Czy z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?<


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: ŁUS-II-2-423/61/05/JB

Hasła tematyczne: podmioty powiązane, cena transakcyjna, powiązania gospodarcze, rabaty transakcyjne, szacowanie dochodu

Kategoria:

Spółka pismem z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu 13.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez organ podatkowy przesłanek art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) .
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka XXX Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce prowadzi działalność w zakresie handlu i produkcji materiałów budowlanych. Od 2005 r. Spółka prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych wyprodukowanych w Polsce Spółce YYY z siedzibą we Lwowie. Jest powiązana kapitałowo z firmą ZZZ z siedzibą w Niemczech oraz YYY na Ukrainie, albowiem jedyny wspólnik Spółki jest także udziałowcem firmy ZZZ oraz YYY. Spółka sprzedaje materiały budowlane spółce YYY ze szczególnym rabatem w wysokości 35 % w 2005 r., a w następnych latach sprzedaż odbywać się będzie z rabatem w wysokości 30 % w 2006 r., i 25 % w 2007 r. ze względu na strategię Grupy mającą na celu wejście na rynek ukraiński. Sprzedaż materiałów budowlanych poniżej wartości rynkowej rekompensować będzie Spółka ,,matka" w Niemczech poprzez zwrot opisanego wyżej udzielonego rabatu na podstawie wystawionych faktur przez XXX Sp. z o.o.. Powyższa strategia wynika z Uzgodnień z dnia 18.04.2005 r.w sprawie udzielania rabatów szczególnych – załączonych do pisma z 24.06.2005 r. uzupełniającego wniosek podatnika. Spółka pyta, czy z powodu tego rodzaju transakcji – cena ustalona nie na poziomie rynkowym – zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zdaniem Spółki wprawdzie przychody ze sprzedaży materiałów będą niższe, ale będą wyższe z racji obciążenia spółki matki, a więc Spółka nie poniesie z tytułu transakcji straty, a budżet otrzyma odpowiedni podatek dochodowy. Wnioskodawca uważa, że nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy, albowiem faktyczne dochody Spółki z przeprowadzonych transakcji handlowych nie są zaniżone.
Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje, że stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli:

  • podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale takiego przedsiębiorstwa, albo
  • osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą) (…) bierze udział (…) w zarządzaniu lub kontroli podmiotem krajowym albo posiada udział w kapitale podmiotu krajowego albo,
  • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie (…) biorą udział w zarządzaniu lub kontroli albo posiadają udział w kapitale podmiotu krajowego i podmiotu zagranicznego

i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone (…) warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od takich, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
Jak wynika z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego i treści załączonych do zapytania Uzgodnień w sprawie udzielania rabatów szczególnych między ZZZ a XXX z dnia 18.04.2005 r. Strony tych uzgodnień będące podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustaliły dla zawieranych transakcji sprzedaży materiałów budowlanych zawieranych z YYY ceny niższe od stosowanych na rynku ukraińskim tj. warunki różniące się od stosowanych przez podmioty niepowiązane. Jednakże, jak wynika z ww. Uzgodnień Spółka ,,matka" rekompensuje rabat w ustalonej wysokości procentowej od dokonanej transakcji na podstawie faktury wystawionej na tę kwotę przez Spółkę.Stosownie do art. 12 ust. 3 ww. ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą (…)uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (…), natomiast stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy za datę powstania przychodu o którym mowa w ust. 3, z wyjątkiem przychodów z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze oraz rozliczeń z tytułu usług ciągłych uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

  1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
  2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
  3. otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia

– w pozostałych przypadkach.

Jeżeli zatem faktury dla ZZZ wystawione na kwoty udzielonego Spółce YYY ,,rabatu" będą wystawione w tym samym dniu co załączone pod nie (zgodnie z Uzgodnieniami) kopie faktur na sprzedaż materiałów dla ukraińskiej Spółki i zostaną zaliczone do przychodów w świetle art. 12 ust. 3 i 3a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym samym okresie podatkowym co f-ry na sprzedaż materiałów budowlanych ukraińskiej Spółce Grupy – ustalenie niższych cen w transakcjach z ukraińskim kontrahentem nie będzie miało wpływu na wysokość wykazywanych przez Spółkę dochodów, a w konsekwencji na wysokość należnego podatku za dany okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w takiej sytuacji nie wystąpią przesłanki z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujące określeniem dochodów Spółki w drodze oszacowania wg metod wymienionych w art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy.