Czy w ramach pierwszego scenariusza Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy poniesieniu opisanych wydatków? Czy w ramach pierwszego scenariusza przeniesienie na rzecz gminy gruntów wraz z wybudowaną na nich drogą oraz modernizacja i rozbudowa przez Spółkę istniejącej już drogi gminnej, stanowić będzie z punktu widzenia Spółki czynność znajdującą się poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie wpływają na prawo do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego przy poniesieniu wydatków?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3-443-165/09-2/JF

Hasła tematyczne: odliczanie podatku naliczonego, świadczenie nieodpłatne, świadczenie usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2009 r. (data wpływu 04.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług, oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – jest prawidłowe,
 • w zakresie opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług, nieodpłatnej dostawy towarów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spólka ma zamiar wybudować centrum logistyczne w gminie (gmina). Zgodnie ze stanowiskiem wójta gminy, dla prawidłowego przeprowadzenia tejże inwestycji oraz umożliwienia dojazdu do wybudowanego centrum logistycznego w sposób, który będzie jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców gminy, niezbędne jest wybudowanie publicznej drogi dojazdowej łączącej nieruchomości będącej własnością Podatnika, na której stanie centrum z obwodnicą. Będzie to wymagało, po pierwsze – zmodernizowania rozbudowy istniejącej już drogi należącej do gminy, po drugie – wybudowania fragmentu nowej drogi na gruntach należących do mieszkańców gminy, które zostaną wykupione. Istnieją dwa alternatywne scenariusze przeprowadzenia planowanej operacji:

 1. Wykup gruntów pod budowę nowego odcinka drogi, budowa nowego odcinka drogi oraz modernizacja i rozbudowa drogi już istniejącej na gruncie należącym do gminy będą realizowane przez Spółkę, a nie przez gminę. Oznacza to, iż nie będzie to odbywać się w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drogi publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.). W ramach tego scenariusza Spółka poniesie bezpośrednio koszty wykupu od mieszkańców gminy gruntów pod budowę nowego odcinka drogi, budowy tego odcinka oraz modernizacji i rozbudowy drogi już istniejącej na gruncie należącym do gminy. Po wybudowaniu nowego odcinka drogi Spółka przeniesie na rzecz gminy własność gruntów nabytych uprzednio od mieszkańców wraz z nowo wybudowanym na tych gruntach fragmentem drogi.
 2. Wykup gruntów pod budowę nowego odcinka drogi, budowa tego odcinka drogi oraz modernizacja i rozbudowa drogi już istniejącej na gruncie należącym do gminy będą realizowane w trybie ustawy. Oznacza to, iż Spółka przekaże na rzecz gminy środki pieniężne w wysokości 100% całkowitych kosztów wykupu gruntów, budowy nowego odcinka drogi oraz modernizacji i rozbudowy już istniejącej drogi, zaś gmina dokona wykupu gruntów oraz budowy, modernizacji i rozbudowy dróg.

W ramach rozważanych scenariuszy gmina jako właściciel drogi zawrze ze Spółką umowę, na podstawie której Spółka będzie ponosiła część kosztów użytkowania drogi. Umowa ta nie będzie umową leasingu, najmu lub dzierżawy drogi lub gruntu, na którym droga zostanie wybudowana, zaś droga pozostanie drogą publiczną. Po wybudowaniu centrum logistycznego Spółka wynajmie mieszczące się w centrum logistycznym pomieszczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy w ramach pierwszego scenariusza Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy poniesieniu opisanych wydatków…
 2. Czy w ramach pierwszego scenariusza przeniesienie na rzecz gminy gruntów wraz z wybudowaną na nich drogą oraz modernizacja i rozbudowa przez Spółkę istniejącej już drogi gminnej, stanowić będzie z punktu widzenia Spółki czynność znajdującą się poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie wpływają na prawo do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego przy poniesieniu wydatków…

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. W ramach pierwszego z opisywanych wyżej scenariuszy podatek od towarów i usług naliczony przy poniesieniu wydatków na modernizację i rozbudowę istniejącej już drogi gminnej oraz przy wykupie od mieszkańców gminy gruntów i wybudowaniu na tym gruncie nowej drogi, której własność wraz z gruntem, po zakończeniu budowy, ma być przeniesiona na rzecz gminy, będzie podlegał w całości odliczeniu. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wydatki na modernizację i rozbudowę istniejącej drogi gminnej oraz na wykup gruntów i budowę na nich nowego odcinka drogi, są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego dostępu do budowanego przez Podatnika centrum logistycznego. Celem poniesienia tych wydatków jest umożliwienie funkcjonowanie centrum. Niewątpliwie zatem wydatki te są nierozerwalnie związane z działalnością Spółki opodatkowaną podatkiem VAT, polegającą na wynajmowaniu powierzchni centrum. Z uwagi na powyższe, podatek VAT naliczony przy ponoszeniu przedmiotowych wydatków, uznać należy za związany z czynnościami opodatkowanymi Podatnika i w związku z tym podlegający w całości.

