Naprawa samochodu dla klienta z Niemiec- miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, deklaracje, prawo do odliczenia.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-363/09-2/ISN

Hasła tematyczne: części, czynności opodatkowane, miejsce świadczenia usług, naprawa, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, samochód, świadczenie usług, usługi

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Miejsce świadczenia –> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług –> Miejsce świadczenia usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2009 r. (data wpływu 19 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 1. nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usługi naprawy samochodu dla kontrahenta z Niemiec i wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7,
 2. prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie części do naprawy samochodu.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi naprawy samochodu dla kontrahenta z Niemiec i wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7 oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie części do naprawy samochodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność polegającą na wykonywaniu usług motoryzacyjnych. W lutym br. wykonał usługę polegającą na naprawie samochodu dla klienta z Niemiec, który podał numer, pod którym jest zidentyfikowany jako podatnik VAT w Niemczech. Po wykonaniu naprawy samochód wyjechał z terytorium Polski. Na fakturze wyszczególnione zostały usługi oraz materiały wykorzystane do ich wykonania. Umieszczona jest również informacja o art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany zastosował stawkę 0%, zarówno do wykonanych usług, jak i wykorzystanych materiałów. Podatek VAT od zakupu materiałów wykorzystanych przy wykonywaniu usługi odliczono na zasadach ogólnych. W deklaracji VAT-7 za luty 2009 r. Spółka umieściła wartość usługi w poz. 21, natomiast wartość materiałów w poz. 30.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowo zastosowano stawkę 0%, odliczono VAT od zakupu części i właściwie wypełniono deklarację VAT-7…

Zdaniem Wnioskodawcy, stawkę 0% zastosował na podstawie art. 28 ust. 7. Usługobiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech. Samochód, czyli przedmiot usługi został wywieziony z kraju. Na fakturze podano podstawę prawną, z której wynika, że usługa powinna zostać opodatkowana w kraju nabywcy. Podatek VAT od wykorzystanych materiałów odliczono na zasadach ogólnych na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie stawki podatku dla usługi naprawy samochodu dla kontrahenta z Niemiec i wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7 oraz prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie części do naprawy samochodu.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na wykonywaniu usług motoryzacyjnych. W miesiącu lutym br. wykonał usługę naprawy samochodu dla klienta z Niemiec.

Stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Należy zwrócić uwagę, iż pojęcie „usług na ruchomym majątku rzeczowym” nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. W związku z tym, należy termin ten interpretować w oparciu o wykładnię językową, jako wszelkie usługi wykonywane przez podatnika, w wyniku których następuje wytworzenie nowego produktu z powierzonych materiałów, jego przerobienie lub ulepszenie, przy czym podatnik świadczący usługę nie jest właścicielem towaru powierzonego ani wytworzonego, przerobionego lub ulepszonego.

W przedmiotowej sprawie naprawa na terenie Polski samochodu będącego własnością niemieckiego zleceniodawcy, stanowi dla Wnioskodawcy usługę na ruchomym majątku rzeczowym.

Wobec powyższego, miejscem świadczenia przy świadczeniu usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, czyli w przedmiotowej sprawie Polska.

Jednak w myśl art. 28 ust. 7 ustawy, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Natomiast, w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną w terminie 90 dni od wykonania na nich usług wywiezione poza terytorium kraju (art. 28 ust. 8 ustawy).

Z treści wniosku wynika, że niemiecki kontrahent podał Zainteresowanemu swój numer, pod którym jest zidentyfikowany jako podatnik VAT w Niemczech, a samochód wyjechał po wykonaniu naprawy z terytorium Polski. Zatem jeżeli samochód będący przedmiotem wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi został wywieziony z terytorium kraju w terminie 90 dni od wykonania na nim usługi, to nastąpiło przeniesienie miejsca opodatkowania tej usługi z terytorium Polski do państwa członkowskiego, które nadało nabywcy usługi ten numer, tj. na terytorium Niemiec.

Zainteresowany wskazał, iż na fakturze dokumentującej naprawę samochodu dla klienta z Niemiec, wyszczególnione są usługi oraz materiały wykorzystane do ich wykonania. Umieszczona jest również informacja o art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zarówno do wykonanych usług, jak i wykorzystanych materiałów Wnioskodawca zastosował stawkę 0%.

Art. 106 ust. 1 ustawy określa, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (…).

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy).

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

I tak, stosownie do regulacji § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia, przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem – § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawa opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zasadniczo charakter transakcji powinien wynikać z zawartej pomiędzy kontrahentami umowy. Strony powinny w niej określić, czy przedmiotem umowy jest dostawa towaru, czy też świadczenie usług. Naprawa urządzeń jest bez wątpienia usługą na ruchomym majątku rzeczowym, której miejsce świadczenia ustala się w szczególny sposób. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż wykonanie naprawy bardzo często wiąże się z koniecznością wymiany niektórych części lub ulepszeniem naprawianego towaru. W tym celu, podmiot wykonujący tego typu usługi może dokonać montażu jakiejś części zamiennej. W takim przypadku, kwota należności za wykonaną usługę obejmuje już koszt zamontowanej części. Wnioskodawca wskazał w treści wniosku, iż prowadzi działalność gospodarczą polegająca m.in. na wykonywaniu usług motoryzacyjnych oraz, że w miesiącu lutym br. wykonał usługę naprawy samochodu dla klienta z Niemiec, zatem podstawę opodatkowania w przedmiotowej sprawie stanowi cała kwota należna wynikająca z faktury (a więc, także wartość zużytych części).

Wobec powyższego, Zainteresowany winien na wystawionej przez siebie fakturze wykazać tylko usługę naprawy samochodu, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, zgodnie z § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia, gdyż jak już wyżej stwierdzono miejscem jej opodatkowania jest terytorium Niemiec.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333), określił wzory deklaracji oraz objaśnienia co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejscu ich składania. W objaśnieniach do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K) stanowiących załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia wskazano, iż w pozycji 21 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego (art. 87 ust. 5 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Wskazać należy, że usługi napraw samochodów nie zostały wymienione w ustawie ani w przepisach wykonawczych jako zwolnione od podatku od towarów i usług. Zatem, gdyby miejscem opodatkowania przedmiotowych usług była Polska, to przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą usługą, pod warunkiem posiadania dokumentów, z których wynika związek podatku z tymi czynnościami.

Wobec powyższego, jeśli w związku z ww. usługami, których miejsce świadczenie jest poza terytorium kraju, Wnioskodawca nabył towary (części zamienne) lub usługi na terytorium kraju, to należało wykazać obrót z tytułu tych usług w części C deklaracji w poz. 21 jako „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju”, a Zainteresowany miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych części do naprawy samochodu.

Reasumując, tut. Organ stwierdził, iż Wnioskodawca nieprawidłowo zastosował stawkę podatku w wysokości 0% do usługi naprawy samochodu (usługa na ruchomym majątku rzeczowym), której miejscem świadczenia jest terytorium Niemiec oraz błędnie wypełnił deklarację podatkową VAT-7, wykazując w poz. 30 wartość wykorzystanych do tej usługi materiałów, natomiast prawidłowo skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu części zużytych przy naprawie samochodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.