AD.1 Wnioskodawca może zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar, lecz przed upływem terminu ważności znaków podatkowych.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3/443-151/09-3/CS

Hasła tematyczne: legalność, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek akcyzowy, procedura, wyroby akcyzowe, znak, znaki akcyzy, zwrot towarów

Kategoria: Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) –> Znaki akcyzy –> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy –> Moment oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2009 r. (data wpływu 02.03.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu towaru z przeterminowanymi znakami akcyzy do dostawcy krajowego oraz możliwości zgromadzenia towaru przed dniem utraty ważności znaków akcyzowych w celu dokonania spisu

 • w zakresie pytania nr 1 – jest nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania nr 2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu towaru z przeterminowanymi znakami akcyzy do dostawcy krajowego oraz możliwości zgromadzenia towaru przed dniem utraty ważności znaków akcyzowych w celu dokonania spisu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie sieci sklepów wielkopowierzchniowych i związana z tym działalność operacyjna w zakresie handlu i dystrybucji. W około 300 sklepach Spółki sprzedawane są między innymi napoje alkoholowe nabywane od dostawców krajowych lub zagranicznych oraz wyroby tytoniowe dostarczane przez podmioty krajowe.

Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego napojów alkoholowych dostarczanych z Francji. Spółka jest zarejestrowanym handlowcem tzn. podmiotem, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie dostawy wyrobów akcyzowych (napoje alkoholowe) po rozładunku środka transportu trafiają niezwłocznie do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych wskazanym w zezwoleniu na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec („Miejsce Wyodrębnione”). Wyroby pozostają w Miejscu Wyodrębnionym, w którym dokonywana jest kontrola Urzędu Celnego. Podczas kontroli urzędnik celny sprawdza m.in. stan podatkowych znaków akcyzy naniesionych na wyrobach akcyzowych, prowadzoną ewidencję, dokumenty zakupu oraz Administracyjne Dokumenty Towarzyszące (ADT) i dokonuje urzędowego potwierdzenia ADT. Spółka otrzymuje protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych. Urzędnik wpisuje również wartość akcyzy do zabezpieczenia akcyzowego. Po dokonaniu powyższej kontroli wyroby akcyzowe nadal przebywają w miejscu odbioru wyrobów akcyzowych wskazanym w zezwoleniu i nie są przesuwane w inne miejsce magazynowe. Dopiero po uzyskaniu zamówień ze sklepów i przygotowaniu odpowiedniej partii do transportu towar opuszcza opisane wyżej miejsce i zostaje wywieziony do sklepów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Dotyczy nowych znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo lub od dostawców krajowych

 1. Czy w przypadku wprowadzenia nowych podatkowych znaków akcyzy, w sytuacji gdy wyroby posiadają jeszcze stare znaki akcyzy, których termin ważności upłynął, Spółka może za uprzednią zgodą dostawcy, zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar…
 2. Czy w sytuacji posiadania wyrobów akcyzowych ze starymi, już nieaktualnymi znakami akcyzowymi, które przed dniem utraty ważności zostaną wycofane z półek i stoisk sklepowych, Spółka może przetransportować przedmiotowe wyroby z różnych miejsc tj. z poszczególnych sklepów i magazynów sklepowych w miejsce docelowe, w którym w ciągu 1-2 miesięcy zgromadzi te wyroby w celu rozpoczęcia procedury legalizacji, w tym celu dokonania ich centralnego spisu po zwiezieniu towarów ze wszystkich sklepów…

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.1

W opinii Spółki, w przypadku wprowadzenia nowych znaków podatkowych w sytuacji, gdy upłynie termin ważności poprzednich znaków podatkowych Spółka może, za uprzednią zgodą dostawcy, zwrócić do dostawcy wycofany ze sprzedaży towar. Wówczas zwrot do dostawcy wyrobów z nieodpowiednimi znakami będzie korektą dokonanego wcześniej zakupu.

Ad.2

Zdaniem Spółki w sytuacji posiadania wyrobów akcyzowych ze starymi, już nieaktualnymi znakami akcyzowymi, które przed dniem utraty ważności zostaną wycofane z półek i stoisk sklepowych, Spółka może przetransportować przedmiotowe wyroby z różnych miejsc tj. z poszczególnych sklepów i magazynów sklepowych w miejsce docelowe, w którym w ciągu 1-2 miesięcy zgromadzi te wyroby w celu rozpoczęcia procedury legalizacji, w tym celu dokonania ich centralnego spisu po zwiezieniu towarów ze wszystkich sklepów.

