Czy Spółka ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych słowackiemu kontrahentowi w świetle art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?<


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: ŁUS-II-2-423/84/05/JB

Hasła tematyczne: prawa autorskie, obowiązek płatnika, należności licencyjne, książka, wydawnictwo, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zryczałtowany podatek dochodowy

Kategoria:

Spółka pismem z dnia 05.05.2005 r. (uzupełnionym pismami z dnia 19.07.2005 r.) wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych słowackiemu kontrahentowi w świetle art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku – pismo z 5.05.2005 r. i przedłożonych dokumentów Spółka podpisała umowę na zakup od kontrahenta słowackiego gotowych książek. Z wyjaśnień Wnioskodawcy wynika, że pierwotnie kontrakt przewidywał dostarczenie gotowej książki i powierzenie jej dystrybucji na Polskę jednak ostatecznie na zlecenie Spółki druk został wykonany w Polsce ze względu na wydłużone terminy płatności na druk i papier w kraju, co pozwalało na lepsze rozłożenie zobowiązań w czasie, możliwość kontroli prawidłowości druku i oprawy. Właścicielem praw autorskich do wydania polskiego książki jest firma słowacka firma XX. Prawa licencyjne są w posiadaniu słowackiego kontrahenta i nie zostały udzielone polskiej spółce. Firma XX dokonała tłumaczenia książki, konsultacji, składu i łamania i za to ostatecznie wystawiła polskiej Spółce fakturę. Należności XX wynikają więc z tytułu zezwolenia na korzystanie z opracowania i dostarczenia opracowania polskiej książki do jej druku i dystrybucji. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on obowiązku zapłacić 5 % podatku od licencji, ponieważ nie było zakupu licencji. Kwota należności wypłaconej XX obejmowała w głównej mierze przygotowanie i dostarczenie opracowania wersji polskiej. Spółka uważa, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy sprowadzeniem gotowego produktu do sprzedaży, a sprowadzeniem materiałów do jego finalnego wyprodukowania i dalszej dystrybucji.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje, że w myśl przepisów art. 3 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zagraniczne osoby prawne nie mające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są podatnikami podatku dochodowego od przychodów z praw majątkowych (wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy), od których podatek dochodowy ustala się w wysokości 20 % przychodu, chyba, że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem będącym siedzibą podatnika stanowi inaczej. Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których strona jest Rzeczypospolita Polska (art. 21 ust. 2 w/w ustawy). Obowiązek osoby prawnej pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy wynika z art. 26 ust. 1 w/w ustawy. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji) wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Na podstawie art. 12 ust. 2 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131) należności licencyjne mogą być opodatkowane w tym Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego państwa, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, ustalony podatek nie może przekroczyć 5 % kwoty należności brutto.Określenie należności licencyjne (art. 12 ust. 3 Umowy) oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami dla telewizji lub radia, albo patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej i naukowej. Pojęcie to jest zatem szerokie, na co wskazuje użyte w przepisie sformułowanie "wszelkiego rodzaju" i związane jest z prawami stanowiącymi różne formy własności literackiej, artystycznej lub naukowej. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka XX zezwoliła polskiej spółce na korzystanie z opracowania i dostarczenia opracowania polskiej wersji książki do jej druku i dystrybucji. Wg przedstawionej Umowy licencyjnej zawartej dnia 30.04.2002 r. przez słowacką firmę XX z YYY – firmą niemiecką powyższą umową objęte jest w § 4 Przekład i opracowanie – prawo przepracowania wydania dla potrzeb licencjonowanego rynku. W tym zakresie XX została uprawniona do dysponowania istniejącymi prawami autorskimi i użytkowymi. W ocenie tutejszego organu podatkowego należności wypłacone firmie XX z tytułu udzielonego Spółce zezwolenia na korzystanie z opracowania i dostarczenia opracowania wersji polskiej książki do jej druku i dystrybucji wynikają z posiadanych przez XX w tym zakresie praw autorskich i użytkowych na podstawie licencji zakupionej od niemieckiego wydawcy. Zatem, ponieważ w przedmiotowym stanie faktycznym zagraniczny podmiot uzyskał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody z praw autorskich lub praw pokrewnych, w związku z powyższym w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonując wypłaty należności słowackiemu kontrahentowi z tego tytułu Spółka zobowiązana jest jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat w wysokości 5 %, jeżeli posiada certyfikat rezydencji dla słowackiego kontrahenta dla celów podatkowych.