Czy prowadzenie wykładów na podstawie zawartej umowy zlecenia zawartej z uczelnią podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.<


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

Sygnatura: PP-1/443-14/11182/05/170319/78/124/CzW

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, skutki podatkowe umowy, podatnik

Kategoria:

POSTANOWIENIE


Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika – nie jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


Stan faktyczny: z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że pro wadzi Pan wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie zawartej umowy – zlecenia. Organizator wykładów t.j. Uniwersytet Jagielloński określa harmonogram zajęć, wskazuje salę wykładową, w której mają się odbywać zajęcia, ponadto określa grupy słuchaczy i zdaniem Pana odpowiada wobec nich za jakość zajęć. Uczelnia udostępnia też niezbędny sprzęt o ile taki jest potrzebny, oraz decyduje gdzie, kiedy i jak ma Pan pracować.
Pan jest podatnikiem podatku od towarów i usług tutejszego urzędu z tytułu wynajmu nieruchomości.,br>Zapytanie Podatnika:
czy prowadzenie wykładów na podstawie zawartej umowy, której wzór załączono do niniejszego zapytania, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.
Zdaniem Podatnika : przedmiotowe czynności są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (…).

Ocena prawna stanowiska Podatnika:
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535. ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemąjące osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2. bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza zdefiniowana została w art. 15 ust. 2 cyt. ustawy jako wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

To bardzo szerokie ujęcie działalności gospodarczej zostało jednak przez ustawę ograniczone.
Art. 15 ust. 3 pkt 3 wyłączył z zakresu pojęciowego "działalności gospodarczej". a w konsekwencji również z opodatkowania, czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 – 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14. poz. 176. ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie zawartej umowy zlecenia.
Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście w myśl art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zalicza się przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zatem osiągane przez Pana przychody mieszczą się w katalogu przychodów wymienionych w art. 1 3 ust. 2 – 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (..).
Należy jednak podkreślić, że z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że świadczenie usług w ramach umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o p.d.o.f.- będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wyłącznie w sytuacji, gdy z tytułu świadczenia ww. usług pomiędzy zlecającym wykonanie czynności a przyjmującym zlecenie powstanie stosunek prawny, który określa warunki wykonywania czynności. warunki wypłaty wynagrodzenia a także odpowiedzialność zlecajaceuo wykonanie tych czynności.

W zawartej przez Pana umowie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, której wzór załączono do niniejszego zapytania, na prowadzenie wykładów, określono warunki (miejsce sposób) świadczenia usługi, warunki wypłaty wynagrodzenia, natomiast nie wynika z niej wprost odpowiedzialność zlecającego (uczelni) za Pana czynności jako zleceniobiorcy. Niemniej jednak, czynności te nie będą kwalifikowane jako samodzielna działalność gospodarcza i nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli faktycznie zlecający będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za Pana działania jako zleceniobiorcy.
Zatem, istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie ma to. wobec kogo np. przysługiwać będzie roszczenie cywilne w związku z nienależytym wykonaniem umowy. Jeżeli odpowiedzialność ta będzie ponosił zleceniobiorca wyłączone jest zastosowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy i działalność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Nadmienia się jednak, że prowadzenie zajęć dydaktycznych, których celem jest realizowanie obowiązkowego i ściśle określonego programu nauczania – zdaniem tutejszego organu – stanowi usługę "edukacyjną", która jako wymieniona w pozycji -7 załącznika nr 4 do ustawy zawierającego " wykaz usług zwolnionych od podatku" – korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy.

Dział 80 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, opartej m.in. na Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje ..usługi w zakresie edukacji", w skład których wchodzą:
? usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.
? usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych oraz innych form kształcenia.Niemniej jednak z zapytaniem czy zakres prowadzonych przez Pana wykładów stanowi usługę edukacyjną (PKWiU ex 80) – należy zwrócić się do Urzędu Statystycznego.
Od 01.01.2003 r. kwalifikacji statystycznych wyrobów i usług dokonuje wyłącznie Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 20, 93-176 Łódź.
Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu taktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci moc z chwilą zmian/ przepisów jej dotyczących,
– nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.