Czy uzyskane dopłaty bezpośrednie stanowią przychody Spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy należy je wyłączyć w całości z przychodów?<


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: ŁUS-II-2-423/60/05/JB

Hasła tematyczne: działalność rolnicza, podatek dochodowy od osób prawnych, wyłączenie, przychód, dopłaty bezpośrednie

Kategoria:

Spółka pismem z dnia 08.05.2005 r. (data wpływu 12.05.2005 r.) uzupełnionym pismem L.dz. 1929 z dnia 07.07.2005 r. (data wpływu 08.07.2005 r.) zwróciła się z pytaniem:

Czy uzyskane dopłaty bezpośrednie stanowią przychody Spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy należy je wyłączyć z całości przychodów.Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:
Jednostka prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw (produkcja koncentratów owocowych). Posiada 178 ha własnych plantacji aronii i czarnej porzeczki założonej w celu obniżenia kosztów produktu finalnego oraz dwa zakłady przetwórcze (woj.lubelskie i mazowieckie). Owoce uzyskane z tych plantacji stanowią ok. 5 % całości przerabianego surowca i służą tylko i wyłącznie na potrzeby Spółki (nie są sprzedawane).W kwietniu 2005 r. na podstawie decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Spółka uzyskała dopłatę bezpośrednią do powierzchni gruntów rolnych na rok 2004 (jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.). Zdaniem Spółki kwota dopłaty nie stanowi przychodu podatkowego i należy ją ująć w poz. 14 załącznika CIT -2/0 jako inne dochody (przychody) zwolnione od podatku.W sprawie ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że dopłaty bezpośrednie do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego jak i do określonych upraw produkcji roślinnej są dopłatami do bieżącej działalności rolniczej. Środki pomocowe z tego tytułu kierowane są do gospodarstw rolnych w każdym roku i mają ścisły związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a więc bezpośrednio wpływają na przychody z działalności rolniczej gospodarstwa, producenta rolnego. Dla celów podatku dochodowego działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Definicja ta określa jedynie w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczanych do działalności rolniczej. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów uzasadnione jest uznanie wszystkich przychodów z tego źródła, a więc również dopłat bezpośrednich za ich integralną część. Wobec powyższego przychody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej kierowane do gospodarstw rolnych stanowią przychody z działalności rolniczej gospodarstw rolnych.
Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej chyba, że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy. W związku z powyższym kwota otrzymanej dopłaty, jako związana z działalnością rolniczą, nie stanowi przychodów tak jak przychody i koszty działalności rolniczej, które stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają wyłączeniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że przepis art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązujący od dnia 1.01.2004r., wprowadzony ustawą z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. Nr 202, poz. 1957) który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów ma zastosowanie w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorców działalności innej niż rolnicza, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to dotyczy przychodów pochodzących ze środków pomocowych realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE w zakresie określonym przepisami dotyczącymi rynków: owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Środki te otrzymują podmioty, które mają określone uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221). Podmiotami uprawnionymi na podstawie tej ustawy jak i przepisów Unii Europejskiej do otrzymania środków pomocowych są grupy producentów albo przedsiębiorcy produkujący skrobie, susz paszowy albo wstępnie przetwarzający tytoń, a także prowadzący działalność w zakresie przechowalnictwa produktów rolnych, handlu artykułami rolno-spożywczymi (eksport-import), uczestniczący w mechanizmach interwencji na wspólnotowym rynku rolnym. Wobec powyższego otrzymane przez te podmioty środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w związku z wymienioną działalnością, nawet w przypadku prowadzenia przez nie gospodarstw rolnych, zaliczane są do przychodów z działalności pozarolniczej i stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 36 w/w ustawy wolne są od podatku dochodowego.