Czy Wnioskodawczyni przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, będzie mogła ustalić koszt podatkowy równy wartości rynkowej akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB2/415-187/09-2/JB

Hasła tematyczne: akcja, darowizna, koszty uzyskania przychodów, rezydent podatkowy, spółki, umorzenie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Podstawa obliczenia i wysokość podatku –> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2009 r. (data wpływu 13.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest obywatelem polskim i polskim rezydentem podatkowym. Strona spodziewa się otrzymać darowiznę w postaci akcji (dalej „akcje”) polskiej spółki akcyjnej (dalej „Spółka”). W umowie darowizny wartość darowanych Wnioskodawczyni akcji zostanie wykazana na poziomie rynkowym na dzień dokonania darowizny.

Strona nie wyklucza, iż otrzymane w drodze darowizny akcje (lub ich część) zostaną umorzone za wynagrodzeniem wypłacanym Wnioskodawczyni przez Spółkę. Umorzenie nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego, tzn. akcje zostaną nabyte przez Spółkę od strony w celu ich umorzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, będzie mogła ustalić koszt podatkowy równy wartości rynkowej akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny…

Zdaniem Wnioskodawczyni przychodami z kapitałów pieniężnych są zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są, między innymi dywidendy i inne przychody z tytułu udziału z zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania będą akcje w spółce kapitałowej.

Z kolei przepis art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy precyzuje, że przez inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, należy rozumieć m. in. dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób szczegółowy określa zasady ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu umorzenia akcji.

Przepis art. 24 ust. 5d Ustawy o P1T startowi, że „dochodem z umorzenia (…) akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny”.

Z powyższego przepisu wynika, iż dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię na skutek umorzenia akcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością otrzymanego przychodu, czyli wynagrodzenia za umorzone akcje a kosztami jego uzyskania; koszty te powinny zostać ustalone w sposób określony w powołanym przepisie.

W związku z tym, że umarzane akcje będą nabyte przez stronę w formie darowizny, w przedstawionym stanie przyszłym nie będą miały zastosowania przepisy art. 23 ust. 1 pkt 38 oraz art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, dla określenia kosztów przy zbyciu akcji w celu umorzenia znajdzie zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący, że kosztem uzyskania przychodów są w szczególności koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z zastrzeżeniem art. 23.

Jednocześnie jednak, w myśl art. 24 ust. 5d tej ustawy, wysokość kosztu ustalanego przy dokonywaniu zbycia akcji w celu umorzenia będzie równa wartości rynkowej akcji z dnia nabycia. Stanowisko takie zajął m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2006 r. (sygn. IPPB1/415-372/08-2/AM), który wskazał, że „w przypadku zbycia nabytych w drodze darowizny udziałów na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością celem ich umorzenia – kosztem uzyskania przychodu będzie wartość udziałów z dnia nabycia darowizny”.

Reasumując Wnioskodawczyni uważa, że przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji otrzymanych w formie darowizny na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, będzie mogła ustalić koszt podatkowy równy wartości rynkowej akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji podatkowej wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.