Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w myśl ustawy z 29 sierpnia 2005 r.?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/415-218/09-4/WM

Hasła tematyczne: budynek mieszkalny, materiały budowlane, zakup, zwrot wydatków związanych z budownictwem

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2009 r. (data wpływu 03 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 22 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W maju 2008 r. Zainteresowany rozpoczął budowę budynku usługowo-mieszkalnego (50,1% – część usługowa, 49,9 % – część mieszkalna). Pozwolenie na ww. budowę wydane zostało przez starostwo powiatowe w drodze decyzji dnia 22 kwietnia 2008 r. W październiku 2008 r. Zainteresowany zbył za kwotę 120 000 zł mieszkanie własnościowe. Część kwoty, tj. 22 000 zł przeznaczył na spłatę kredytu zaciągniętego za zakup tego mieszkania, a drugą część, tj. 98 000 zł planuje przeznaczyć na budowę opisanego wyżej budynku usługowo-mieszkalnego. Zainteresowany nadmienia, że mieszkanie, które sprzedał zakupił w lutym 2005 r. W miejscowym urzędzie skarbowym złożył oświadczenie, że pieniądze uzyskane ze zbycia przeznaczy w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca wskazuje, że wartość końcowa rozpoczętej budowy (budynku usługowo-mieszkalnego) wg rzeczoznawcy majątkowego będzie wynosić ok. 410 000 zł. Zainteresowany nie korzystał dotąd z ulg mieszkaniowych. Ponadto, ani On ani Jego małżonka nigdy nie korzystali ze zwrotu podatku VAT w ramach prowadzonych inwestycji, jak również tej opisanej we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w myśl ustawy z 29 sierpnia 2005 r….
  2. Czy, jeśli Zainteresowany przeznaczy kwotę 98 000 zł ze sprzedaży mieszkania na budowę nieruchomości usługowo-mieszkaniowej będzie zwolniony ze zryczałtowanego podatku ze sprzedaży mieszkania…

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze dotyczące zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego. W kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w dniu 27 maja 2009 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-218/09-3/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego – w myśl ustawy osoba fizyczna, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych ma prawo ubiegać się o zwrot 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. W ocenie Zainteresowanego w Jego przypadku może ubiegać się o zwrot 34,02% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych zakupionych na budowę nieruchomości, co stanowi 49,9% całego zwrotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zapis art. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że przez „budynek mieszkalny” rozumie się budynek mieszkalny lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 1 maja 2004r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji polegającej na remoncie;
  2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zatem, jeżeli inwestycja (bez względu na jej rodzaj), w myśl prawa budowlanego, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zwrot przysługuje tylko tym inwestorom, którzy taką zgodę uzyskali.

Z analizy stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany po otrzymaniu w kwietniu 2008 r. pozwolenia na budowę, w maju 2008 r. rozpoczął budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Wnioskodawca wskazuje, iż 50,1% powierzchni tego budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast 49,9% powierzchni ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca nie korzystał wcześniej z ulg mieszkaniowych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż ze względu na poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją polegającą na budowie części budynku, służącego zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, Wnioskodawcy przysługuje w tej części prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT. Ww. uprawnienie przysługuje Zainteresowanemu pod warunkiem spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 4 ust. 1 i ust. 2 przywołanej wyżej ustawy. Prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w cytowanym wyżej art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo, tut. organ informuje, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wydając interpretację w trybie ww. przepisu organ nie oblicza wysokości zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego. W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie ustosunkował się do przedstawionych przez Wnioskodawcę obliczeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.