Realizowany projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3/443-190/09-2/KT

Hasła tematyczne: inwestycje, odliczenie podatku, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia, uczelnie

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2009r. (data wpływu 09.03.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.03.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uniwersytet będzie realizował projekt pn. „Przebudowa Centrum Nowoczesnych Technologii Diagnostyczno-Dydaktycznych NanoBiomedycznych I i II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowę budynku Collegium , jego remont, wyposażenie w najnowszej generacji aparaturę diagnostyczno-badawczą, zainstalowanie w celach dydaktycznych infrastruktury IT i ICT. W budynku tym znajdą lokalizację następujące Katedry i Zakłady l i II Wydziału Lekarskiego: Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka; Katedra i Zakład Higieny; Katedra i Zakład Histologii i Embriologii; Zakład Genetyki Medycznej; Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii; Katedra i Zakład Biofizyki; Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej; Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej. Jednocześnie, aby umożliwić studiowanie osobom niepełnosprawnym, na kierunkach priorytetowych przebudowywany obiekt Collegium jest przystosowywany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, stanowiska dydaktyczne itp.).

Projekt obejmuje podatek VAT, który będzie wydatkiem kwalifikowanym na takich samych zasadach jak pozostałe wydatki kwalifikowane.

Uniwersytet jest podatnikiem podatku VAT. Jako Uczelnia publiczna w ramach działalności operacyjnej prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i badawczo-usługową oraz gospodarczą (apteka). Jest to działalność zarówno uprawniająca do odliczenia podatku naliczonego jak i działalność nieuprawniająca do takiego odliczenia. Uniwersytet w stosunku do działalności badawczo-usługowej i gospodarczej uprawniającej do odliczenia podatku ma możliwość wyodrębnienia kwot co do czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm). Z tej działalności sporządzane są oddzielne rejestry sprzedaży oraz rejestry zakupu towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W działalności całej Uczelni nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Aby określić kwotę podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu Uczelnia wyliczyła wskaźnik proporcji, który ustalono jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytuły czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Wskaźnik proporcji za 2005 rok wynosi 3%, za 2006 rok wynosi 9%, za 2007 rok wynosi 9%, za 2008 rok wynosi 9%.

Opisany projekt będzie dotyczył wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT – podniesienie jakości i poziomu kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych poprzez poprawę infrastruktury edukacyjnej umożliwiającej inicjację nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i dydaktycznych na Wydziałach Lekarskich Uniwersytetu.

Odbiorcami projektu (beneficjentami końcowymi) będą:

  • beneficjenci bezpośredni: studenci krajowi l i II Wydziału Lekarskiego, studenci zagraniczni Wydziału Lekarskiego, doktoranci, lekarze stażyści, pracownicy dydaktyczno – naukowi;
  • beneficjenci pośredni: personel medyczny, konsultanci medyczni, konsorcja i stowarzyszenia naukowe, przedsiębiorcy, farmaceuci, pacjenci.

Ponadto projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia studentów polskich i zagranicznych, poprawi standard i potencjał naukowy Uniwersytetu oraz unowocześni jego infrastrukturę edukacyjną, w szczególności poprzez:

  • wprowadzenie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii diagnostycznych,
  • przebudowę i modernizację obiektu do potrzeb nowoczesnego centrum dydaktyczno-diagnostycznego i wyposażenie go w najnowszej generacji kluczową aparaturę diagnostyczno- badawczą,
  • wdrożenie infrastruktury ICT w zakresie kształcenia hybrydowego z zastosowaniem metod e-learningowych,
  • rozbudowanie systemów IT pozwalających na korzystanie przez studentów z dostępu do Internetu na teranie centrum,
  • stworzenie zintegrowanego centrum nowoczesnych technologii diagnostyczno-naukowych, biomedycznych, które współpracować będzie z dwoma Wydziałami Lekarskimi w dziedzinach badań naukowych i komplementarnej realizacji opisanych powyżej dużych projektów badawczych, tworzących Europejski Obszar Badawczy.

Przedmiotowe zaświadczenie niezbędne jest Uczelni w celu przedłożenia w Ośrodku Przeważania Informacji w Warszawie – Instytucji Pośredniczącej, dla uwiarygodnienia informacji w sprawie kwalifikowalności podatku VAT dla projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Uniwersytet może rozpatrywać kwalifikowalność podatku VAT w odniesieniu do opisanego wyżej projektu i oświadczyć, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w wymienionym projekcie…

Zdaniem Uczelni nie będzie przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach omawianego projektu. Projekt ten dotyczył będzie wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT – edukacja, kształcenie i prowadzenie badań naukowych przez Uniwersytet.

Przebudowa Centrum Nowoczesnych Technologii Diagnostyczno – Dydaktycznych NanoBiomedycznych I i II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych poprzez poprawę infrastruktury edukacyjnej, umożliwiającej inicjację nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i dydaktycznych na Wydziałach Lekarskich Uniwersytetu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz
  • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt „Przebudowa Centrum Nowoczesnych Technologii Diagnostyczno-Dydaktycznych NanoBiomedycznych I i II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu”, finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zasięgiem przebudowę budynku Collegium , jego remont, wyposażenie w najnowszej generacji aparaturę diagnostyczno-badawczą, zainstalowanie w celach dydaktycznych infrastruktury IT i ICT. Budynek ten jest też przebudowywany w celu umożliwienia studiowania osobom niepełnosprawnym (podjazdy, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, stanowiska dydaktyczne itp.).

Realizacja tego projektu służyć ma podwyższeniu standardu i potencjału naukowego Uniwersytetu, podniesieniu jakości i poziomu kształcenia oraz unowocześnieniu jego infrastruktury edukacyjnej.

A zatem, ponieważ zrealizowany przez Uniwersytet projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania za środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.