Czy wypłata kwoty z tytułu obniżenia kapitału zakładowego dla spółki będącej podatnikiem na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: ŁUS-II-2-423/68/05/AG

Hasła tematyczne: zwolnienia podatkowe, obniżenie kapitału zakładowego, udział w zyskach osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy, podmiot zagraniczny

Kategoria:

Pismem z dnia 25.05.2005r. (data doręczenia do tut. Urzędu 27.05.2005r.) Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, czy wypłata kwoty z tytułu obniżenia kapitału zakładowego dla spółki będącej podatnikiem na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 6 oraz art. 22a tejże ustawy.

    Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 08.11.2004r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz o zwrocie jedynemu udziałowcowi spółce XXX z siedzibą w Holandii nadwyżki z tytułu obniżenia kapitału w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu wpisu zmiany wysokości kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis został dokonany w dniu 31.03.2005 r.Spółka XXX z/s w Holandii posiada od 2001 r. 100% udziałów w Spółce -wnioskodawcy i przedłożyła certyfikat rezydencji podatkowej. Zdaniem Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 22 ust. 4 – 6 i art. 22a pozwalają na zwolnienie od podatku dochodowego kwoty wypłaconej udziałowcowi z tytułu obniżenia kapitału zakładowego.


Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, iż od dnia 01.01.2005r. do dochodów z tytułu umorzenia udziałów (akcji) zastosowanie znajdują przepisy art. 22 ust. 4-6 w/w ustawy, które zwalniają z podatku dochodowego od osób prawnych dochody z dywidend oraz inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (do których zalicza się m.in. dochody z umorzenia udziałów/akcji), wypłacane przez spółkę polską powiązanej z nią spółką z innego kraju Unii Europejskiej.Zgodnie z art. 22 ust. 4 dochód takiej spółki z tytułu udziału w zysku będzie zwolniony w Polsce od podatku dochodowego od osób prawnych po spełnieniu, łącznie, następujących warunków: