Opodatkowania sprzedaży działki rolniczej.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP1/443-240/09/JJ

Hasła tematyczne: dostawa towarów, grunty rolne, zwolnienie

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Wysokość opodatkowania –> Zwolnienia –> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 17 marca 2009 r.) uzupełnionym pismami z dnia 20 marca 2009 r. oraz 14 maja 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani właścicielem działki rolnej i #189; budynku mieszkalnego. Do działki przylega grunt rolny zaznaczony w ewidencji gruntów numerem 369/1 o pow. 825 m2, który jest od 30 lat przez Panią dzierżawiony. W ewidencji gruntów ziemia ta od 50 lat jest oznaczona symbolem R IV i w związku z tym odprowadza Pani od dzierżawionych gruntów rolnych podatek rolny. Starostwo wystawiło wskazany grunt na sprzedaż w drodze bezprzetargowej. Na opisanej działce przebiegają wszystkie media, tj. rury kanalizacyjne, rury wodne, rury gazowe, kabel elektryczny i telefoniczny, do których podłączone jest całe osiedle. Dla terenu, na którym usytuowana jest działka nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie jest wskazany sposób zagospodarowania działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wskazuje Pani ponadto, że na gruncie nigdy nie było i nie ma żadnej zabudowy, tj. budynku czy zabudowy gospodarczej. Z uwagi na powyższe opisany grunt nigdy nie był i nie stanie się ziemią budowlaną, ani przeznaczoną pod zabudowę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu…

Uważa Pani, że w związku z nabyciem gruntu rolnego (nie przeznaczonego pod zabudowę), „nie powinna płacić podatku od towarów i usług od ziemi rolnej, ponieważ od takiej dostawy podatku się nie odprowadza”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z tą definicją, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z wyłączeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Powyższe oznacza, że dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże, aby odpłatna dostawa gruntów podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być realizowana przez podatnika podatku od towarów i usług, a jej przedmiotem musi być nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „gruntu przeznaczonego pod zabudowę”. W tej sytuacji należy odwołać się do wykładni literalnej wspomnianego przepisu, jak również posiłkować się przepisami z innych gałęzi prawa, w tym w szczególności przepisów w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego i budowlanego dotyczących klasyfikacji i przeznaczenia gruntów.

Należy zatem uznać, że zasadnicze znaczenia dla określenia przeznaczenia gruntu mają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako źródeł prawa miejscowego. W przypadku, gdy dla danego terenu gmina nie posiada aktualnego planu, ważnym punktem odniesienia wydaje się studium uwarunkowań tworzone w celu uchwalenia nowego planu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazuje, że dzierżawi działkę rolną, przylegającą do nieruchomości będącej jego własnością. Działka została wystawiona przez Starostwo na sprzedaż. W ewidencji gruntów ziemia ta jest oznaczona symbolem R IV i jest odprowadzany z tego tytułu podatek rolny. Dla terenu, na którym usytuowana jest działka nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie jest wskazany sposób zagospodarowania działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zatem, o ile w chwili sprzedaży działka nie będzie stanowiła terenu przeznaczonego pod zabudowę to dostawa przedmiotowej działki na podstawie powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy korzystała będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.