Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi montażu przez producenta schodów drewnianych (PKWiU 45.42.) w budynkach mieszkalnych PKOB 11


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP1/443-204/09/AW

Hasła tematyczne: montaż, roboty budowlano-montażowe, usługi budowlano-montażowe, usługi montażowe

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Wysokość opodatkowania –> Stawki –> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2009r. (data wpływu 2 marca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2009r. (data wpływu 22 maja 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 maja 2009r. (data wpływu 22 maja 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 maja 2009r. znak IBPP1/443-204/09/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje m.in. roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem własnych materiałów, a w szczególności wykonanie i montaż schodów drewnianych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Wnioskodawca zawiera umowę z klientem na wykonanie i montaż schodów w konkretnym budynku według konkretnego projektu. W umowie zawarta jest ustalona wartość usługi kompleksowo na całość usługi, bez wyszczególnienia kosztów, tj. zużycia materiałów czy robocizny.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał ponadto, że wykonuje usługi w zakresie:

 1. Usługa budowlano-montażowa, zabudowa klatki schodowej z drewna w budynku jednorodzinnym mieszkalnym (dotyczy schodów wolnostojących), gdzie udział materiałów zakupionych w stosunku do własnych, jak również pracochłonność robót na budowie i na warsztacie rozkłada się bardzo różnie w zależności od zamówienia,
 2. Usługa budowlano-montażowa, zabudowa klatki schodowej z drewna w budynku jednorodzinnym mieszkalnym (okładzina na schodach betonowych), która charakteryzuje się dużą pracochłonnością robót wykonanych bezpośrednio na budowie.

Zakres prac polega na wykonaniu takich czynności jak:

 • przygotowywanie podłoża do montażu stopni drewnianych,
 • podkuwanie i oczyszczanie betonu,
 • docinanie i dopasowywanie stopni i podstopni desek obróbkowych do kształtu i wymiaru betonu,
 • doklejanie brakujących elementów drewnianych,
 • przykręcanie i przyklejanie stopni desek do betonu,
 • wpasowywanie listew cokołowych (desek),
 • montaż desek na ściany,
 • wpasowywanie i montaż słupków, poręczy, tralek, balustrad schodowych.

Wykonywane usługi realizowane są w oparciu o zrobione przez Wnioskodawcę obmiary na budowie dostosowane każdorazowo do zaistniałej sytuacji na budynku, z uwzględnieniem wymagań inwestora w zakresie konstrukcji, kształtów czy kolorystyki. Po wykonaniu projektu, potrzebne do montażu elementy drewniane w zależności od stopnia skomplikowania i własnych możliwości technologicznych, Wnioskodawca wykonuje we własnym zakresie na warsztacie produkcyjnym, a następnie zostają docinane, dopasowywane na budowie, montowane w całości lub bezpośrednio przykręcane do podłoża, czyszczone i malowane celem przekazania do odbioru użytkownikowi lokalu. Pozostałe materiały potrzebne do montażu takie jak: kotwy, pianki montażowe, kleje, lakiery, farby, elementy złączne, czy elementy ze stali nierdzewnej kupowane są od innych producentów lub w sieciach handlowych.

Na wyżej wymienione usługi zawierana jest indywidualna umowa z klientem na kompleksowe wykonanie usługi.

Klasyfikacja wyrobów i usług:

 1. wyroby elementy schodów, balustrady, tralki – poz. 20.30.13-00.30
 2. usługi montażowe w budownictwie mieszkaniowym – poz. 45.42.13-00.00
 3. usługi montażowe w społecznym budynku mieszkaniowym PKOB 11
 4. pozostałe budynki mieszkalne jednorodzinne PKOB 11

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy prawidłowe jest stosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług do 7% na wykonane usługi budowlano-montażowe, polegające na montażu schodów drewnianych własnej produkcji w budynkach mieszkalnych w przypadku gdy usługa budowlana korzysta ze stawki 7% (budownictwo mieszkaniowe), a wykonanie schodów opodatkowane jest stawką 22%.

