Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni w części związanej z realizacją programu i finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej (75%) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBII/1/415-188/09/BJ

Hasła tematyczne: pomoc bezzwrotna, środki pomocowe, Unia Europejska (Wspólnota Europejska), wynagrodzenia, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Marzeny P., przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 02 marca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia wypłacanego w związku z realizacją programu :

 • w części dotyczącej finansowania wynagrodzenia z bezzwrotnej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej finansowania wynagrodzenia ze środków krajowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 marca 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pracodawca wnioskodawczyni w okresie od 01 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2008r. realizował projekt Pomysł na sukces w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej . Program składał się z 3 odrębnych Działań. Umowa dofinansowania na realizację Działania 1 została podpisana 21 kwietnia 2005r., Działania 2 – 30 stycznia 2006, Działania 3 – 29 grudnia 2006. Realizacja projektu miała na celu zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy i wspieranie zdolności przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Projekt ten był współfinansowany w 25% z krajowych środków publicznych a w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te były przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, faktycznie poniesionych oraz związanych z realizacją projektu. Wydatki te obejmowały również wynagrodzenia osób realizujących projekt na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenia te były wypłacane bezpośrednio ze środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji Programu . Miały miejsce również wypłaty wynagrodzeń ze środków własnych pracodawcy a następnie były refundowane ze środków projektu. Sytuacja taka była wynikiem nieterminowego wpływu dotacji na wyodrębniony rachunek bankowy. Praca wnioskodawczyni na rzecz projektu rozpoczęła się od dnia 01 stycznia 2005r. a zakończyła się dnia 30 czerwca 2008r. W okresie tym część jej wynagrodzenia (określona umową o pracę, zakresem czynności) była kosztem kwalifikowalnym projektu i podlegała opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zadania wykonywane przez wnioskodawczynię w tym okresie to koordynacja prac Referatu ds. Projektu : przygotowywanie umów z partnerami projektu, aneksów do umów, przygotowywanie zmian do budżetu oraz harmonogramu projektu, opracowywanie sprawozdań z realizacji projektu, stały kontakt z partnerami projektu w zakresie realizacji harmonogramu oraz wydatkowania środków budżetowych, organizacja konferencji, seminariów informacyjnych oraz upowszechniających wypracowane rezultaty projektu, przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup np. materiałów promocyjnych, biurowych, eksploatacyjnych, współpraca z partnerami ponadnarodowymi: organizacja spotkań grupy sterującej, zespołów roboczych, przygotowywanie dokumentacji na spotkania.

Powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni uważa, że dochody takie są zwolnione z podatku dochodowego w części dotyczącej zagranicznych środków finansowych, ponieważ spełnione są łącznie 2 przesłanki:

 • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
 • prace wykonywane przez podatnika służą realizacji celu określonego programem finansowym z bezzwrotnej pomocy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni w części związanej z realizacją programu i finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej (75%) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

Zdaniem wnioskodawczyni, płatnik podatku powinien potrącać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia dotyczącego realizacji programu tylko w części – od 25% finansowanych z krajowych środków publicznych, gdyż pozostałe 75% kwoty wynagrodzenia finansowane było ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Wnioskodawczyni uważa, że należy skorygować rozliczenia za lata 2005-2008 i zwrócić nienależnie pobrany podatek (przesłała w załączeniu informację na temat zaliczek pobranych na podatek dochodowy w okresie styczeń 2005r. – czerwiec 2008r. z podziałem na poszczególne Działania). Powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa, że dochody takie są zwolnione z podatku dochodowego w części dotyczącej zagranicznych środków finansowych, ponieważ spełnione są łącznie 2 przesłanki wymienione w ustawie. Istota funduszy strukturalnych i pomocy udzielanej z tych funduszy polega na tym, że środki z nich pochodzące służą realizacji polityki strukturalnej, której celem jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich. Określenie „pochodzą” obejmuje również taką sytuację kiedy pewne środki dany pomiot wydatkuje początkowo ze środków własnych lub uzyskanych (pożyczonych) od Skarbu Państwa, a następnie refinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki te nie stanowią źródła wtórnego finansowania Budżetu Państwa lecz stanowią wsparcie konkretnych celów strukturalnych w państwie członkowskim. W związku z tym wnioskodawczy twierdzi, iż wynagrodzenie osób zatrudnionych przy bezpośredniej realizacji projektu unijnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ środki na realizację projektu w istocie pochodzą z funduszy bezzwrotnych Unii Europejskiej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

