W dniu 31.03.2005r. zakończyłem działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko, ale nadal wynajmuję samóchod osobowego dla firmy uważam, że nie powinienem płacić podatku VAT. <


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

Sygnatura: 1434/PV/443-94/05/ST

Hasła tematyczne: samochód osobowy, świadczenie usług, podatek od towarów i usług, wynajem samochodów

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 217, art 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. NR 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.06.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga


– uznaje wyrażone we wniosku stanowisko za nieprawidłowe


u z a s a d n i e n i e


Pismem z dnia 02.06.2005r. Strona zwróciła się o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu samochodu osobowego dla firmy.
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w dniu 31.03.2005r. zakończył Pan działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko i wskazuje również, iż z tytułu wynajmu samochodu osobowego dla firmy nie powinien płacić podatku VAT.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że stanowisko Strony jest nieprawidłowe i jednocześnie wyjaśnia, iż:
stosownie do art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
W związku z powyższym wynajem /m.in. samochodu/ dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wchodzi w zakres świadczenia usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym wynajem /m.in. samochodu/ dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wchodzi w zakres świadczenia usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z akt podatkowych znajdujących się w tutejszym urzędzie wynika, iż działalność gospodarczą prowadzi Pan od dnia 25.04.2000r. W okresie od rozpopczęcia działalności do dnia 02.04.2002r. korzystał Pan ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a od dnia 03.04.2002r. jest Pan czynnym podatnikiem tego podatku. Za rok podatkowy 2004r. osiągnięty z prowadzonej działalności gospodarczej obrót wyniósł 4 917 622 zł.

W związku z powyższym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, prowadząc działalność gospodarczą z tytułu wynajmu samochodu jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług nie posiadającym prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od tego podatku gdyż stosownie do art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Stosownie do powyższego postanowiono jak na wstępie.