opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-351/09-4/AS

Hasła tematyczne: cash-pooling, import usług, miejsce świadczenia usług, usługi finansowe

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Podatnicy i płatnicy –> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009r. (data wpływu 30 marca 2009r., uzupełniony pismem z dnia 14 maja 2009r. (data wpływu 18 maja 2009r.)) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza zawrzeć umowę z Bankiem z siedzibą w Niemczech o świadczenie usług polegających na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej (umowa cashpoolingu). Stronami tej umowy będą również inne podmioty, tj. zarówno polskie, jak i zagraniczne spółki tworzące grupę kapitałową. W związku z umową, Spółka otworzy rachunek bankowy w Banku Polska oraz w Banku z siedzibą w Niemczech. Inna spółka będąca nierezydentem zostanie wybrana Agentem, który będzie reprezentował wobec Banku z siedzibą w Niemczech spółki będące stroną umowy.

Dla celów realizacji umowy Banku z siedzibą w Niemczech na rzecz i w imieniu Agenta będzie prowadzić rachunek docelowy Agenta, na którym będzie dokonywana konsolidacja środków z rachunków spółki i pozostałych spółek grupy kapitałowej posiadanych przez te podmioty w Banku z siedzibą w Niemczech. Za świadczenie przedmiotowej usługi Bank z siedzibą w Niemczech będzie pobierać miesięczne wynagrodzenie w formie prowizji. Na podstawie umowy, schemat wzajemnych rozliczeń będzie wyglądać następująco:

  A).W sytuacji, gdy na koniec dnia roboczego na Rachunku Spółki w Banku Polska wykazywane jest saldo dodatnie:
 1. Bank Polska transferuje środki z Rachunku Spółki na rachunek Spółki prowadzony przez Bank z siedzibą w Niemczech;
 2. Bank z siedzibą w Niemczech transferuje środki z Rachunku Spółki na Rachunek Docelowy Agenta.
  B).W sytuacji, gdy na koniec dnia roboczego na Rachunku Spółki w Banku Polska powstanie saldo ujemne:
 1. Bank z siedzibą w Niemczech transferuje na rachunek Spółki w Banku Polska środki odpowiadające wysokości salda ujemnego powstałego na rachunku Spółki w Banku Polska;
 2. Środki z Rachunku Docelowego Agenta transferowane są na Rachunek Spółki w Banku z siedzibą w Niemczech w wysokości salda ujemnego powstałego na Rachunku Spółki w Banku Polska.
  W konsekwencji, na koniec dnia roboczego w każdym przypadku, zarówno na Rachunku Spółki w Banku z siedzibą w Niemczech, jaki w Banku Polska saldo jest równe zeru.
  C).Zgodnie z umową Cash Poolingu, po zakończeniu danego miesiąca (okres rozliczeniowy dla odsetek) Agent (posiadacz Rachunku Docelowego w Banku z siedzibą w Niemczech) dostarcza Spółce i pozostałym spółkom informację zawierającą zestawienie przepływów pieniężnych powstałych w ramach niniejszej umowy oraz zestawienie należnych odsetek, wynikających z transferów pieniężnych pomiędzy uczestnikami systemu Cash Poolingu, którymi zarządza i których dokonuje Agent (między uczestnikami systemu – tj. Spółką i pozostałymi spółkami z grupy nie dochodzi do bezpośrednich transferów pieniężnych). Spółka otrzymuje zestawienie dotyczące wyłącznie jej własnych przepływów pieniężnych, tj. nie otrzymuje danych dotyczących pozostałych spółek z grupy. Należne odsetki (odsetki naliczone od posiadanych przez Spółkę lub pozostałe spółki sald dodatnich w ostatnim miesiącu) są płatne w określonym terminie od daty dostarczenia powyższej informacji. W tym terminie Spółka przelewa obciążające ją odsetki (odsetki naliczone od posiadanych przez Spółkę sald ujemnych w ostatnim miesiącu) na Rachunek wskazany przez Agenta, zaś odsetki należne Spółce Agent przelewa na Rachunek wskazany przez Spółkę.

