Czy sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości nabytej w drodze darowizny dla której została wydana decyzja ( na podstawie art. 9 i art. 14 ) rodzi ponowny obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ?<


Autor: Urząd Skarbowy w Wołominie

Sygnatura: 1442/TM/Dar/3/2005

Hasła tematyczne: podatek, darowizna

Kategoria:

Zgodnie z zapisem art.1 ust.1 ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz.1415 ze zm.) nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium, podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Obowiązek podatkowy zgodnie z zapisem art.5 cyt. ustawy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy i powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego (art.6 ust.1 pkt.4 cyt. ustawy ).

Na mocy art.7 i art.8 podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości.Opodatkowaniu zaś podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej określoną w art.9 ustawy kwotę wolną od podatku. (w Państwa przypadku była to kwota 9.057,00zł).

Z treści powołanych przepisów wynika, że sprzedaż nieruchomości która została nabyta umową darowizny z dnia 15.03.2001r. Rep. A Nr 684/2001 i dla której Urząd wydał decyzję, nie rodzi żadnych obowiązków w podatku od spadków i darowizn.