Uzasadnienie

Ad1

Art. 116 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym odnosi się do obowiązku oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy, gdy wyroby są oznaczone nieodpowiednimi znakami, jednak w sytuacji gdy są one przeznaczone do dalszej sprzedaży. W przypadku uzgodnionego z dostawcą zwrotu towaru nie będzie miała miejsce sprzedaż towaru, a korekta zakupu dokumentowana fakturą korygującą zgodnie z par. 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ad2

Zgodnie z art. 116 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi w przypadku, gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży. W takiej sytuacji posiadacz tych wyrobów jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym posiadacz wyrobów przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie ograniczają możliwości posiadacza wyrobów akcyzowych oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy w zakresie przewiezienia tych towarów celem dokonania zbiorczego, centralnego spisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:

 • w zakresie pytania nr 1 – za nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania nr 2 – za prawidłowe.

Ad 1. Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Stosownie do art. 117 ust 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży.

W myśl art. 116 ust. 3 obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Nawiązując do istoty problemu zawartego w części dotyczącej nowych znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo lub od dostawców krajowych należy wskazać, iż od 1 stycznia 2009 r. wprowadzone zostały nowe znaki akcyzy na wyroby tytoniowe i odpowiednio od 1 marca 2009 r. na wyroby spirytusowe i winiarskie. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2009 r., (Dz. U. nr 3 poz. 11), – „stare” znaki akcyzy zachowują swoją ważność przez okres 6 miesięcy od wprowadzenia nowych znaków, o ile zostaną naniesione na wyroby przed wprowadzeniem nowego wzoru akcyzy. Znaki akcyzy naniesione na wyroby tytoniowe przed 1 stycznia 2009r. zachowują ważność do 30 czerwca 2009r. Odnośnie wyrobów spirytusowych i winiarskich, Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich (Dz. U. nr 60 poz. 495), które przedłuża do dnia 28 lutego 2010 r. okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych na te wyroby przed dniem 1 marca 2009 r. Po upływie terminu ważności znaków podatkowych, naniesionych na ww. wyroby, należy je opatrzyć w banderole legalizacyjne.

Z intencji Wnioskodawcy wynika, iż zamierza zwrócić towar z nieaktualnymi znakami podatkowymi podmiotowi krajowemu, który go wcześniej dostarczył. W myśl art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Wobec powyższego, przedmiotowy towar musi być wycofany ze sprzedaży przed upływem terminu ważności znaków podatkowych, w celu rozpoczęcia procedury legalizacyjnej. Ponadto, w myśl art. 2 pkt 21, sprzedaż – jest to czynność faktyczna lub prawna, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot. A zatem, Wnioskodawca jako posiadacz tych wyrobów, zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury legalizacyjnej.

Tut. organ wskazuje, iż możliwość zwrotu podmiotowi krajowemu wyrobów wskazanych we wniosku, które były wcześniej przedmiotem dostawy przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy jest sprawą indywidualną, która powinna wynikać z umowy pomiędzy dostawcą a nabywcą. Jeśli wystąpią przesłanki, które wskazywałyby na taką możliwość, Wnioskodawca może zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar, lecz przed upływem terminu ważności znaków podatkowych.

Ad 2. Z treści wniosku zawartej w części dotyczącej nowych znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo lub od dostawców krajowych wynika, iż Wnioskodawca zamierza wycofać ze stoisk sklepowych towar i przetransportować w miejsce docelowe, w którym zgromadzone wyroby akcyzowe będą opatrzone znakami legalizacyjnymi. Zainteresowany wskazuje, iż wycofanie towaru ze stoisk i półek sklepowych odbyłoby się w dzień przed utratą ważności znaków akcyzy.

W myśl art. 116 ust. 5 ustawy, posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Wobec powyższego, przedmiotowe wyroby akcyzowe przeznaczone do dalszej sprzedaży przez Zainteresowanego, oznaczone nieaktualnymi znakami podatkowymi, muszą być oznakowane przez Wnioskodawcę znakami legalizacyjnymi.

Zgodnie z art. 125 ust. 2 pkt 1 ustawy, legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi.

W tej sytuacji, towar wycofany z oferty przed upływem terminu ważności znaków podatkowych, przeznaczony ponownie do sprzedaży – może zostać zwieziony ze stoisk sklepowych w miejsce docelowe, w celu dokonania zbiorczego spisu i przedstawienia go w celu potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).