Równocześnie Spółka zawrze umowę z powiązaną z nią spółką niemiecką – Agentem, z której będzie wynikać, że transfery środków z albo do rachunku docelowego będą limitowane, jak i że będą one podlegać stosownemu oprocentowaniu. Zawarta umowa nie przewiduje wynagrodzenia dla Spółki niemieckiej z tytułu pełnienia funkcji Agenta.

W dniu 07 maja 2009r. Spółka została wezwana do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wniesienie opłaty oraz przedstawienie kserokopii dowodu jej uiszczenia. Ww. wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12.05.2009r. W wyznaczonym terminie przedmiotowe braki zostały uzupełnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy czynności wykonywane w ramach umowy cash pooling’u stanowią usługi pośrednictwa finansowego, korzystające ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r….
 2. Jak należy opodatkować usługi nabywane przez Spółkę i co stanowić będzie podstawę opodatkowania VAT dla tych usług…

Zdaniem Wnioskodawcy:

Analizując niniejszą sprawę należy wskazać, iż umowa cash pooling’u stanowi formę zarządzania finansami stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej (holdingu) lub podmioty powiązane ekonomicznie w inny sposób. Istotą tej umowy jest koncentrowanie środków z jednostkowych rachunków (sald) poszczególnych podmiotów (rachunki uczestników) na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Jako podstawowy walor cash pooling’u należy wskazać możliwość koncentracji środków kilku podmiotów oraz kompensowania przejściowych nadwyżek wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki takiej konstrukcji następuje minimalizowanie kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy (poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy), przy jednoczesnej optymalizacji globalnej pozycji finansowej.

Polskie przepisy podatkowe nie regulują zasad opodatkowania umowy cash pooling’u. Występująca w obrocie prawnym jako umowa nienazwana, umowa cash pooling’u, porównywana jest często z umową pożyczki. Chociaż umowa ta do pewnego stopnia przypomina w swym charakterze uregulowaną w polskim prawie umowę pożyczki, jednak nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik tego typu umowy nie wie, czy środki jego zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników umowy cash pooling’u. Jedyną zidentyfikowaną stroną jest pool leader, który świadczy zróżnicowane usługi finansowe.

Istnieją w związku z powyższym wątpliwości co do kwestii opodatkowania otrzymanych odsetek oraz zapłaty odsetek lub prowizji wynikających z treści umowy. Zdarzenie te mogą bowiem generować zarówno przychody jaki koszty, które w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992r. będą wpływać na dochód podlegający opodatkowaniu. W związku z tym, że polskie prawo podatkowe nie przewiduje grupowych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za wyjątkiem podatkowej grupy kapitałowej, która jest podatnikiem, w rozumieniu powołanej ustawy, organy podatkowe stoją na stanowisku, że w takiej sytuacji na każdym podatniku korzystającym z usługi cash pooling’u ciąży obowiązek dokonania analizy skutków realizacji tej usługi w aspekcie własnych przychodów i kosztów podatkowych, a nie opierania się na efekcie grupowym. Z powyższych względów umowy cash pooling’u nie powinno się utożsamiać z umową pożyczki.

W tym miejscu należy wskazać na istotną dla omawianej kwestii opinię Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, który sklasyfikował usługi wykonywane w ramach porozumień o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową przez grupę spółek w grupowaniu PKWiU 65.23. 10-00.00 jako „Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Na tej podstawie należy uznać, że stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r., usługa ta będzie zwolniona z opodatkowania VAT.

W opinii Wnioskodawcy Pool Leader będzie w rzeczywistości świadczącym usługi podobne do usług świadczonych przez banki i instytucje finansowe, jednakże usługi te ograniczone będą do określonych podmiotów z grupy kapitałowej tego podmiotu. Usługi te polegałyby na zbieraniu od pomiotów zależnych nadwyżek gotówkowych i na odpłatnym udzielaniu pożyczek.

