Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-302/09-4/MN

Hasła tematyczne: dostawa towarów, dostawa wewnątrzwspólnotowa, eksport (wywóz), import (przywóz), import towarów, nabycie, nabycie wewnątrzwspólnotowe, spedycja, transport, transport międzynarodowy, transport wewnątrzwspólnotowy, usługi, usługi pomocnicze, us

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Faktury –> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 4 marca 2009 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 9 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe – w zakresie eksportu towarów,
 • jest nieprawidłowe – w zakresie dostarczenia faktur Importerowi za pomocą poczty e-mail.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie eksportu towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza kupować towary od zagranicznych firm (dalej: Sprzedawca) z terytorium Unii Europejskiej. Zakupy te będą wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Towary zakupione przez Zainteresowanego będą tego samego miesiąca, co miesiąc ich zakupu, sprzedawane i eksportowane z Polski poza terytorium Unii Europejskiej. Kupującym te towary będzie firma z poza Unii Europejskiej (dalej: Importer). Towary będą przewożone z krajów Unii Europejskiej do Wnioskodawcy w Polsce, środkami transportu kołowego, wynajętymi i opłacanymi raz przez Importera, a innym razem – w zależności od negocjacji z Importerem – przez Zainteresowanego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Faktury eksportowe wystawione przez Wnioskodawcę dla Importera będą z 0% stawką VAT. Jakie muszą być spełnione warunki, aby Zainteresowany został uznany za eksportera i skorzystał z uprzywilejowanej stawki VAT 0% jako sprzedawca dla Importera…
 2. Jeżeli Wnioskodawca dokona załadunku na środek transportu towaru i wystawi na ten towar fakturę eksportową ze stawką VAT 0%, a następnie wystąpi z wnioskiem do Urzędu Celnego o wydanie decyzji i deklaracji eksportowej, dokonując tym samym odprawy celnej wywozowej w eksporcie, a także jeśli będzie posiadać potwierdzenie wywozu tego towaru z obszaru Unii Europejskiej za dany miesiąc w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła odprawa celna wywozowa, to czy organy podatkowe mogą dokonać z jakichś powodów zmiany stawki podatkowej VAT z 0% na inną, wyższą stawkę podatku… Czy mogą uznać, że taki eksport nie miał miejsca…
 3. Jeśli, z jakichś względów, Sprzedawca towarów (WNT), a także przewoźnik lub Importer nie dokona we właściwy i poprawny sposób wpisów w dokumentach przewozowych, takich jak CMR lub Karnet TIR, to czy skutkuje to negatywnie na zachowanie stawki VAT 0% w przypadku eksportu… Czy jeśli Zainteresowany nie posiada do każdej sprzedaży eksportowej kopii wspomnianych dokumentów przewozowych, to czy skutkuje to negatywnie na zachowanie stawki VAT 0%…
 4. Wnioskodawca dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w dniu załadunku otrzymuje od Sprzedawcy fakturę za pomocą faksu lub poczty e-mail. Towar ten dostarczony zostaje do Zainteresowanego po 24-48 godzinach. Faktury zakupu w oryginale otrzymuje wraz z towarem albo za pośrednictwem poczty po 3-5 tygodniach. Czy Wnioskodawca może w tym samym dniu, w którym otrzymał towar wystawić fakturę eksportową i dokonać eksportu… Kiedy i w jaki sposób może on rozliczyć transakcje sprzedaży eksportowej…
 5. Na fakturach eksportowych, które będą wystawione dla Importera, Zainteresowany będzie dokonywał w dolnej ich części opisu tego towaru na życzenie i potrzeby Importera. Co musi spełniać wystawiana faktura reguluje rozporządzenie Ministra Finansów. Natomiast opis dokonany na fakturze eksportowej na życzenie Importera nie jest zawarty jako wymagany w ww. rozporządzeniu. Czy umieszczenie takiego zapisu na fakturze dyskwalifikuje ją pod względem podatkowym, odbierając Wnioskodawcy prawo do skorzystania z uprzywilejowanej stawki VAT 0%, z jaką dokonuje on sprzedaży eksportowej… Czy taki opis będzie przedmiotem badania jego zgodności przez organy podatkowe…
 6. Czy istnieje wymóg podpisywania faktur przez Sprzedawcę, Wnioskodawcę lub Importera… Czy fakturę eksportową wystawioną dla Importera, Wnioskodawca może dostarczyć Importerowi pocztą e-mail…

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Aby stosować stawkę 0% VAT na fakturach eksportowych dla Importera wystarczy deklaracją eksportową, jako decyzją administracyjną Urzędu Celnego udowodnić, że sprzedane towary opuściły obszar Unii Europejskiej. Zastosowanie stawki 0% VAT w tym przypadku jest obligatoryjne. Potwierdzenie i status eksportera towarów nadaje deklaracja eksportowa, która jest decyzją administracyjną Urzędu Celnego, wydaną w momencie dokonania odprawy celnej w wywozie.

