Czy i jaką stawką należy opodatkować przychody z tytułu odszkodowania za utracone przychody w zryczałtowanym podatku dochodowym?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPB1/415-215/09/WM

Hasła tematyczne: odszkodowania, stawki podatku, utracone korzyści (lucrum cessans)

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zryczałtowany podatek dochodowy –> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –> Rodzaje działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 17 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania za brak możliwości zarobkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 16 maja 2009 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania za brak możliwości zarobkowania.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka cywilna odprowadza podatek w formie zryczałtowanej w wysokości 5,5% oraz 8,5%. We wrześniu 2008 r. z powodu budowy prowadzonej w bezpośrednim sąsiedztwie, zniszczeniu uległa hala warsztatowa, co uniemożliwiło Spółce prowadzenie działalności przez pewien okres. Sprawca zdarzenia odbudował halę, a jego ubezpieczyciel wypłacił Spółce odszkodowanie za utracone przychody, tj. za brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i zarobkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy to odszkodowanie jest opodatkowane, jeśli tak to w jakiej wysokości i w jakiej formie odprowadzić podatek…

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany z tytułu przyznanego odszkodowania należy opodatkować jedną z dwóch stosowanych przez Spółkę stawek podatkowych, to znaczy 5,5% lub 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są również – jak wynika z zapisu art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Tego rodzaju odszkodowanie pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą. Przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania należy rozliczyć zatem w ramach źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i wykazać go w odpowiedniej ewidencji prowadzonej dla tej działalności oraz opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami z tej działalności.

W przypadku odszkodowania za utracone korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono nie ulega wątpliwości, że gdyby podatnik osiągnął spodziewany zysk, zysk ten podlegałby opodatkowaniu. Wobec tego, uzyskane przez niego odszkodowanie powinno również podlegać opodatkowaniu według tych samych zasad. W przeciwnym wypadku podatnik, który uzyskał odszkodowanie za utracone korzyści, byłby w uprzywilejowanej sytuacji w porównaniu z podatnikiem, który te korzyści osiągnął.

Reasumując, w chwili otrzymania odszkodowania powstanie u wspólników Spółki przychód ze źródła przychodów – działalność gospodarcza, w postaci kwoty otrzymanego odszkodowania.

W myśl postanowień art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi – 8,5%.

Stawka ryczałtu od przychodu uzyskanego z odszkodowania za brak możliwości zarobkowania, jest więc niezależna od stawek podatku stosowanych przez wspólników Spółki do przychodów z wykonywanych usług i wynosi zgodnie z powołanym powyżej przepisem 8,5%. Przychód ten należy uwzględnić w ewidencji przychodów prowadzonej przez Spółkę i doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych wg stawki 8,5%.

Jednocześnie, mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła Spółka cywilna, która w świetle zawartych w niej przepisów nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wszystkich wspólników możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne – wspólników.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.