W jakim okresie Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z duplikatów faktur ?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IP-PP2-443-212/07-2/PS

Hasła tematyczne: deklaracja korygująca, duplikat faktury, odliczanie podatku naliczonego

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktur – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z powyższego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie umowy z dnia 19 września 2001 r. realizowane były w firmie Wnioskodawcy roboty budowlane prowadzone przez Wykonawcę zewnętrznego. W październiku 2002 r. Wykonawca niespodziewanie przerwał prace i opuścił teren firmy Wnioskodawcy. Po upływie pewnego okresu Wnioskodawca otrzymał pozew sądowy o zapłatę faktur (z tytułu zrealizowanych przez Wykonawcę prac), których Wnioskodawca nigdy nie otrzymał. Postępowanie sądowe zakończyło się wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt X/07). W jego wyniku strony sporu zawarły ugodę, na podstawie której Wykonawca na rzecz Wnioskodawcy wystawił w dniu 2 lipca 2007 r. duplikaty faktur. Powyższe duplikaty faktur VAT Wnioskodawca ujął w rejestrach zakupu w miesiącu ich wystawienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W jakim okresie Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z duplikatów faktur …

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do skorygowania deklaracji VAT – 7 za okres związany z wystawieniem pierwotnych faktur, tj. za miesiąc październik 2002 r. …

Zdaniem Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje firmie w miesiącu wystawienia duplikatu faktur. Dodatkowo Wnioskodawca uważa ponadto, iż nie jest on zobowiązany do skorygowania deklaracji VAT – 7 za okres związany z wystawieniem pierwotnych faktur, tj. za miesiąc październik 2002 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 – 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Stosownie do art. 86 ust. 11 cytowanej ustawy jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Stosownie do § 22 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej, przy czym faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

Oznacza to, iż w zakresie prawa do odliczenia duplikat faktury, jak i faktury korygującej, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18 może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca nie skorzystał z prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT (gdyż oryginały faktur nigdy do Podatnika nie dotarły), podstawę obniżenia kwoty podatku należnego stanowić powinny duplikaty faktur. Podatnik może uwzględnić otrzymane duplikaty faktur dokumentujące nabycie usług w rozliczeniu za okres w którym je otrzymał lub w miesiącu następnym (art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust 11 ustawy o VAT). Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowanie przepis art. 86 ust. 13 ww. ustawy w zakresie korygowania deklaracji VAT – 7 za okres wcześniejszy (jak błędnie wskazuje Wnioskodawca wg dat wystawienia pierwotnych faktur), bowiem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstało w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji w miesiącu otrzymania duplikatu faktur lub w miesiącu następnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.