Jaką stawkę (VAT) podatku od towarów i usług należy zastosować do ww. robót…

Czy prawidłowe jest stosowanie obniżonej stawki 7% VAT na wyżej wymienione usługi zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego, w ramach których będą wykonane schody drewniane i ich montaż niezależnie czy pochodzą one z własnej produkcji, czy też z zakupionych materiałów, wówczas do pełnej wartości usługi zastosowanie na jednolita stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Zatem zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych z załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Art. 41 ust. 12a ustawy o VAT określa, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Należy także zauważyć, że w myśl obecnie obowiązującego art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dział 11 PKOB obejmuje m. in.:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111),
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112).

W myśl art. 41 ust. 12b ww. ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Przepis art. 41 ust. 12c ustawy o VAT wskazuje, iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Analiza powołanych przepisów ustawowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala stwierdzić, że kompleksowa usługa budowlano-montażowa w obiektach mieszkalnych oznaczonych symbolem PKOB – 11 (Budynki mieszkalne) podlega opodatkowaniu wg stawki 7% oczywiście pod warunkiem, że budynki te są budynkami mieszkalnymi stałego zamieszkania i usługa wykonywana jest wyłącznie w lokalach mieszkalnych znajdujących się w tych budynkach, a nie w lokalach użytkowych. Preferencyjna stawka opodatkowania znajduje zastosowanie niezależnie od powierzchni użytkowej budynków mieszkaniowych jednorodzinnych lub powierzchni lokali mieszkalnych wchodzących w skład budynków o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. organ stoi na stanowisku, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługę. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług przy formułowaniu zakresu pojęciowego towarów i usług oraz wyjątków w dziedzinie ulgowego opodatkowania lub zwolnień od tego podatku – co do zasady opierają się na klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W związku z tym, dla określenia prawidłowej stawki podatku VAT niezbędne jest ustalenie do jakiego grupowania obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczone są wyroby czy usługi. Zatem dopiero ustalenie przez podatnika właściwego grupowania statystycznego dla dokonanej czynności pozwala na określenie prawidłowej stawki podatku VAT. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby lub usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Zaś w przypadku jakichkolwiek trudności w ustaleniu właściwego grupowania, może zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.). Zgodnie z zasadami tworzenia grupowań PKWiU (pkt 5.3.4) stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r., roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby (sprzęt, maszyny, urządzenia), z następującymi zastrzeżeniami:

 • roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu,
 • gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób,
 • budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale 45,
 • roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 52.

Zastosowanie właściwej stawki podatku zależy więc od tego, co jest przedmiotem umowy cywilnoprawnej oraz rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane sklasyfikowane wg PKWiU 45, w ramach których podatnik wykonuje roboty budowlane w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania (PKOB 11) wówczas do całej wartości usługi zastosowanie ma jednolita 7% stawka podatku.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wykonuje m.in. roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem własnych materiałów, a w szczególności wykonanie i montaż schodów drewnianych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Wnioskodawca zawiera umowę z klientem na wykonanie i montaż schodów w konkretnym budynku według konkretnego projektu. W umowie zawarta jest ustalona wartość usługi kompleksowo na całość usługi, bez wyszczególnienia kosztów, tj. zużycia materiałów czy robocizny.

Ponadto Wnioskodawca podał, że wykonuje usługi w zakresie:

 1. Usługa budowlano-montażowa, zabudowa klatki schodowej z drewna w budynku jednorodzinnym mieszkalnym (dotyczy schodów wolnostojących), gdzie udział materiałów zakupionych w stosunku do własnych, jak również pracochłonność robót na budowie i na warsztacie rozkłada się bardzo różnie w zależności od zamówienia,
 2. Usługa budowlano-montażowa, zabudowa klatki schodowej z drewna w budynku jednorodzinnym mieszkalnym (okładzina na schodach betonowych), która charakteryzuje się dużą pracochłonnością robót wykonanych bezpośrednio na budowie.

