Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową chodnika.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP4/443-396/09/KG

Hasła tematyczne: brak prawa do odliczenia, chodnik, gmina, odliczenia, zadania własne

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2009r. (data wpływu 20 kwietnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2009r. (data wpływu 19 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2009r. (data wpływu 19 maja 2009r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 marca 2009r., Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowane do realizacji zadanie, Gmina będzie wykonywać na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Są to zadania z zakresu właściwości Powiatu, które będą wykonywane na mocy porozumienia zawartego w trybie ww. cytowanego artykułu przez Gminę.

Operacja będzie polegała na budowie chodnika wraz z oświetleniem w centrum miejscowości (Gmina) na odcinku 1084,5 m bieżących. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego, tzn. po jej realizacji Gmina jako inwestor nie będzie uzyskiwała z tego tytułu żadnych przychodów.

Wydatki związane z realizacja ww. projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Powstałe w ramach ww. projektu mienie nie będzie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina jako beneficjent została zobowiązana do złożenia (na załączonym do ww. wniosku załączniku) oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Przedmiotem oświadczenia było określenie przez beneficjenta (poprzez wskazanie podstawy prawnej), czy VAT stanowi koszt kwalifikowalny ww. operacji, czy też nie. W przypadku kwalifikowalności VAT-u (VAT stanowi koszt kwalifikowalny ww. operacji) beneficjent uzyskuje możliwość dofinansowania operacji, na zasadzie refundacji max. 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych określonych w § 4 i § 5 i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008r. Nr 38, poz. 220 ze zm.), jednak nie więcej niż 500 000 zł, w pełnej wysokości wnioskowanej kwoty pomocy, tzn. w kwocie brutto. W przeciwnym wypadku, gdy VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego operacji, wnioskowana przez beneficjenta kwota pomocy zostanie pomniejszona o równowartość podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Wnioskodawca zwracam się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji potwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT przez Gminę w ramach planowanej operacji pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego”. Zaświadczenie jest nam potrzebne również jako załącznik do wniosku o płatność ww. operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 12 maja 2009r.):

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną do realizacji operacją pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego”…

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 12 maja 2009r.), w dniu 31 marca 2009r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do samorządów województw stanowisko podtrzymujące interpretację Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13 stycznia 2009r., dotyczące art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21 października 2005r., str. 1 ze zm.). Zgodnie z przekazaną interpretacją „VAT stanowi koszt niekwalifikowany w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej” i w związku z tym, podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany powinien stanowić wkład własny beneficjenta.

W związku z powyższym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną operacją pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2a ww. ustawy Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Towary i usługi nabywane na potrzeby przedmiotowej inwestycji będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Powstałe w ramach ww. projektu mienie nie będzie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w centrum w celu polepszenia dostępu do Parku Narodowego”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny jednakże z innej podstawy prawnej bowiem brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spowodowany tym, że zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009r. „VAT stanowi koszt niekwalifikowany w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej”, lecz tym, że mienie powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu (tj. chodniki wraz z oświetleniem) nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Końcowo należy również zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania za środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.