Czy dotacja (pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej) otrzymana z ARiMR dla grupy producenckiej jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB3/423-178/09-6/EK

Hasła tematyczne: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowanie, dotacja, fundusze europejskie, grupa producentów rolnych, pomoc finansowa, przychód, rolnictwo, środki pomocowe, zwolnienia przedmiotowe, zwolnienie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przychody –> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2009 r. (data wpływu 03 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z dnia 05 maja 2009 r. oraz 21 maja 2009 r. – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest grupą producencką, która uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży pieczarek wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy. Spółdzielnia ponosi koszty:

 • bezpośrednie związane z zakupem pieczarek od producentów,
 • organizacji skupu, przechowywania, pakowania i dystrybucji pieczarek,
 • obsługi magazynu – chłodni, biura itp.

W grudniu 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przelała na konto bankowe Spółdzielni 378.100 zł tytułem pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej za pierwszy rok realizacji planu dochodzenia do uznania, tj. od 02.05.2007 r. do 01.05.2008 r.

Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe i Jego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pomoc finansowa, która wpłynęła w grudniu 2008 r., winna być uwzględniona w rozliczeniu podatkowym za rok 2008.

Na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (koszty transportu, obsługi magazynu, utrzymania magazynu i biura, wynagrodzeń, obsługi kredytu inwestycyjnego oraz kredytu na finansowanie działalności bieżącej itp.) Spółdzielnia pobiera marżę. Nie zawsze ta marża wystarcza na pokrycie powyższych kosztów. I tak, za rok 2008 wynik finansowy na działalności gospodarczej wstępnie wynosi około – 24.000 zł (strata) + pozostałe przychody operacyjne 378.100 zł (pomoc finansowa z ARiMR) = zysk brutto 354.100 zł, który ma zostać opodatkowany. Bardzo ważną decyzję wstępną podjęli też członkowie Spółdzielni – cały zysk chcą przeznaczyć na fundusz zasobowy, czyli rozwój Spółdzielni.

W piśmie uzupełniającym z dnia 21 maja 2009 r. Wnioskodawca wskazał, iż dnia 02 maja 2007 r. Marszałek Województwa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 132, poz. 1420 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1432/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2200/96 odnośnie do warunków uznawania organizacji producentów i wstępnego uznawania grup producentów, a także art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni, postanowił dokonać wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw w kategorii produktów: grzyby. Pierwszy rok dochodzenia do uznania trwał od 02.05.2007 r. do 01.05.2008 r.

W dniu 28.07.2008 r. Spółdzielnia złożyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, za pierwszy rok dochodzenia do uznania.

W dniach od 13.10.2008 r. do 03.11.2008 r. została przeprowadzona kontrola dokumentów źródłowych, na podstawie których sporządzono wniosek za pierwszy rok dochodzenia do uznania. Decyzją ARiMR z dnia 28.11.2008 r. została przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej w wysokości 378.100,00 zł oraz na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w wysokości 18.798,81 zł, z czego pomoc ze środków UE wynosi 12.532,54 zł. Łączna kwota pomocy finansowej wyniosła 396.898,81 zł i w całości została przekazana na rachunek bankowy Spółdzielni w dniu 17.12.2008 r.

Decyzja została wydana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Informacja o przyznanej kwocie pomocy finansowej będzie opublikowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dotacja (pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej) otrzymana z ARiMR dla grupy producenckiej jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych…

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja (pomoc finansowa) od ARiMR winna korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

W opinii Spółdzielni, rozliczenie podatkowe przedstawiałoby się następująco:

 • przychody ze sprzedaży pieczarek wyprodukowanych w gospodarstwach członków    5.500.000 zł
 • przychody ze sprzedaży pieczarek od nie członków grupy    444.000 zł
 • koszty uzyskania przychodów tej sprzedaży    – 5.565.000 zł
 • koszty obsługi magazynu, biura, administracji,odsetek od kredytów, ujemnych różnic kursowych    – 403.000 zł
 • dochody wolne od podatku    – 378.100 zł
 • strata    – 24.000 zł

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określone zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 tej ustawy, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy, grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

 1. została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów w celach określonych w art. 2,
 2. działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających wymagania określone w art. 4,
 3. składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 4. przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 5. określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Stosownie natomiast do treści art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i lit. b) ustawy 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 ze zm.), w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji, właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów, organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, wydaje decyzje w sprawach przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na:

 • pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,
 • pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Zatem obsługa wsparcia finansowego grup producentów odbywa się w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej.

Rozważając natomiast kwestię zastosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych do przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez grupy producentów rolnych ze środków pomocowych, należy uwzględnić obowiązujący stan prawny w roku, w którym uzyskano pomoc.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż decyzją ARiMR z dnia 28 listopada 2008 r. Spółdzielnia uzyskała pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej. Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy Spółdzielni w grudniu 2008 r.

Na tle powyższego, należy wskazać, iż w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, jak również środki:

 • Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
 • Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz
 • Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

stanowią dochód budżetu państwa, na podstawie art. 96 pkt 16 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.

Środki budżetu państwa przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, na postawie art. 212 ustawy o finansach publicznych, są – zgodnie z określonymi procedurami – wydatkowane przez agencje płatnicze.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacane środki pomocowe grupom producentów rolnych będzie wydatkowała otrzymane na ten cel środki z budżetu państwa.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie zaś do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, wolne od dochodu są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Należy również wskazać, iż z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Tym samym, środki finansowe, które Wnioskodawca otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej, stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który podlega zwolnieniu od podatku. Natomiast wydatki sfinansowane z przychodów uzyskanych z tej pomocy, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy, nie będą zaliczane do kosztów podatkowych.

Ponadto tut. Organ nadmienia, iż nie może potwierdzić prawidłowości przedstawionego we wniosku wyliczenia, gdyż zasady arytmetycznego wyliczania, w tym przypadku rozliczenia podatkowego, nie podlegają interpretacji indywidualnej. Interpretacji indywidualnej, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podlegają bowiem przepisy prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.