Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników szkoły.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP2/443-192a/09/AD

Hasła tematyczne: posiłki, stołówka szkolna, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników szkoły – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników szkoły.

W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szkoła jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 2 stycznia 2001 r. Zakres usług jakie świadczy, to przygotowywanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły w stołówce szkolnej. Zgodnie z przepisem art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ww. usługa, zaliczona do grupowania PKWiU ex 80 – usługa wydawania posiłków przygotowanych przez personel szkoły w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły, zwolniona jest z opodatkowania tym podatkiem. Opinią wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi z dnia 23 czerwca 2004 r. usługa powyższa została zaliczona dla celów podatkowych do grupowania PKWiU 80.10.12-00.10 „Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych". Szkoła świadczy także usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń, opodatkowując tę czynność 22% stawką podatku. W deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), odpłatność w zakresie wyżywienia wykazywana jest w pozycji 20 jako "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku", natomiast usługa w zakresie wynajmu pomieszczeń w pozycji 28 i 29 " Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane 22% stawką podatku. Obrót w zakresie wyżywienia w 2008 r. wyniósł około 60.000 zł, natomiast w zakresie wynajmu pomieszczeń około 8.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługa świadczona w zakresie wyżywienia przygotowywanego dla uczniów i pracowników szkoły w stołówce szkolnej prowadzonej przez personel Szkoły jest zwolniona od podatku od towarów i usług, czy jest to usługa nieopodatkowana…

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług w zakresie wyżywienia przygotowywanego dla uczniów i pracowników w stołówce prowadzonej przez personel Szkoły, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 80.10.12-00.10 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dla celów podatkowych) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W związku z powyższym, konstrukcja większości przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, które wprowadzają stawkę preferencyjną albo zwolnienie od podatku, przesądza, że – co do zasady – zastosowanie ich uzależnione jest od zaklasyfikowania danego towaru, bądź usługi do określonego grupowania statystycznego, o powołanym, w ustawie albo akcie wykonawczym wydanym na podstawie jej upoważnienia, symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), do dnia 31 grudnia 2009 r. dla potrzeb podatkowych stosuje się klasyfikację wyrobów i usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, w poz. 7 wymieniono usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, w której przygotowuje posiłki na rzecz swoich uczniów i personelu. Usługa ta została zakwalifikowana, zgodnie z posiadaną interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi, do usług w zakresie edukacji – PKWiU 80.10.12-00.10.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ww. usługi jako sklasyfikowane w grupowania PKWiU 80.10-00.10 „Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych” – korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.

Podkreślić jednak należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych świadczonych usług, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego klasyfikacji statystycznej świadczonych usług, a niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację podaną przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie wskazuje się, że kwestia dotycząca możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej o numerze ITPP2/443-192b/09/AD.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń