Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w odniesieniu do realizowanych projektów pn. „Osobista strategia kariery – doradztwo zawodowe dla studentów …”, „Przystanek kariera – doradztwo zawodowe dla studentów …”.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-2216/08-4/BS

Hasła tematyczne: dofinansowanie, koszt kwalifikowany, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uczelnia należy do beneficjentów, którzy realizują projekty europejskie w ramach ZPORR. W okresie styczeń 2005 – grudzień 2007 Uczelnia zrealizowała dwa projekty z priorytetu 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działanie 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie”.

Zrealizowane projekty współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR:

  1. Projekt „Osobista strategia kariery – doradztwo zawodowe dla studentów … ”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr … z dnia … .12.2004 r.
  2. Projekt „Przystanek kariera – doradztwo zawodowe dla studentów …” na podstawie umowy o dofinansowanie nr …. Z dnia ….05.2006 r.

Realizacja wyżej wymienionych projektów obejmowała koszty kwalifikowane wraz z podatkiem VAT finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Podatek VAT podlegał współfinansowaniu na takich samych warunkach jak pozostałe koszty zapisane i zatwierdzone we wnioskach o dofinansowanie poszczególnych projektów. Założone cele projektów zostały w pełni zrealizowane poprzez:

  • zwiększenie mobilności zawodowej i zdolności w zakresie dostosowania umiejętności kwalifikacji zawodowej studentów … do wymogów regionalnego rynku pracy,
  • kreowanie aktywnej postawy w planowaniu przyszłej kariery zawodowej,
  • wzrost ich aktywności zawodowej już podczas studiów.

Projekty powiązane są z działalnością dydaktyczną, tj. edukacyjną Uczelni co stanowi cel zadań statutowych. Uczelnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako Uczelnia publiczna prowadzi działalność edukacyjną i naukową. Zrealizowane projekty służą celom statutowym Uczelni. W związku z powyższym w odniesieniu do omówionych projektów Uczelnia realizuje i będzie realizowała działalność edukacyjną, której czynności zwolnione są z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanych projektów: „Osobista strategia kariery – doradztwo zawodowe dla studentów …”, „Przystanek kariera – doradztwo zawodowe dla studentów …” Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części, który był kosztem kwalifikowanym na tych samych zasadach jak pozostałe koszty kwalifikowane…

Zdaniem Wnioskodawcy zrealizowane projekty przez Uczelnię służą i będą służyć działalności edukacyjnej Uczelni. Zgodnie z art. 43 ust. 1 usługi edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia przysługuje tylko wówczas, gdy zakup towarów i usług związany jest z czynnościami opodatkowanymi. W odniesieniu do omawianych projektów Uczelnia wykonuje i będzie wykonywała tylko czynności zwolnione od podatku VAT. W związku z powyższym Uczelnia nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub części z faktur zakupowych dokumentujących poniesione koszty na realizację projektów: „Osobista strategia kariery – doradztwo zawodowe dla studentów …”, „Przystanek kariera – doradztwo zawodowe dla studentów ….”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, przez dostawę towarów co do zasady rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1, generalnie rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Odliczeniu zatem podlega w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym w poz. 7 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 80 – „Usługi w zakresie edukacji”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jako Uczelnia prowadzi działalność edukacyjną i naukową. Politechnika zrealizowała dwa projekty: „Osobista strategia kariery – doradztwo zawodowe dla studentów …”, „Przystanek kariera – doradztwo zawodowe dla studentów …”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR. Jak wynika z opisu stanu faktycznego zrealizowane projekty służą i będą służyły realizowanej przez Uczelnię działalności edukacyjnej, której czynności są zwolnione od podatku VAT.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, jakie otrzymała realizując przedmiotowe projekty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.