Czy prowadzona działalność gospodarcza, rozszerzona o turnusy i obozy rehabilitacyjno – usprawniające, będzie przedmiotowo zwolniona z podatku od towarów i usług


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP1/443-456/07/DM

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), stawki podatku, turnus rehabilitacyjny, usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, zwolnienia przedmiotowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 17 października 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług usług fizjoterapeutycznych oraz usług w zakresie prowadzenia turnusów i obozów rehabilitacyjno–usprawniających – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2007 roku został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 15 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług prowadzonej przez Panią działalności w zakresie świadczenia usług fizjoterapeutycznych oraz prowadzenia turnusów i obozów rehabilitacyjno – usprawniających.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pani usługi fizjoterapeutyczne – ćwiczenia, zabiegi lub zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające (kinezyterapia), zabiegi fizykoterapeutyczne (fizykoterapia), masaże, ćwiczenia w wodzie (hydroterapia) – mające na celu usprawnianie dzieci i dorosłych po urazach, wypadkach, z bólami i wadami postawy oraz innymi dysfunkcjami narządu ruchu. Ponadto zamierza Pani rozszerzyć działalność o usługi w zakresie prowadzenia turnusów i obozów rehabilitacyjno – usprawniających dla zorganizowanej grupy osób, których celem jest usprawnianie dzieci i młodzieży z wadami postawy, skoliozami i problemami ortopedycznymi oraz dorosłych z bólami pleców, z dysfunkcjami narządów ruchu, po urazach, zabiegach operacyjnych, w okresie rekonwalescencji. Pismem z dnia 15 października 2007 roku, stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 9 października 2007 r. nr ITPP1/443-456/07/DM o podanie klasyfikacji PKWiU świadczonych usług, wyjaśniła Pani, iż działalność fizjoterapeutyczna mieści się w grupowaniu PKWiU 85.14.13-00.10, natomiast świadczenie usług w zakresie prowadzenia turnusów i obozów rehabilitacyjno – usprawniających – w grupowaniu PKWiU 85.14.15-00.00.

W związku z powyższym w piśmie z dnia 15 października 2007 r., stanowiącym uzupełnienie złożonego wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy prowadzona działalność gospodarcza, rozszerzona o turnusy i obozy rehabilitacyjno – usprawniające, będzie przedmiotowo zwolniona z podatku od towarów i usług…

Zdaniem wnioskodawcy, prowadzona działalność gospodarcza w zakresie ochrony zdrowia korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Z kolei jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku, w pozycji 9 wymieniono pod symbolem PKWiU ex 85 usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż świadczone przez Panią usługi fizjoterapeutyczne, podlegają sklasyfikowaniu w grupowaniu 85.14.13-00.10 „Usługi świadczone przez fizjoterapeutów”. Z kolei usługi w zakresie prowadzenia turnusów i obozów rehabilitacyjno – usprawniających – w grupowaniu PKWiU 85.14.15-00.00 „Usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone w obiektach zapewniających pacjentom zakwaterowanie, innych niż szpitale”.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż o ile ww. usługi zostały przez Panią prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 85.14.13 oraz PKWiU 85.14.15, to jako uwzględnione w dziale 85 „Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej”, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć należy przy tym, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.