Czy w przypadku odstąpienia od umowy sprzedazy środków trwałych będących przedmiotem leasingu, Podatnik (finansujący) może dokonywać amortyzacji podatkowej w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do momentu od jej odstąpienia i zaliczać nal


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

Sygnatura: PB1-423-11-2005-GB

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych, odstąpienie od umowy, środek trwały, koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne, amortyzacja, sprzedaż majątku

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu: 16.03.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.05. 2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Spółka Akcyjna w likwidacji wystąpiła do tut. Organu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:
W latach 2000 i 2001 powyższa Spółka (finansujący) zawarła z innym podmiotem (korzystającym) umowy leasingu środków trwałych.
Następnie na podstawie umowy sprzedaży z dnia 23.06.2004 r. dokonała zbycia osobie trzeciej (kontrahentowi), będących przedmiotem leasingu, środków trwałych. Sprzedawca wystawił faktury sprzedaży VAT od m-ca VII.2004 r.
W okresie VII-IX..2004 r. kupujący (przejmując prawa finansującego) pobrał czynsze leasingowe od korzystającego w wysokości określonej w umowach leasingu.
Umowa sprzedaży zawierała zastrzeżenie, że w przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży w określonym terminie Spółce Akcyjnej przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy.
W dniu 14.10.2004 r. pow. Spółka z powodu niedokonania przez kupującego zapłaty jakiejkolwiek części ceny, odstąpiła od pow. umowy, informując o tym fakcie korzystającego.
W wyniku podjętych negocjacji w m-cu II. 2005 r. podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy finansującym, kupującym i korzystającym m.in. regulujące sprawy związane z odstąpieniem od umów sprzedaży środków trwałych.
Ponadto wystawiono faktury korygujące celem wyeliminowania obrotu z tytułu sprzedaży środków trwałych.
Jak wynika z pisma Podatnika w efekcie przyjęcia faktur korygujących obrót z tytułu sprzedaży środków trwałych, wystawionych przez finansującego, kupujący całkowicie wyksięgował "własną amortyzację" dokonywaną za omawiany okres od przedmiotów objętych umową sprzedaży.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem:
– Czy w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do momentu odstąpienia od tej umowy Spółka Akcyjna (finansujący) może dokonywać amortyzacji podatkowej i zaliczać naliczane za ten okres odpisy w koszty uzyskania przychodów?
– Od jakiej wartości początkowej, dla celów amortyzacji podatkowej, należy dokonywać tych odpisów?
– Jaki należy przyjąć okres i stawkę amortyzacji?
Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy odstąpiono od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu, Spółka (uznając umowę sprzedaży za niebyłą) winna przyjąć dla celów naliczania amortyzacji w przedmiotowym okresie, wartość początkową przyjętą w swoich księgach i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie amortyzacji.

Umowa leasingu jest regulowana art. 709 1-709 18 Kodeksu cywilnego.Z definicji zawartej w art. 709 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kc (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wynika, że leasing jest umową, w której finansujący przekazuje korzystającemu prawo do użytkowania danej rzeczy przez oznaczony czas w zamian za wnoszenie przez korzystającego opłat.W opisanym przypadku finansujący dokonał sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej, jednak ze względu na niewykonanie zobowiązania strony kupującej co do zapłaty ceny sprzedaży stronie sprzedającej, umowa sprzedaży została zerwana.
Zgodnie z art. 395 § 2 Kc, w razie wykonania prawa odstąpienia, umowa jest uważana za nie zawartą. To co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Oznacza to, że finansujący tj. Spółka Akcyjna w likwidacji w okresie od zawarcia umowy sprzedaży z kontrahentem (kupującym), do jej zerwania, ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, stanowiącego jego składnik majątku, przyjmując:
– wartość początkową przedmiotowych środków trwałych przyjętą w swoich księgach tj. wartość sprzed dnia zawarcia umowy sprzedaży
– okres i stawkę amortyzacyjną, zgodnie z przyjętym wcześniej planem amortyzacji, oraz odnosząc odpisy amortyzacyjne w ciężar kosztów podatkowych.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu fatycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jaj dotyczących;
– nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.