W przypadku sprzedaży oleju opałowego sprzedawca musi uzyskać od nabywcy (osoby fizycznej) oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP3/443-56c/09/JK

Hasła tematyczne: olej opałowy, oświadczenia, sprzedaż

Kategoria: Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) –> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. –> Wyroby energetyczne i energia elektryczna –> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie treści oświadczenia składanego sprzedawcy oleju opałowego przez nabywcę – osobę fizyczną nieprowadzacą działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie treści oświadczenia składanego sprzedawcy oleju opałowego przez nabywcę, którym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wprowadzono do stosowania nowe oświadczenia, które sprzedawca jest obowiązany dołączyć do kopii faktury na sprzedany olej opałowy z przeznaczeniem na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 9,10,15. Art. 89 ust. 6 i ust.8 określa dane, które winny zawierać pobierane oświadczenia. Wymieniona ustawa nie określa wzorów oświadczeń jakie należy stosować. Wnioskodawca wydał w dniu 27 lutego 2009 r., do stosowania z dniem 1 marca 2009 r. zarządzenie w sprawie postępowania przy sprzedaży paliw płynnych, ze szczególnym uwzględnieniem oleju opałowego, gdzie wprowadzono do stosowania wzór oświadczenia – dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej z przeznaczeniem na cele opałowe (zgodnie z art. 89 ust.5 pkt 2 oraz ust.8).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy stosowany wzór oświadczenia spełnia wymogi, o których mowa w art. 89 ust. 8, w związku z art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym…

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego wprowadzone do stosowania oświadczenie spełnia wymogi określone w art. 89 ust. 8 w związku z art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, gdyż w przypadku sprzedaży oleju opałowego z przeznaczeniem określonym w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, 15 osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej jako sprzedawca musi uzyskać od nich oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie np. olejów opałowych jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

Stosownie do ust. 8 tego artykułu oświadczenie, to powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko nabywcy, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość nabywcy;
  2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
  3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
  4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
  5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
  6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, iż ustawodawca nie określił wzoru oświadczenia, natomiast zasadą jest, że składane oświadczenie musi zawierać elementy określone w art. 89 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, w tym również, jak to wskazał we wniosku Zainteresowany, określenie przeznaczenia nabywanych wyrobów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku sprzedaży oleju opałowego do celów opałowych sprzedawca musi uzyskać od podmiotu oświadczenie, że nabywane wyroby będą przeznaczone do celów opałowych, jest prawidłowe.

Zaznacza się, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie zaś z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.