Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wynajmowanych lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach ulgi na wynajem ?<


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-2/415/16/2005

Hasła tematyczne: odpisy amortyzacyjne, lokal mieszkalny, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Postanowienie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04 lipca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia uznać Pana stanowisko za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości miejscowej Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 04 lipca 2005r. złożył Pan do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2000r. nabył Pan 19571/886613 udziałów w nieruchomości stanowiącej wielorodzinny budynek mieszkalny, w którym znajduje się 138 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. W latach 2000-2002 skorzystał Pan z ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup udziałów w użytkowaniu wieczystym tego budynku. Kwota dokonanych odliczeń objęła całość poniesionych wydatków. Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. Od 2002 roku uzyskuje Pan dochody z najmu tych lokali, które rozlicza na zasadach ogólnych.

Ma Pan wątpliwość czy w związku z zapisem art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a ÷ 22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wynajmowanych lokali mieszkalnych. Przedstawiając swoje stanowisko wyraża Pan pogląd, że skorzystanie z ulgi na wynajem nie stanowi zwrotu poniesionych wydatków. W związku z tym nie widzi Pan przeszkód do dokonania odpisów amortyzacyjnych wynajmowanych lokali.

Z danych ewidencyjnych zawartych w bazie tutejszego organu podatkowego wynika, że całość poniesionych wydatków na zakup w/w udziałów odliczył Pan w latach 2000-2002 od dochodu poprzez skorzystanie z ulgi na budowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem. Natomiast z cytowanego powyżej art. 23 ust. 1 pkt 45 wynika, że nie podlega zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów z najmu, wartość odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości lokali mieszkalnych, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie – odliczonych od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem nie ma podstaw do dwukrotnego odliczenia poniesionych wydatków: raz poprzez odliczenie poniesionych wydatków od dochodu, a po raz kolejny przez dokonanie odpisów amortyzacyjnych i zaliczenie ich w ciężar kosztów. Kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko odpisy amortyzacyjne dotyczące części budynku nie objętej ulga na wynajem.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.