Ad. 2.

Nie mogą. Zostały spełnione wszystkie warunki dla preferencyjnego stosowania stawki VAT 0%. Jakiekolwiek podważanie eksportu i zmiana preferencyjnej stawki podatkowej 0% wiązałaby się z uchyleniem lub unieważnieniem decyzji administracyjnej Urzędu Celnego, jaką jest deklaracja eksportowa.

Ad. 3.

Nie. Dokumenty przewozowe, takie jak CMR i Karnet TIR służą tylko przewoźnikowi na potrzeby ubezpieczenia oraz rozliczenia jego usług. Dokumenty te wobec Wnioskodawcy są neutralne i ich niewłaściwe, wadliwe wypełnienie lub brak wypełnienia zawartych w nich danych lub całkowity brak takich dokumentów nie ma podatkowego znaczenia dla Zainteresowanego.

Ad. 4.

Tak. Wnioskodawca może w tym samym dniu, w którym otrzymał towar wystawić fakturę eksportową i dokonać eksportu. Może on rozliczyć transakcje sprzedaży eksportowej w momencie otrzymania deklaracji eksportowej oraz potwierdzenia wywozu towaru z obszaru Unii Europejskiej.

Ad. 5.

Nie. Dodatkowe opisy umieszczone na fakturze, wychodzące poza zakres obowiązkowych, zgodnie z ww. rozporządzeniem nie powodują nieważności tych faktur oraz pozwalają stosować stawkę VAT 0%. Jeśli z jakichś względów te opisy nie wypełniają swej istoty treści, to nie mają znaczenia dla prawa podatkowego i faktury takie są uznawane przez organy podatkowe jako właściwie wystawione faktury. Dodatkowe opisy umieszczane na fakturze nie są przedmiotem badania przez organy podatkowe.

Ad. 6.

Nie ma potrzeby w wymienionych przypadkach podpisywania oraz żądania podpisu drugiej strony. Fakturę wysłaną Importerowi za pośrednictwem poczty e-mail można rozliczyć podatkowo bez konieczności korzystania z poczty tradycyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • prawidłowe – w zakresie eksportu towarów,
 • nieprawidłowe – w zakresie dostarczenia faktur Importerowi za pomocą poczty e-mail.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Eksportem towarów – na mocy art. 2 pkt 8 ustawy – jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29 października 2005 r., str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1777/2005”.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar:

 • jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, lub,/li>
 • gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz.

Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Wspólnoty i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej – stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. W tym przypadku polski eksporter sprzedaje towar podmiotowi zagranicznemu, który wywozi je lub zleca ich wywóz poza granicę Wspólnoty.

Z regulacji zawartej w art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22% (…). Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział, w odniesieniu do niektórych czynności, zastosowanie zwolnienia lub stawek obniżonych, tj. 0%, 3% i 7%. I tak, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

W myśl art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Oznacza to, iż prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów uzależnione jest od posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 9 ustawy).

Przedstawione wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają jakiego rodzaju dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty powinien posiadać podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do zastosowania 0% stawki podatku. Wskazują jedynie, iż eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny, określony w przepisach celnych wywóz towarów. Zatem ustalając zakres zastosowania przepisów art. 41 ustawy należy się odwołać do przepisów prawa celnego. Podatnik winien więc posiadać stosowne dokumenty, spełniające warunki określone w przepisach celnych, które będą jednoznacznie potwierdzać wywóz towarów poza granicę Wspólnoty.

W przypadku, gdy Wnioskodawca przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, może skorzystać z prawa zawartego w art. 41 ust. 7 ustawy i nie wykazać tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6, przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. Natomiast w razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. W tym przypadku, otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 7, upoważnia Zainteresowanego do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Zgodnie z art. 793 ust. 2 lit. c i ust. 3 Rozporządzenia Komisji (EWG) z dnia 2 lipca 1993 r. nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L 253/1), urzędem celnym wyprowadzenia jest ostatni urząd celny zanim towary opuszczą obszar celny Wspólnoty, który nadzoruje i ostatecznie potwierdza fakt fizycznego wyprowadzenia towarów.