2. Zdaniem Podatnika modernizację i rozbudowę fragmentu drogi gminnej należy uznać za nieodpłatne świadczenie usług na rzecz gminy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Podatnika, które w świetle art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług nie jest odpłatnym świadczeniem usług i w związku z tym nie podlega podatkowi od towarów i usług. Z kolei wybudowanie fragmentu nowej drogi na terenie należącym do Spółki i przekazanie nowo wybudowanej drogi wraz z gruntem, na którym się znajduje, na rzecz gminy, należy z punktu widzenia podatku od towarów i usług uznać za czynność nieodpłatnego przekazania towarów związaną z prowadzeniem przez Spółkę przedsiębiorstwem. W świetle art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czynność taka również nie podlega podatkowi od towarów i usług. W opinii Wnioskodawca żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług nie nakazuje dokonywania korekty odliczonego wcześniej przez Spółkę podatku od towarów i usług przy poniesieniu wydatków, w związku z przekazaniem gminie nowo wybudowanej drogi wraz z gruntem lub nieodpłatnym świadczeniem na rzecz gminy usługi polegającej na modernizacji i rozbudowie istniejącej już drogi gminnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Podatnika, dokonana przez niego modernizacja i rozbudowa fragmentu drogi gminnej oraz przeniesienie własności gruntów wraz z nowo wybudowaną drogą na rzecz gminy, stanowić będzie czynności znajdujące się poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie wpływające jednak na prawo do odliczenia przez Spółkę podatku od towarów i usług naliczonego przy poniesieniu opisanych powyżej wydatków na modernizację i rozbudową fragmentu drogi gminnej, wykup gruntów oraz wybudowanie na nich drogi.

Trafność powyższego stanowisko Spółki została potwierdzona w szeregu interpretacji urzędowych m.in. w interpretacjach wydanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2008 r. (sygn. IBPP3/443-846/08/PK) oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2008 r. (sygn. ILPP1/443-901/08-2/HW). W tej ostatnio wymienionej interpretacji na tle zbliżonego do prezentowanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzono, iż „przekazując nieodpłatnie drogę wybudowaną na gruncie Skarbu Państwa Wnioskodawca świadczy usługę. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (przekazana nieodpłatnie inwestycja związana jest z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem). Oznacza to, że niezależnie od tego, iż spełniona została druga z przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczącą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami, niespełnienie przesłanki dotyczącej braku związku z prowadzona działalnością, jest już podstawa do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodalegającej opodatkowaniu.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przedmiotową budową wjazdu na stację i wyjazdu z niej a nieodpłatne przekazanie tej infrastruktury (nakładów poniesionych na jej wybudowanie) przez Zainteresowanego nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów usług”.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając w dniu 3 września 2007 r. interpretację w imieniu Ministra Finansów (sygn. IP-PP2-443-4/07-2/PS). Stwierdził on, „iż co prawda wybudowanie obiektów budowlanych (m.in. drogi) przez Spółkę nie jest czynnością opodatkowaną, to jednak przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów związanych z realizacją przedmiotowych inwestycji budowlanych, albowiem ich wykonanie będzie niewątpliwie związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana”.

Trafność powyższego stanowiska Podatnika została potwierdzona również w wyrokach sądów administracyjnych. W wyrokach z dnia 13 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (III SA/Wa 3537/06) stwierdził, „iż czynność nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie podlega VAT, nie oznacza to, że podatnik nie może odliczyć VAT naliczonego przy zakupach z tym związanych. Jeśli bowiem generalnie przekazanie ma związek z działalnością przedsiębiorstwa opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, nie ma podstawy by ograniczać prawo do odliczenia VAT przy zakupach, które służą tej działalności. Z przepisu art. 7 ust. 2 ustawy VAT wynika, że jeśli czynność nieodpłatnego przekazania towarów spełnia wymóg związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, to nie podlega ona w ogóle opodatkowaniu – gdyż nie mieści się ani w zakresie objętym art. 7 ust. 1, ani art. 7 ust. 2 ustawy. Dokonana zmiana treści art. 8 ust. 3 ustawy o VAT to potwierdza. Aktualnie z tego przepisu wynika, że opodatkowane jest tylko takie nieodpłatne przekazanie, które następuje na cele inne, niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, oczywiście przy zachowaniu warunku, że podatnik miała prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem (wytworzeniem) przekazanych towarów.

Zgodnie zatem z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, aby świadczenia te podlegały opodatkowaniu muszą zostać spełnione łącznie określone w tym przepisie trzy warunki:

 1. świadczenia muszą być wykonane na potrzeby osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług,
 2. usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 3. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Jest to więc konstrukcja analogiczna do zastosowanej w przypadku dostawy określonej w art. 7 ust. 2 (Tomasz Michalik VAT Komentarz Rok 2004)”.

