Koszty uzyskania przychodów z umowy o dzieło.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBII/1/415-236/09/MK

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, umowa o dzieło

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z.B. przedstawione we wniosku z dnia 09 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 11 marca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu z umowy o dzieło:

 • jest prawidłowe w części dotyczącej wydatków na zakup zestawu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz wydatków na zakup telefonu komórkowego i opłat abonamentu telefonicznego,
 • jest nieprawidłowe w części dotyczącej wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z umowy o dzieło.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest pracownikiem etatowym zatrudnionym w Związku Rewizyjnym Spółdzielni „S” na stanowisku specjalisty. Posiada uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Ze statutu KZRS „SCh” wynika, iż jego głównym celem jest przeprowadzanie lustracji zrzeszonych w Związku spółdzielni (zadania te są zapisane również w ustawie Prawo spółdzielcze – art. 93), jak również prowadzenie szkoleń. W ramach stosunku pracy (etatu) Wnioskodawca wykonuje pracę dotyczącą głównie instruktarzu oraz doradztwa a także szkoleniową, natomiast w ramach umów dziełowych Wnioskodawca przeprowadza lustracje zrzeszonych w Związku spółdzielni terenu województwa.

Za 2008r., od pracodawcy i innych podmiotów zewnętrznych, Wnioskodawca otrzymał informacje PIT-11, na podstawie których sporządził roczne zeznanie PIT-37, z którego w części „C.I Dochody i straty podatnika” wynika:

 1. należności ze stosunku pracy – przychód: 33.610,00 zł; koszty uzyskania przychodów: 1.668,72 zł; dochód: 31.941,28 zł; zaliczka na podatek; 2.423,00 zł.,
 2. prawa autorskie i inne prawa (art. 18) – przychód: 17.974,00 zł; koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe 50%) 7.754,93 zł; dochód 10.219,07 zł,
 3. działalność wykonywana osobiście (umowy o dzieło; art. 13) – przychód: 29.733,00 zł; koszty uzyskania przychodów (faktycznie poniesione) 20.965,83 zł; dochód 8.767,17 zł; zaliczka na podatek: 2.423,00 zł (płatnicy zastosowali 20% zryczałtowane koszty w kwocie 5.213,58 zł przy uwzględnieniu potrąconych składek ZUS).

Razem przychód 81.317,00 zł; koszty uzyskania przychodów: 30.389,48 zł; dochód: 50.927,52 zł; zaliczki pobrane przez płatnika: 4.869,00 zł.

Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla uzyskanych przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy) w kwocie 29.733,00 zł Wnioskodawca zastosował wyższe (faktycznie poniesione) koszty uzyskania przychodów, niż wynikające z normy procentowej (20%) określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 updof, które zastosowali płatnicy, w tym pracodawca (informacje PIT-11). Zastosowane wyższe koszty dotyczyły następujących wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w 2008r.:

 1. zakupu zestawu komputerowego wraz z systemem operacyjnym – łącznie na kwotę 11.097,00 zł,
 2. spłaty 12 rat miesięcznych za 2008r. tytułem zakupu samochodu osobowego na podstawie zawartej umowy z bankiem – w kwocie 8.132,96 zł,
 3. zakupu telefonu komórkowego wraz z roczna opłatą abonamentu telefonicznego – łącznie w kwocie 1.735,87 zł.

Razem poniesione koszty na ww. cele stanowiły kwotę 20.965,83 zł, które Wnioskodawca wykazał w zeznaniu PIT-37 (jw.).

W uzasadnieniu poniesionych wydatków Wnioskodawca stwierdził, że zestaw komputerowy służy do sporządzania materiałów zawartych umów dziełowych o przeprowadzenie lustracji tj. protokołu, materiałów roboczych, materiałów pomocniczych, interpretacji prawnych, podatkowych, rachunkowych, dostępu do literatury fachowej przez Internet oraz szeroko rozumianego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, a także innych niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty (lustratora).

Telefon komórkowy i opłaty abonamentu są również niezbędne w codziennej pracy celem komunikowania się z podmiotami, z którymi zawarto umowy o lustrację.

