji do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych (97-176 Łódź ul. Suwalska 29).