prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną do realizacji operacją pn. „Adaptacja budynku Remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N”


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP4/443-409/09/JP

Hasła tematyczne: gmina, koszt kwalifikowany, odliczenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2009r. (data wpływu 21 kwietnia 2009r.), uzupełnionym z pismem z dnia 15 maja 2009r. (data wpływu 20 maja 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną do realizacji operacją pn. „Adaptacja budynku Remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną do realizacji operacją pn. „Adaptacja budynku Remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2009r. (data wpływu 20 maja 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 maja 2009r. znak: IBPP4/443-409/09/JP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 31 marca 2009r., Gminne Centrum Kultury złożyło wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Adaptacja budynku remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Operacja będzie polegała na remoncie pomieszczeń remizy OSP z przeznaczeniem pod próby i występy lokalnych zespołów regionalnych, a także zakupie nagłośnienia, instrumentów muzycznych i strojów regionalnych służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych. Operacja nie ma charakteru komercyjnego, tzn. po jej realizacji Gminne Centrum Kultury jako inwestor i beneficjent środków nie będzie pozyskiwać żadnych przychodów.

Gminne Centrum Kultury jako beneficjent zostało zobowiązane do złożenia (na załączonym do ww. wniosku załączniku) oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Przedmiotem oświadczenia było określenie przez Beneficjenta (poprzez wskazanie podstawy prawnej), czy VAT stanowi koszt kwalifikowalny ww. operacji, czy też nie. W przypadku kwalifikowalności VAT-u (VAT stanowi koszt kwalifikowalny ww. operacji) beneficjet uzyskuje możliwość dofinansowania operacji (na zasadzie refundacji max. 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych określonych w rozporządzeniu, jednak nie więcej niż 500.000 zł) w pełnej wysokości wnioskowanej kwoty pomocy tzn. w kwocie brutto. W przeciwnym wypadku, gdy VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego operacji wnioskowana przez Beneficjenta kwota pomocy zostanie pomniejszona o równowartość podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji potwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT przez Gminne Centrum Kultury w ramach planowanej operacji pn. „Adaptacja budynku remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N”. Zaświadczenie jest potrzebne również jako załącznik do wniosku o płatność ww. operacji w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W piśmie z dnia 15 maja 2009r. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z Księgą wieczystą nr … właścicielem budynku Remizy Strażackiej (Remizy OSP) położonej na działce ew. nr ….. jest Gmina. Na podstawie porozumienia zawartego dnia 17 marca 2009r. pomiędzy Gminą, a Gminnym Centrum Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, pierwsze piętro budynku Remizy OSP zostało przekazane do dyspozycji Gminnego Centrum Kultury dla potrzeb realizacji zadań związanych z prowadzeniem zespołów regionalnych przez tą instytucję kultury.

Gmina jako właściciel Remizy Strażackiej (Remizy OSP) podpisała także stosowne oświadczenie (stanowiące również załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Adaptacja budynku Remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013), w którym wyraża zgodę na realizację ww. operacji bezpośrednio związanej z ww. nieruchomością (budynkiem Remizy Strażackiej – Remizy OSP) oraz wyraża zgodę na utrzymanie przedmiotowej operacji w okresie 7 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności ostatecznej.

Powstałe w ramach planowanej do realizacji operacji mienie nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę – Gminne Centrum Kultury – do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gminne Centrum Kultury (Wnioskodawca) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji operacji wskazanej we wniosku, będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę – Gminne Centrum Kultury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 15 maja 2009r.):

Czy Gminnemu Centrum Kultury przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną do realizacji operacją pn.: „Adaptacja budynku Remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N”…

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 15 maja 2009r.), Gminnemu Centrum Kultury nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z operacją pn. „Adaptacja budynku Remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N”.

W dniu 31 marca 2009r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przekazało do samorządów Województw stanowisko podtrzymujące interpretację Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13 stycznia 2009r., dotyczącą art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, ze zm.). Zgodnie z przekazaną interpretacją „VAT stanowi koszt niekwalifikowany w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej” i w związku z tym, podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany powinien stanowić wkład własny beneficjenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje realizację projektu pn. „Adaptacja budynku remizy OSP dla potrzeb zespołów regionalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w N”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Powstałe w ramach planowanej do realizacji operacji mienie nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę – Gminne Centrum Kultury – do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gminne Centrum Kultury (Wnioskodawca) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, więc towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą w żaden sposób związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego projektu. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny jednakże z innej podstawy prawnej bowiem brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spowodowany tym, że zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009r. „VAT stanowi koszt niekwalifikowany w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej”, lecz tym, że mienie powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu (tj. budynek Remizy OSP) nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.