Zatem, w celu potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty i co za tym idzie do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy, należy posiadać dokument potwierdzony przez ostatni urząd celny przed opuszczeniem towarów obszaru celnego Wspólnoty.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza kupować towary od zagranicznych firm z terytorium Unii Europejskiej. Zakupy te będą wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Towary zakupione przez Zainteresowanego będą tego samego miesiąca, co miesiąc ich zakupu, sprzedawane i eksportowane z Polski poza terytorium Unii Europejskiej. Kupującym te towary będzie firma z poza Unii Europejskiej. Towary będą przewożone z krajów Unii Europejskiej do Wnioskodawcy w Polsce środkami transportu kołowego, wynajętymi i opłacanymi raz przez Importera, a innym razem – w zależności od negocjacji z Importerem – przez Zainteresowanego.

Ad. 1

W świetle regulacji ustawowych, aby sprzedaż towarów można było potraktować jako eksport i zastosować stawkę VAT w wysokości 0%, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych,
 • wywóz towarów musi nastąpić w wykonaniu czynności określonych w art. 7, czyli musi nastąpić przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel.
 • Wnioskodawca musi posiadać potwierdzony przez właściwy urząd celny dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (np. deklarację eksportową).

Ad. 2

Z analizy zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonywać będzie eksportu bezpośredniego na rzecz kontrahenta spoza terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z art. 2 pkt 8 lit. a ustawy. Jako potwierdzenie dokonania eksportu towarów Zainteresowany będzie posiadał potwierdzony przez właściwy urząd celny dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty – deklarację eksportową.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wskazane regulacje stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może – w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – dla przedmiotowych transakcji eksportu towarów zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% – na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy.

Ad. 3

W związku z powyższym wskazać należy, iż dla udokumentowania czynności oraz zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% dla eksportu towarów nie jest konieczne posiadanie przez Zainteresowanego dokumentów przewozowych, takich jak CMR lub Karnet TIR.

Ad. 4

Z definicji eksportu towarów wynika, iż jest to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7. W związku z tym, aby dokonać eksportu towarów i wystawić fakturę, Wnioskodawca musi dysponować prawem do rozporządzania towarem jak właściciel. Zatem może on dokonać eksportu towarów w momencie przeniesienia na niego prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, nie jest natomiast konieczne posiadanie faktury wystawionej przez Sprzedawcę towaru.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Zasady te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem.

Na mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W związku z powyższymi regulacjami, wystawca faktury zobowiązany jest przy wystawianiu faktury VAT do uwzględnienia w jej treści wszystkich niezbędnych elementów, wymienionych w powołanym przepisie § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Ad. 5

Powyższy przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia określa niezbędne minimum elementów, które powinna zawierać faktura VAT. Brak jest zatem przeszkód, aby faktura dokumentująca określoną transakcję, zawierała inne, dodatkowe elementy, które nie zostały wskazane w ww. katalogu, np. szczegółowy opisu sprzedawanego towaru. Dodatkowy opis towaru zawarty na fakturze VAT pozostaje zatem bez wpływu na prawo Wnioskodawcy do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, a fakturę taką należy uznać za prawidłową, pod warunkiem, że zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy, wymienione w powołanym przepisie § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Ad. 6

Wśród niezbędnych elementów jakie powinna zawierać faktura, wskazanych w § 5 ust. 1 rozporządzenia, nie został wymieniony również wymóg podpisywania faktur VAT przez strony transakcji. A zatem, przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie nakładają na wystawcę, czy też na odbiorcę, obowiązku podpisania faktury VAT dokumentującej określone zdarzenie gospodarcze.

W myśl § 19 ust. 1 rozporządzenia, faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Z przytoczonej regulacji wynika, iż fakturę lub fakturę korygującą wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach. Wystawiający fakturę lub fakturę korygującą zatrzymuje jej kopię, natomiast oryginał jest on zobowiązany przekazać kupującemu. W związku z tym, Zainteresowany nie może przesłać za pomocą poczty e-mail faktury VAT wystawionej dla Importera.

Tut. Organ informuje, iż sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). Tylko w sytuacji, gdyby Wnioskodawca spełniał warunki wskazane w ww. rozporządzeniu, może dokonywać wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej – na zasadach określonych w tym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii dotyczącej zawieranych umów cywilno-prawnych oraz rozliczeń finansowych pomiędzy kontrahentami – w dniu 28 maja 2009 r. zostało wydane odrębne postanowienie nr ILPP2/443-302/09-3/MN. Natomiast w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – w dniu 28 maja 2009 r. zostało wydane odrębne postanowienie nr ILPP2/443-302/09-5/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.