Samochód osobowy służy do bezpośredniego dojazdu do jednostek – spółdzielni – celem dokonania ustaleń lustracyjnych i sporządzenia ostatecznego produktu jakim jest protokół z lustracji. Umowy dziełowe zawarte są ze spółdzielniami zlokalizowanymi na terenie całego województwa, zaś terminy realizacji umów są różne i wymuszają niemal codzienne przemieszczanie się miedzy jednostkami – stąd wykorzystanie samochodu do tych celów jest wręcz wymuszone, dla zapewnienia dyspozycyjności i terminowego wykonania dzieła (protokołu) które jest obowiązkowym dokumentem wymaganym przez prawo spółdzielcze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatnik (osoba fizyczna), w rozliczeniu końcowym za 2008r., na zasadzie art. 22 ust. 10 updof, prawidłowo zastosował wyższe koszty uzyskania przychodów niż określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 updof – oczywiście biorąc pod uwagę uwarunkowania przedstawione w pozycji 50 niniejszego wniosku…

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione uwarunkowania uzasadniają zastosowanie przez podatnika faktycznie poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu PIT-37 za 2008r., tj. zastosowania art. 22 ust. 10 updof – w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z tytułu umów dziełowych o przeprowadzenie lustracji. Wnioskodawca uważa, iż organ podatkowy, po udokumentowaniu przez podatnika faktycznie poniesionych wydatków (w przedstawionych uwarunkowaniach), winien przyjąć zeznanie PIT-37 za 2008r., tj. w części dotyczącej wykazanego dochodu od czynności wykonywanych osobiście, na zasadzie art. 13 updof (umowy dziełowe) – co dotyczy kosztów uzyskania przychodów w kwocie 20.965,83 zł w odniesieniu do przychodów w kwocie 29.733,00 zł i ustalonego dochodu w kwocie 8.767,17 zł – odpowiednio pozycje 48, 47 i 49 przedmiotowego zeznania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, że Wnioskodawca w ramach umów o dzieło dokonuje lustracji zrzeszonych w Związku spółdzielni i w 2008r. uzyskał przychody z tytułu tych umów. W zeznaniu podatkowym PIT-37 uwzględnił koszty faktycznie poniesione na które składały się: raty kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego, wydatki na zakup zestawu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz wydatek na zakup telefonu komórkowego i roczna opłata abonamentu telefonicznego.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych między innymi w art. 13 pkt 8 (przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej) – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jednakże przepisy art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczają przyjęcie kosztów w wysokości faktycznie poniesionych, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 4. Powyższy przepis mówi o udowodnieniu poniesienia kosztów, a więc udowodnieniu poniesienia wydatków w związku z uzyskaniem przychodu (realizacją umowy), przy czym takich wydatków, które zgodnie z ustawą mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wskazany art. 23 zawiera katalog wydatków definitywnie wyłączonych z kosztów uzyskania oraz wydatków, co do których istnieją szczególne uregulowania.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki. Z oceny związku wydatku ze źródłem przychodów winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

W kwestii wydatku na zakup zestawu komputerowego wraz z systemem operacyjnym stwierdzić należy, iż nie jest on z definicji wyłączony z kosztów, nie jest bowiem wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże to urządzenie ma bardzo szerokie, wszechstronne zastosowanie i możliwości wykorzystania. Zatem wydatek ten będzie stanowić koszt uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście o ile możliwe będzie jednoznaczne stwierdzenie, że komputer został zakupiony i wykorzystywany jest wyłącznie dla potrzeb uzyskania przychodu z przedmiotowych umów o dzieło.

Taka sama zasada odnosić się będzie do wydatków na zakup telefonu komórkowego a także opłat abonamentowych – będą one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu umów o dzieło, o ile możliwe będzie jednoznaczne stwierdzenie, że poniesione zostały na potrzeby konkretnych umów. Reasumując należy podkreślić, że to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia poniesienia wydatków i istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodem, bądź związek ze źródłem przychodu, jeżeli z faktu tego wywodzi skutki prawne. Do organu podatkowego zaś należeć będzie ocena, czy fakty te zostały w wystarczający sposób udowodnione i udokumentowane.

Odnosząc się natomiast do wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego należy zauważyć, iż w art. 23 ww. ustawy został ujęty zamknięty katalog wydatków, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym (w brzmieniu obowiązującym w 2008r.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Jak wynika z przytoczonego wyżej art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawodawca włączył spłatę kredytu do katalogu wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, tym samym wydatki ponoszone na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego nie mogą być kosztem uzyskania przychodów z umów o dzieło.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.