 1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Drugą z przesłanek warunkujących zastosowanie przedmiotowego zwolnienia jest charakter wykonywanych czynności. Należy jednak pamiętać o odróżnieniu czynności i prac o charakterze merytorycznym od czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym. Za czynności o charakterze merytorycznym uznać należy wykonywane w ramach danego programu czynności dotyczące jego treści, przedmiotu, nie zaś strony formalnej, zewnętrznej. Te ostatnie potraktować należy jako czynności o charakterze pomocniczym, które ze swej istoty mają jedynie wspomagać realizację programu (są to czynności dodatkowe, posiłkowe, służące jako pomoc czy też ułatwienie). Zatem rozróżnienie czynności merytorycznych i pomocniczych powinno być dokonywane w oparciu o ich związek z określonym programem, który niewątpliwie występuje w odniesieniu do obydwu rodzajów czynności, jednak w pierwszym przypadku będzie to związek bezpośredni, w drugim zaś pośredni. Istotnym jest, że zakres prac służących realizacji programu, wykonywanych przez osoby fizyczne winien być szczegółowo i jednoznacznie określony w zawartych z tymi osobami przez bezpośredniego beneficjenta umowach, np. umowach o pracę czy umowach cywilnoprawnych. Tylko bowiem wynagrodzenia za czynności i prace o charakterze merytorycznym, czyli związane bezpośrednio z realizacją celu programu mogą być zwolnione z podatku w tej części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, z których finansowane jest wynagrodzenie, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż pracodawca wnioskodawczyni w okresie od 01 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2008r. realizował projekt w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej , który był współfinansowany w 25% z krajowych środków publicznych a w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004 – 2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju jest realizowane za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Program został przyjęty do realizacji na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948). Jako Inicjatywa Wspólnotowa finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Ostatni z ww. aktów prawnych określa cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym wspierane cele rozwoju regionalnego oraz sposoby ich osiągania. Przepis art. 24 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż realizacja Planu jest finansowana w szczególności z:

 1. publicznych środków krajowych,
 2. publicznych środków wspólnotowych,
 3. środków publicznych pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków publicznych o charakterze bezzwrotnym pochodzących z innych międzynarodowych instytucji finansowych,
 4. środków prywatnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ww. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju określenie „publiczne środki wspólnotowe”, oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej (zob. załącznik nr 10), służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 pkt 2 (w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 29 grudnia 2006r., środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju ubiegający się o dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych (w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych) projektów w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 (w tym programów operacyjnych), składa wniosek do instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym w tych programach.

Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych, w myśl art. 27 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.

Pomoc z funduszy strukturalnych otrzymuje się więc jako refundację części poniesionych wydatków. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację projektu z krajowych funduszy, także publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot (w części współfinansowanej). Zwrócone środki zasilą źródło finansowania krajowego.

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wniosku wynika, iż miały również miejsce wypłaty wynagrodzeń ze środków własnych, a następnie były refundowane ze środków projektu. Sytuacja taka była wynikiem nieterminowego wpływy dotacji na rachunek bankowy. Refundacji nie można uznać za spełnienie warunku umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłata wynagrodzeń nie jest dokonywana wprost ze środków unijnych. Opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania dochodów osób na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od tego, z jakich środków nastąpiła ich wypłata.

Środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005r., jak i w przepisach art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006r. A zatem, w tej części pomoc otrzymana przez beneficjenta również nie jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Należy wskazać, iż w 2007r. i 2008r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. nowelizujące ustawę o finansach publicznych, które zmieniają zasady finansowania programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednakże przepis przejściowy art. 20 ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 249 poz. 1832) wyraźnie przewiduje, iż znowelizowane przepisy nowelizujące ustawę o finansach publicznych nie będą miały zastosowania do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Wobec tego w 2007r. i 2008r. zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju pozostają takie same jak w 2006r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wynagrodzenie wnioskodawczyni w okresie od 01 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2008r. współfinansowane w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wykazano powyżej w momencie wypłaty wynagrodzenie to nie było finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie.

Środki, które pracodawca wnioskodawczyni otrzymywał z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań Programu Inicjatywy wspólnotowej stanowiły bowiem refundację już wcześniej poniesionych wydatków, w tym na wypłatę wynagrodzeń, sfinansowanych środkami pracodawcy, czy też środkami otrzymywanymi z budżetu państwa lub innych środków publicznych.

Z uwagi na brak spełnienia przesłanki pochodzenia środków z bezzwrotnej pomocy w niniejszej sprawie odstąpiono od analizy kwestii dotyczącej bezpośredniej realizacji przez wnioskodawczynię celu programu pomocowego, gdyż jak wskazano powyżej obie przesłanki z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą być spełnione łącznie, aby zwolnienie w nim przewidziane mogło mieć zastosowanie.

Reasumując, niezależnie od tego, czy wnioskodawczyni realizowałby bezpośrednio cel programu pomocowego czy też nie, jej wynagrodzenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ww. Programu nie są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach. Zatem brak jest podstaw do złożenia korekty zeznania za lata 2005-2008.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Przychody uzyskiwane na podstawie stosunku pracy należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy źródłem przychodów jest m. in. stosunek pracy.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 31 tej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Wynagrodzenie sfinansowane środkami pomocowymi w części (25%) pochodzącej z budżetu państwa (krajowych środków publicznych) także nie jest zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ nie zostało wymienione w katalogu zwolnień określonych w art. 21 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że od ww. dochodów ze stosunku pracy, płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek, stosownie do przepisów art. 31 i 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni w tej części jest prawidłowe.

Do wniosku wnioskodawczyni dołączyła dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.