Czy w stosunku do wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział realizacji projektu, finansowanych z bezzwrotnej pomocy otrzymanej bezpośrednio od Komisji Europejskiej będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPB2/415-1536/08/BJ

Hasła tematyczne: obowiązek płatnika, pomoc bezzwrotna, środki pomocowe, Unia Europejska (Wspólnota Europejska), wynagrodzenia, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 19 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy otrzymanej od Komisji Europejskiej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy otrzymanej od Komisji Europejskiej.

Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 04 listopada 2008r. Znak IBPB2/415-1536/08/BJ wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 19 listopada 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Województwo) w ramach 7 Ramowego Programu realizuje projekt pod nazwą „Noc Naukowców”. W dniu 08 sierpnia 2008r. otrzymał bezpośrednio od Komisji Europejskiej na odrębny rachunek środki pieniężne przeznaczone na realizację tego celu. Wnioskodawca jest podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków z bezzwrotnej pomocy. W związku z ww. projektem będą zawarte umowy cywilnoprawne, których przedmiotem będą między innymi wykłady, różnego rodzaju prezentacje, pokazy, koncerty oraz przedstawienia związane wyłącznie z realizacją celu programu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w stosunku do wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział w realizacji projektu, finansowanych z bezzwrotnej pomocy będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych…

Zdaniem wnioskodawcy, osoby zatrudnione do realizacji projektu „Noc Naukowców” bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i w związku z tym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 dochody uzyskane z tego tytułu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

  1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Jak z powyższego wynika zwolnienie z opodatkowania na podstawie ww. przepisu uzależnione jest od źródła pochodzenia środków oraz podstawy ich przyznania. Oznacza to, że ww. dochody, aby mogły korzystać ze zwolnienia winny być przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z ww. państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Spełnienie tylko warunku przyznania środków przez jeden z wymienionych powyżej podmiotów przy jednoczesnym otrzymaniu tych środków na podstawie zawartej umowy przez inną instytucję niż Rada Ministrów, właściwy minister lub agencje rządowe oznacza, iż dany przychód nie spełnia dyspozycji wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca w ramach 7 Ramowego Programu otrzymał bezpośrednio od Komisji Europejskiej środki pieniężne przeznaczone na realizację projektu „Noc Naukowców”, które wpłynęły na odrębny rachunek. Wnioskodawca jest podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków z bezzwrotnej pomocy. W związku z ww. projektem będą zawarte umowy cywilnoprawne, których przedmiotem będą między innymi wykłady, różnego rodzaju prezentacje, pokazy, koncerty oraz przedstawienia związane wyłącznie z realizacją celu programu.

Powyższe wskazuje, że wnioskodawca w ramach bezzwrotnej pomocy otrzymał środki na sfinansowanie wynagrodzeń osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji projektu, na który pomoc ta została przyznana. Z wniosku nie wynika jednak, aby bezzwrotna pomoc została przyznana w sposób wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe.

Z tych też względów nie można jednoznacznie uznać, iż wynagrodzenia osób otrzymywane na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych w związku realizacją projektu „Noc Naukowców, finansowane ze środków 7 Ramowego Programu będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.