Mając na względzie powyższe, przedmiotowe usługi świadczone przez Pool Leader’a powinny zostać uznane za usługi pośrednictwa finansowego, klasyfikowanych w sekcji J ex (65-67) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Elementem niezbędnym dla określenia sposobu opodatkowania przedmiotowych usług finansowych jest ustalenie miejsca ich świadczenia. W analizowanej sprawie na uwadze należy mieć, iż zgodnie z art. 27 ust. 3, w związku z art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy usługi te świadczone są na rzecz:

 • osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
 • podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczące go usługę,

wówczas miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku takowego – stały adres lub miejsce zamieszkania.

Warto również dodać, iż usługi pośrednictwa finansowego należą do katalogu usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT. Tym samym, miejscem świadczenia przedmiotowych będzie Polska. Natomiast podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT wynikającego ze świadczenia tych usług będzie każdorazowo Spółka, który rozliczy z tego tytułu import usług.

Trzeba jednak pamiętać, iż w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, usługi wymienione w załączniku 4 do Ustawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W punkcie 3 wspomnianego załącznika (tzn. lista usług zwolnionych z VAT) wspomina się o „usługach pośrednictwa finansowego”. Tym samym nabywane przez Spółkę w ramach cash pooling’u usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski, jednakże będą zwolnione z opodatkowania tymże podatkiem.

Obowiązek podatkowy w powyższej sytuacji powstawał będzie z momentem wykonania usługi, za który należy uznać w każdym przypadku wymagalność należnych odsetek, a jeżeli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia faktury, w tym faktury za częściowe wykonanie usługi, nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi. W przypadku, gdy zgodnie z umową cash pooling’u odsetki spłacane są np. co miesiąc, lub też co kwartał, wówczas w każdym z tych okresów rozliczeniowych powstawać będzie obowiązek podatkowy w odniesieniu do kwoty odsetek wskazanej w otrzymanym rozliczeniu. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie, tj. w danym miesiącu.

Określając podstawę opodatkowania przedmiotowych usług na względzie należy mieć, iż w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwotą należną z tytułu udzielonych pożyczek, a tym samym obrotem, a zatem i podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług mogą być tylko uiszczone (zapłacone) odsetki oraz odsetki wprawdzie nie uiszczone, lecz których termin zapłaty minął.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 – art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów, dostawa towarów oraz świadczenie usług (za wyjątkiem ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 przypadków) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Jednocześnie dostawa towarów lub świadczenie usług pod tytułem odpłatnym mogą zostać opodatkowane wtedy, gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich odbiorcą istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ww. ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Podatnikami są również, jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju.

Wskazać również należy na treść przepisu art. 8 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym przy określaniu miejsca świadczenia usług, o którym mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 4 w związku z ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług finansowych – w przypadku, gdy usługi te świadczone są na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – jest miejsce, gdzie nabywca tej usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zatem w przypadku usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy świadczonych na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 3 tego artykułu, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia jest ich usługobiorca.

Tak więc nabycie usług zarządzania płynnością finansową świadczonych przez firmę nieposiadającą zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 3 ww. załącznika, wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU Sekcja J ex (65-67), tj. Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Użycie przez ustawodawcę oznaczenia „ex” przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka wraz z innymi podmiotami z grupy, zamierza zawrzeć z polskim oddziałem banku zagranicznego umowę o zarządzanie płynnością finansową powiązanych kapitałowo podmiotów, tzw. umowę cash poolingu. Usługa świadczona będzie przez bank na rzecz grupy podmiotów powiązanych, posiadających w banku bieżące rachunki bankowe, na których występować mogą salda dodatnie stanowiące wierzytelności uczestników wobec banku, albo salda ujemne stanowiące długi uczestników wobec banku.

Spółka wskazała ponadto, że ww. transakcje zarządzania płynnością finansową należy uznać za usługi finansowe sklasyfikowane w PKWiU w kategorii 65.23.10-00.00 „Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez bank, nieposiadający zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług tej transakcji obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Jednakże usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, o ile oczywiście są one sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 65-67, jako wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Spółkę zaklasyfikowania ww. usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Spółkę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.