1. Jakie stawki należało zastosować w zamówieniu?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP1/443-183/09/IK

Hasła tematyczne: catering, obniżenie stawki podatku, opodatkowanie, usługi

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Wysokość opodatkowania –> Stawki –> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 23 lutego 2009 r. (data wpływu 3 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cateringowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cateringowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego (zamieszczonego na stronie internetowej 20 listopada 2008 r.), jako przedmiot zamówienia-umowy wskazał świadczenie usług cateringowych na terenie miasta, tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników szkoleń (do 31 sierpnia 2009 r.) – kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55520000-1 (usługi dostarczania posiłków).

W opisie przedmiotu zamówienia, w pkt „ Określenie ilości i gramatury posiłków” zapisano:

 1. określenie ilości i gramatury posiłków-zestawienie asortymentu dla dwóch przerw kawowych dla 20 osób
  1. 40 saszetek kawy rozpuszczalnej po 10g,
  2. 20 saszetek herbaty czarnej po 2 gramy,
  3. 10 litrowych butelek wody mineralnej,
  4. a także : 10 litrowych kartonów (butelek) soków owocowych, cukier 500 gram, 1 litr mleka do kawy 2%, 4 cytryny, 1 kg kruchych ciastek różnego rodzaju;
 2. poza ww. asortymentem wykonawca dostarczy: warnik z gorącą wodą o pojemności 19 litra, kubeczki do napojów gorących, kubeczki do napojów zimnych, mieszadełka, serwetki (po 50 szt.)

Wnioskodawca unieważnił postępowanie przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stwierdzono, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uregulowanie zawarte w dziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „7% VAT” oraz takiej samej stawki VAT w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) spowodowało, że złożenie oferty cenowej z wykorzystaniem wzoru oferty stało się niemożliwe, ponieważ sprzedaż kawy i herbaty i innych niektórych produktów opodatkowana jest stawką VAT 22%.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż usługi cateringowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.5.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie stawki podatku od towarów i usług należy zastosować w przedmiotowych zamówieniu Czy do całości zamówienia należało przyjąć 7% stawkę podatku, czy też z wyodrębnieniem kawy, herbaty oraz wody mineralnej (dostarczanych w postaci jak wyżej), które to należało objąć 22% stawką podatku od towarów i usług…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku do towarów i usług w poz. III usługi pkt 27 – spośród umieszczonych na liście towarów i usług, dla których obniżono stawkę podatku do wysokości 7%, w tym usług związanych z podawaniem napojów oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych-jednoznacznie wyłączono m.in. sprzedaż, a także sprzedaż w stanie nieprzetworzonym innych towaró3)w opodatkowanych stawką 22%.

W związku z powyższym MOPS stoi na stanowisku, że unieważnienie postępowania, ze względu na zastosowanie 7% stawki podatku na całe zamówienie, tj. na świadczenie usług cateringowych, było zasadne, gdyż na kawę, herbatę, wodę mineralną – jako towary wyłączone należy zastosować 22% stawkę podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W pozycji 21 tego załącznika wymieniono usługi związane z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

 • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Użycie przez ustawodawcę "ex" przy grupowaniu PKWiU oznacza, że obniżona stawka dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca powziął wątpliwość co do prawidłowości stawki podatku od towarów i usług określonej w zamówieniu przetargowym. Jako przedmiot zamówienia Wnioskodawca wskazał bowiem świadczenie usługi cateringowej, dla uczestników szkoleń. Wnioskodawca unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na to, iż w skład przedmiotu zamówienia wchodzą m. in. kawa i herbata, woda mineralna, które zdaniem Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług. Przedmiotowe usługi Wnioskodawca sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 55.5 jako „usługi stołówkowe i cateringowe”.

W świetle powyższego obniżona stawka podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie usług stołówkowych i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych. Nie ma ona jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem tych usług jest m.in. sprzedaż napojów alkoholowych, piwa, sprzedaż kawy i herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaż w stanie nieprzetworzonym innych towarów, które podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.

Biorąc pod uwagę okoliczności przestawione we wniosku oraz powołany stan prawny stwierdzić należy, iż nabywane przez Wnioskodawcę usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.5, podlegają opodatkowaniu stawką 7% z wyłączeniem sprzedaży kawy, herbaty, wody mineralnej, które opodatkowane są stawką podstawową, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo wskazać należy, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikowania usług, a zatem niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne.

Jednocześnie wskazuje się, iż w niniejszej interpretacji nie oceniano zasadności unieważnienia postępowania przetargowego, z uwagi na to, iż pozostaje to poza zakresem przedmiotowym postępowania uregulowanego w rozdziale 1a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.