Czy wypłata zasiłków celowych bezzwrotnych z tytułu zdarzenia losowego jak i zasiłków celowe bezzwrotne na pokrycie wydatków zwianych z klęską żywiołową, które wnioskodawca przyznał i wypłacił rodzinom poszkodowanym w 2008r należy uznać za wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBII/2/415-212/09/JSz

Hasła tematyczne: świadczenie, zdarzenie losowe, zwolnienie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2009r. (data wpływu do tut. Biura 03 marca 2009r.), uzupełnionym w dniu 06 kwietnia 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zasiłków celowych bezzwrotnych z tytułu gradobicia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zasiłków celowych bezzwrotnych z tytułu gradobicia.

Z uwagi, na braki formalne, co do zakresu wniosku, pismem z dnia 24 marca 2009r., znak: IBPB II/2/415-212/09/JSz, wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 06 kwietnia 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2008r. wnioskodawca udzielił pomocy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. gradobicia i nawalnych deszczy w dniach 15-16 sierpnia 2008r.

W pierwszym etapie były to świadczenia finansowane w ramach środków własnych budżetu gminy, przyznawane decyzją administracyjną i wypłacane w postaci – jednorazowych zasiłków celowych bezzwrotnych z tytułu zdarzenia losowego powstałego w budynkach mieszkalnych w związku z gradobiciem i nawalnymi deszczami w dniach 15-16 sierpnia 2008r. (art. 17 ust.1 pkt 6 art. 40 ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej- tekst jednolity Dz. U. Z 2008r. Nr 115, poz.728 ze zm.)

Świadczenia te stanowiły kwoty 300 zł, 600 zł i 900 zł, których wysokość uzależniona była od dochodu rodziny i osób poszkodowanych. Podstawą przyznania tego rodzaju świadczenia była ustawa o pomocy społecznej oraz fakt stwierdzenia zniszczeń powstałych podczas gradobicia i nawalnych deszczy.

W drugim etapie w związku ze zgłoszeniem miasta do zamieszczenia w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz przyznaniem dotacji celowej na zasiłki z pomocy społecznej dla środowisk poszkodowanych wnioskodawca przystąpił do rządowego programu „Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, które miały miejsce 15-16 sierpnia 2008r. „W związku z powyższym przyznano decyzją administracyjną i wypłacono następujące świadczenia jednorazowe – zasiłki celowe bezzwrotne na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, która miała miejsce w dniach 15-16 sierpnia 2008r. (art. 18 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust 2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). Kwoty świadczeń znajdowały się w przedziale od 1.076 zł (kwota minimalna) do 29.047 zł (kwota maksymalna).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia wymienione w stanie faktycznym należy uznać za wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych…

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem o interpretację zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że zarówno zasiłki celowe bezzwrotne z tytułu zdarzenia losowego, jak i zasiłki celowe bezzwrotne na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, które wnioskodawca przyznał i wypłacił rodzinom poszkodowanym w 2008r. są zadaniem z zakresu pomocy społecznej.

Wszystkie zasiłki udzielone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec tego osoby otrzymujące świadczenie od wnioskodawcy nie uwzględniają ich w rozliczeniach rocznych, a wnioskodawca nie wystawia żadnych PIT dla świadczeniobiorców pomocy społecznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008r.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust.1 pkt 79 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

W myśl art. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna zgodnie z art. 3 ww. ustawy wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osobom i rodzinom udziela się pomocy społecznej m.in. w szczególności z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7 pkt 14 i 15 ww. ustawy).

Na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6 ww. ustawy, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Zgodnie z art. 36 pkt 1 ww. ustawy, świadczeniami z pomocy społecznej są następujące świadczenia pieniężne:

  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  5. pomoc dla rodzin zastępczych,
  6. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  7. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

W myśl art. 40 ust 1-3 ww. ustawy zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca w 2008r. udzielił pomocy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. gradobicia i nawalnych deszczy. Jednorazowe zasiłki celowe bezzwrotne z tytułu zdarzenia losowego jak i zasiłki celowe bezzwrotne na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, które wnioskodawca przyznał i wypłacił poszkodowanym w 2008r.- były wypłacone na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zatem wypłacone w formie zasiłku celowego środki stanowią dla osób je otrzymujących przychód w rozumieniu art. 11 ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych podlegających zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 79 tej ustawy, a na wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu tych wypłat

Wskazać ponadto należy, iż stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 26a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym.

Art. 21 ust. 1 pkt 26a ww. ustawy dodany został przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 209 poz. 1316). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2009r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2008r.

Wprawdzie ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "zdarzenie losowe", ale zgodnie ze znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym, określamy je jako zdarzenie zależne od kolei losu, wydarzeń życia. Zatem zdarzenia losowe mogą być spowodowane nie tylko działaniem sił przyrody, ale również działaniem ludzi, pod warunkiem jednak, że zachowane są przesłanki losowości, tzn. musi zachodzić zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

W świetle powyższego ze zwolnienia, o którym mowa w powyższym przepisie korzystać będą te świadczenia finansowane ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego przyznane w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, których podstawą przyznania nie jest ww. ustawa o pomocy społecznej (nie są realizowane ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną).

Mając zatem na uwadze przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwicach po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.