Zakres prac polega na wykonaniu takich czynności jak:

 • przygotowywanie podłoża do montażu stopni drewnianych,
 • podkuwanie i oczyszczanie betonu,
 • docinanie i dopasowywanie stopni i podstopni desek obróbkowych do kształtu i wymiaru betonu,
 • doklejanie brakujących elementów drewnianych, przykręcanie i przyklejanie stopni desek do betonu,
 • wpasowywanie listew cokołowych (desek),
 • montaż desek na ściany,
 • wpasowywanie i montaż słupków, poręczy, tralek, balustrad schodowych.

Wykonywane usługi realizowane są w oparciu o zrobione przez Wnioskodawcę obmiary na budowie dostosowane każdorazowo do zaistniałej sytuacji na budynku, z uwzględnieniem wymagań inwestora w zakresie konstrukcji, kształtów czy kolorystyki. Po wykonaniu projektu, potrzebne do montażu elementy drewniane w zależności od stopnia skomplikowania i własnych możliwości technologicznych, Wnioskodawca wykonuje we własnym zakresie na warsztacie produkcyjnym, a następnie zostają docinane, dopasowywane na budowie, montowane w całości lub bezpośrednio przykręcane do podłoża, czyszczone i malowane celem przekazania do odbioru użytkownikowi lokalu. Pozostałe materiały potrzebne do montażu takie jak: kotwy, pianki montażowe, kleje, lakiery, farby, elementy złączne, czy elementy ze stali nierdzewnej kupowane są od innych producentów lub w sieciach handlowych.

Na wyżej wymienione usługi zawierana jest indywidualna umowa z klientem na kompleksowe wykonanie usługi.

Wnioskodawca podał, że klasyfikacja wyrobów i usług to:

 1. wyroby elementy schodów, balustrady, tralki – poz. 20.30.13-00.30
 2. usługi montażowe w budownictwie mieszkaniowym – poz. 45.42.13-00.00
 3. usługi montażowe w społecznym budynku mieszkaniowym PKOB 11
 4. pozostałe budynki mieszkalne jednorodzinne PKOB 11

Zgodnie ze stosowaną dla celów podatku VAT Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 18 marca 1997r., pod symbolem PKWiU 45.42.13-00.00 mieszczą się „Roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej”.

W świetle powyższego, jeśli usługi budowlano-montażowe zabudowy klatki schodowej z drewna, której elementem składowym są materiały wykonywane przez Wnioskodawcę we własnym zakresie w warsztacie produkcyjnym oraz materiały kupowane od innych producentów lub sieciach handlowych, będą robotami budowlanymi sklasyfikowanymi do PKWiU 45.42.13-00.00 i będą wykonywane w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania PKOB 11 (i nie będą dostawą towarów sklasyfikowanych wg PKWiU 20.30.13-00.30), to właściwą dla tych usług będzie stawka VAT w wysokości 7%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy jednak zauważyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności gdyby wykonane przez Wnioskodawcę prace nie stanowiły faktycznie robót budowlanych, zaklasyfikowanych do PKWiU 45) lub zmiany stanu prawnego. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do dokonania klasyfikacji świadczonych przez Wnioskodawcę usług lub sprzedawanych towarów, ani też nie jest uprawniony do weryfikacji klasyfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę.

Obniżona 7% stawka podatku od towarów i usług ma bowiem zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia roboty budowlano-montażowe, remont i konserwacja, dlatego też należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez:

 • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
  zaś przez
 • remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Ponadto tut. organ informuje, że określenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej dostawy towaru o podanym PKWiU 20.30.13-00.30 nie było przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia, gdyż Wnioskodawca nie sformułował w tym zakresie pytania, ani też nie przedstawił własnego stanowiska, zatem zagadnienie to nie podlegało ocenie. Wobec brzmienia zawartych we wniosku pytań oraz stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do tych pytań uznano, że Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji tylko w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla świadczonych przez siebie usług o podanym przez siebie PKWiU 45.42.13-00.00.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-342 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.