Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy czym zapłata dokonana została miesiąc po wystawieniu faktury. W którym momencie należy zaewidencjonować fakturę, w jakiej wartości zaewidencjonować wydatek oraz czy wystąpią róż


Autor: Urząd Skarbowy w Słupsku

Sygnatura: PI/2/415-3/05

Hasła tematyczne: różnice kursowe, zapis w księdze, otrzymanie faktury

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: wartości w jakiej należy ująć towar handlowy w księdze przychodów i rozchodów, dnia, w którym należy zaewidencjonować fakturę oraz różnic kursowych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku, w świetle opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe w odniesieniu do wartości w jakiej należy ująć towar w księdze przychodów i rozchodów oraz różnic kursowych.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług Vat-R/UE i dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Część zakupionych towarów handlowych podlega podatkowi akcyzowemu.

Podatnik pyta według jakiej wartości należy zaewidencjonować towar w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i czy wystąpią różnice kursowe, jeśli faktura została wystawiona 21.10.2004 r., a zapłata gotówką w Euro oraz odbiór towaru nastąpił 25.11.2004 r., oraz kiedy należy zaewidencjonować fakturę?

Wnioskodawca uważa, że zakup towaru w księdze podatkowej należy zaewidencjonować według wartości netto (pomniejszonej o Vat), i powiększonej o podatek akcyzowy, a różnice kursowe nie wystąpią. Fakturę należy, zdaniem podatnika, zaewidencjonować z dniem 21.10.2004 r.

Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób po fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), cyt. "Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (…)."

Podatek akcyzowy nie został wymieniony w art. 23 cyt. ustawy o podatku dochodowym od fizycznych, zatem stanowi koszt uzyskania przychodu.

Potwierdza to również przepis § 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), który stanowi, iż za cenę zakupu uważa się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy, opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia.

Z powyższego wynika, iż w przypadku importu cenę zakupu powiększa należne cło, podatek akcyzowy, a także ewentualne opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe.

Podatnicy podatku od towarów i usług ewidencjonują zakupy według wartości netto, czyli bez podatku Vat, chyba że podatek Vat zapłacony przy zakupie nie podlega odliczeniu lub zwrotowi. W takiej sytuacji księgują zakupy według wartości brutto, łącznie z podatkiem Vat.

Zgodnie z § 12 ust. 4 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003r. "(…) Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym (…)"

W myśl przepisu art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

U podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów, co do zasady, dzień zapłaty jest dniem zarachowania kosztu, chyba, że podatnik wybierze memoriałową metodę rozliczania kosztów.

Metoda ta polega na tym, iż ponoszone wydatki podatnik zalicza do kosztów tego roku podatkowego, którego dotyczą, niezależnie od momentu faktycznego dokonania tych wydatków, pod warunkiem jednak, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Jedynie w przypadku zakupu materiałów podstawowych oraz towarów handlowych, co wynika z treści § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), podatnicy, niezależnie od przyjętej metody, zobowiązani są do ujęcia tych zdarzeń niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, to zgodnie z § 16 ust. 2 cyt. rozporządzenia należy sporządzić szczegółowy opis i dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu. Opis musi być przechowywany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej na fakturze musi być wpisana do księgi. Z powyższych przepisów wynika, że podatnik powinien zaewidencjonować zakup towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Jeżeli podatnik otrzymał materiał lub towar handlowy oraz fakturę w tym samym miesiącu, to na podstawie § 16 ust. 3 cyt. rozporządzenia, opis o którym mowa wyżej dołącza do otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury.

Jeżeli podatnik najpierw otrzymał fakturę, a odbiór towaru i zapłata nastąpiła po upływie miesiąca, w którym wystawiono fakturę, to faktura powinna być zaewidencjonowana w dniu odbioru towaru i zapłaty tj. 25.11.2004 r., a waluty obce przeliczone na złote zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym różnice kursowe w tym wypadku nie wystąpią.