Prawidłowość wystawienia informacji PIT-11.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB4/415-322/09-2/SP

Hasła tematyczne: deklaracje, informacja podatkowa, obowiązek płatnika, pracodawca, pracownik, prawa majątkowe, spadkobiercy, wynagrodzenie zmarłego

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów –> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku (data wpływu 16.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości wystawienia informacji PIT-11 – jest nieprawidłowe.

W dniu 16.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości wystawienia informacji PIT – 11.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 21.05.2008 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, który był zatrudniony w Spółce G. Sp. z o. o. W lutym br. Wnioskodawczyni otrzymała PIT-11 za okres od 01.01.2008 r. do 31.05.2008 r. wystawiony na Nią. W telefonicznej rozmowie z pracownikiem rachuby płac Wnioskodawczyni otrzymała informację, ze wykazany w tym PIT-11 przychód, dochód i zaliczka na podatek dotyczą tylko miesiąca maja 2008 r., w którym zmarł mąż Wnioskodawczyni. Nie wykazano składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Na kwotę 11.249,16 zł składają się: pobory męża do 21.05.2008 r., nagroda jubileuszowa (do której mąż Wnioskodawczyni nabył prawo w maju) oraz ekwiwalent za urlop. Na telefoniczną prośbę Wnioskodawczyni, rachuba płac wystawiła PIT-11 na nazwisko męża, ale za okres I – IV.2008 r. Wnioskodawczyni nadmienia, że zawsze składała zeznanie podatkowe wspólnie z mężem oraz posiadali wspólny rachunek bankowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  1. Jak prawidłowo powinien być wystawiony PIT-11 dla męża Wnioskodawczyni…
  2. Czy słusznie wystawiono PIT-11 dla Wnioskodawczyni…
  3. Gdzie powinny być ujęte składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc maj 2008 r., ponieważ one „giną” i Wnioskodawczyni nie może ich odliczyć od dochodu i podatku…

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawczyni uważa, że zakład pracy męża powinien wystawić pełny PIT-11 na Jej męża za okres od 01.01.2008 r. do 31.05.2008 r. (jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę). Według Wnioskodawczyni zakład pracy Jej męża nie powinien wystawiać na Nią informacji PIT-11, a jeśli już – to powinny być w tej informacji ujęte składki na ubezpieczenie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku – co do zasady podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.). Jednakże powyższa reguła nie dotyczy praw majątkowych ze stosunku pracy.

W myśl bowiem art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Świadczenia wynikające ze stosunku pracy są więc wypłacane określonym podmiotom (w tym małżonkowi zmarłego pracownika) w wyniku zastosowania uproszczonej procedury przewidzianej w Kodeksie pracy, z pominięciem przepisów Kodeksu cywilnego. Nie jest możliwe jednoczesne stosowanie przepisów działu IV Kodeksu cywilnego, dotyczącego spadków oraz art. 631 § 2 Kodeksu pracy, gdyż ustawodawca wyklucza taką możliwość wprost wskazując, że dopiero „w braku takich osób prawa te wchodzą do spadku” (co wynika ze zdania drugiego omawianego przepisu). Wystarczy natomiast istnienie jednego uprawnionego podmiotu (tj. małżonka lub innej osoby spełniającej warunki do uzyskania renty rodzinnej), a świadczenie to nie wejdzie do masy spadkowej i wypłacone zostanie tej osobie, a w sytuacji, gdy wystąpi więcej niż jeden podmiot uprawniony, to wówczas prawa majątkowe ze stosunku pracy, przechodzą w równych częściach na każdego z uprawnionych.

Przychód z tytułu wypłaconych małżonkowi zmarłego pracownika należności, wynikających z praw majątkowych ze stosunku pracy, o których mowa w art. 631 § 2 kodeksu pracy należy zakwalifikować jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast z treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy wynika, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Ponadto, stosownie do treści art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych, uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zacytowany powyżej przepis nie podaje normatywnej definicji przychodów z praw majątkowych i nie stanowi katalogu zamkniętego, na co wskazuje wyrażenie „w szczególności”. Tą kategorią został objęty każdy przychód osiągnięty przez podatnika w związku z posiadaniem przez niego praw o charakterze majątkowym.

Skoro zatem Pani małżonkowi przysługiwało prawo do zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy (prawo majątkowe), Pani małżonek nabył prawo do nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop i po jego śmierci – w myśl przepisów Kodeksu pracy – prawa te przeszły na Panią, to ich realizacja, tj. wypłata świadczeń, stanowi realizację tych praw majątkowych, a w konsekwencji powstaje przychód z praw majątkowych.

Natomiast wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacone Pani zmarłemu małżonkowi przed jego śmiercią stanowią dla tej osoby przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu na płatniku ciążą obowiązki odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 31 ww. ustawy, odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wystawienia informacji PIT-11 na nazwisko zmarłego pracownika o wysokości wypłaconych mu świadczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż wypłacona Pani, zgodnie z zapisem art. 631 § 1 Kodeksu pracy kwota zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy po zmarłym małżonku, nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop, stanowi dla Pani przychód z praw majątkowych. W związku powyższym na płatniku ciąży obowiązek wystawienia Pani informacji PIT-11, w której wykazany zostanie przychód z tytułu praw majątkowych. Kwoty wykazane w informacji PIT-11 należy wykazać w zeznaniu rocznym, zsumować z pozostałymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego i opodatkować na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej z art. 27 ust. 1 ustawy.

Ww. wypłaty świadczeń nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, gdyż nie są przychodami ze stosunku pracy. W związku z powyższym płatnik prawidłowo nie wykazał w informacji PIT-11 składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Reasumując, należy stwierdzić, iż prawidłowo została wystawiona informacja PIT-11 na nazwisko Pani zmarłego męża za okres od I do IV 2008 r. Pracodawca Pani zmarłego małżonka słusznie wystawił PIT-11 o wysokości wypłaconych Pani świadczeń na Pani nazwisko. Ze względu na fakt, iż wypłacone Pani świadczenia są zaliczone do praw majątkowych, to nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. W związku z powyższym w informacji PIT-11 płatnik prawidłowo nie wykazał składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.