Również w wyroku z tego samego dnia 13 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. SA/Wa 3630/06) stwierdził, że „inwestycja w infrastrukturze (rondo) związana z budową centrum handlowego stanowi nieodpłatne świadczenie usług przez Spółkę na rzecz Gminy. Jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT, ale podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, ponieważ realizacja inwestycji pozostaje w związku z prowadzonym prze Spółkę przedsiębiorstwem”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uznaje się za prawidłowe oraz w zakresie opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów uznaje się za nieprawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Oznacza to, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy istnieje związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza wybudować centrum logistyczne, którego pomieszczenia będą wynajmowane w ramach prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej. Dla przeprowadzenia tej inwestycji niezbędne będzie wybudowanie drogi dojazdowej łączącej centrum z obwodnicą. Droga zostanie wybudowana na koszt Wnioskodawcy na gruncie gminy oraz na gruncie nabytym od mieszkańców (na gruncie własnym Spółki) lub zostanie wybudowana na koszt Wnioskodawcy tylko na gruncie gminy. Wybudowaną drogę dojazdową Spółka przekaże na rzecz gminy i ostatecznie wybudowana droga będzie drogą publiczną. Na podstawie zawartej umowy Spółka będzie ponosiła część kosztów użytkowania drogi. Ponadto droga ta będzie związana z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy, bowiem – po pierwsze będzie łączyć centrum logistyczne z obwodnicą oraz po drugie przekazanie drogi wraz z gruntem własnym na rzecz gminy stanowić będzie czynność opodatkowaną (co wynika z dalszej części niniejszej interpretacji).

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Zatem, będzie istniał bezpośredni związek nabycia gruntów pod budowę nowego odcinka drogi, budowy drogi oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej już drogi należącej do gminy z działalnością opodatkowaną i w związku z tym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków.

Zatem, w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ad. 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do zapisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia w szczególności darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Z cytowanych wyżej przepisów (art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3) wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest jednak to czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza realizować inwestycję w postaci budowy centrum logistycznego, który będzie wykorzystywany przez Spółkę do prowadzenia działalności opodatkowanej, polegającej na wynajmie powierzchni centrum. Połączenie centrum logistycznego z obwodnicą wymaga modernizacji i rozbudowy istniejącej drogi gminnej. Niewykluczone, że Wnioskodawca będzie również budował drogę na własnym gruncie nabytym od mieszkańców gminy. Spółka planuje nieodpłatnie przekazać gminie nakłady poniesione na zmodernizowanie i remont istniejącej drogi jak również wybudowaną drogę wraz z gruntem własnym. Jak wynika z wniosku Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego gruntu.

Uwzględniając powyższe przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu gruntu pod budowę drogi, to do nieodpłatnego przekazania zabudowanego (drogą) gruntu znajdzie zastosowanie przepis art. 7 ust. 2 ustawy. W efekcie przekazanie, o którym mowa we wniosku, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego zapisu wynika, że nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów uznaje się za odpłatne świadczenie usług, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki wynikające z wyżej powołanego przepisu:

 • nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Przez świadczenie usług niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika również, iż Spółka ma zamiar przekazać na rzecz gminy rezultaty poniesionych nakładów związanych z budową drogi na własnym gruncie oraz z przebudową drogi gminnej. Jednocześnie Spółka wskazała, iż wykonanie infrastruktury drogowej ma na celu umożliwienie Spółce prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT związanej z wynajmem powierzchni centrum logistycznego. Przebudowa drogi spowoduje połączenie obiektu z istniejącymi drogami publicznymi. A zatem należy stwierdzić, iż wybudowana oraz zmodernizowana droga będzie związana z działalnością spółki. Również zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego związanego z wykonaniem przedmiotowej infrastruktury drogowej.

Powyższe oznacza, iż pomimo spełnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 ustawy dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z prowadzoną inwestycją nie została spełniona druga z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług, ponieważ przekazywana nieodpłatnie inwestycja związana jest z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

Wobec tego, że jeden z warunków, o których mowa wyżej (przekazane na cele nie związane z działalnością przedsiębiorstwa) nie został spełniony, nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy infrastruktury drogowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zauważyć należy, iż powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne nie odnoszą się do nieodpłatnej dostawy towarów (gruntu), bowiem dotyczą budowy drogi na gruncie należącym do gminy lub Skarbu Państwa. W związku z tym nie zawierają stanu faktycznego tożsamego do rozstrzyganego w niniejszej interpretacji.

Nadmienia się również, że powołane we wniosku wyroki polskich sądów administracyjnych dotyczą konkretnych spraw podatników, osadzonych w określonych stanach faktycznych. Rozstrzygnięcia dokonane przez sądy są wiążące wyłącznie w sprawach, w których zostały wydane, a organy podatkowe nie są związane rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.