Czy po upływie 5 lat od daty zakończenia inwestycji sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?<


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Sygnatura: 1432/IPDG2SP/415/427/14/10/05

Hasła tematyczne: budowle, ryczałty, sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje jako prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

UZASADNIENIE

W dniu 07.07.2005r. zwrócił się Pan pisemnie z prośbą o wydanie interpretacji w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa odnośnie zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8 a) ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z ewentualnej sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od daty zakończenia inwestycji na tej nieruchomości.

Stan faktyczny:
Jest Pan współwłaścicielem gruntu. Wspólnie z innymi współwłaścicielami zamierza Pan wynająć ten grunt spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce jest Pan Prezesem i udziałowcem. Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Spółka ma zamiar wybudować na tym gruncie biurowiec, parking i stację paliw. Po zakończeniu inwestycji właściciele gruntu zamierzają zwrócić spółce poniesione nakłady. W okresie co najmniej pięciu lat od daty zakończenia inwestycji spółka będzie użytkować całość nieruchomości na podstawie umowy najmu. Po upływie co najmniej pięciu lat od daty zakończenia inwestycji właściciele gruntu zamierzają sprzedać spółce całą nieruchomość.

Pytanie Strony:
Czy po upływie 5 lat od daty zakończenia inwestycji sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Strony:
Zdaniem podatnika po upływie 5 lat od daty zakończenia inwestycji sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, – jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) -c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia nieruchomości, w związku z tym zasadne jest posiłkowanie się zapisem art. 46 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z przepisu art. 48 K.c. wynika, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane.

W omawianej sprawie przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość, na której spółka ma zamiar podjąć inwestycję polegającą na wybudowaniu biurowca, parkingu i stacji paliw. Ze względu na fakt, że grunt jest współwłasnością Pana i innych osób, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, to wybudowane na tym gruncie budowle będą trwale z gruntem związane, jako jego części składowe.

W tej sytuacji termin pięcioletni liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu.

W związku z powyższym planowana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej wraz z wzniesionymi na niej budowlami dokonana po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu będzie zwolniona z opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym bardziej, że sprzedaż nieruchomości ma nastąpić dopiero po upływie co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji.

Powyższa interpretacja dotyczy przedstawionego przez Pana stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ II instancji.

Zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.