Czy istnieje możliwość pomniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% podatkiem


Autor: Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Sygnatura: PDI/005-21/415/18/05 PBB1/423-867/05

Hasła tematyczne: podatek liniowy, organizacje pożytku publicznego, odliczenia

Kategoria:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik za 2004 rok osiągnął wyłącznie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 19% podatkiem liniowym. Przed złożeniem zeznania podatkowego PIT-36L za 2004 rok dokone zostały przez niego (w dniu 30 kwietnia 2005 roku) wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego. Wątpliwości podatnika wzbudził fakt braku możliwości zrealizowania w zeznaniu PIT-36L za 2004 rok wynikającego z art.27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawa do pomniejszenia podatku należnego o dokonane wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jego zdaniem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym nie pozbawiają podatników korzystających z opodatkowania podatkiem liniowym przedmiotowego prawa, ponieważ nie jest to odliczenie od podatku a jedynie zmiana jego przeznaczenia.Powyższe stanowisko jest nieprawidłowe. Z treści art.27d ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 roku wynika, że wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku (lub do dnia złożenia zeznania, jeżeli następuje to przed 30 kwietnia) dają podatnikowi prawo zmniejszenia podatku dochodowego za poprzedni rok, wynikającego z zeznania, o którym mowa w art.45 ust.1. Stosownie do postanowień art.45 ust.1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj 19% podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami z innych źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (tj. zgodnie z art.27 ustawy). Zgodnie z art.45 ust.1a powołanej ustawy podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym zostali zobowiązani do złożenia odrębnych zeznań. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wynikające z art.27d ust.1 uprawnienie do pomniejszenia podatku należnego o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego przysługuje osobom fizycznym osiągającym dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (tj. zgodnie z art.27 ustawy). W ww. przepisach brak natomiast umocowania do zmniejszenia podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników, którzy w roku podatkowym osiągnęli wyłącznie dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% podatkiem liniowym (tj. zgodnie z art.30c ustawy).