Dot. stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z znajdującymi się na tym gruncie budynkami i budowlami


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-192/09-4/BS

Hasła tematyczne: budowle, budynek, dostawa, grunty, stawka, użytkowanie wieczyste, zbycie, zbycie praw, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2009 r. (data wpływu 02.03.2009 r.) uzupełnionym na wezwanie tut. organu z dnia 16.04.2009 r. pismem z dnia 22.04.2009 r. (data wpływu 27.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 27.04.2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka przewiduje w najbliższym czasie sprzedaż użytkowanej dotychczas nieruchomości zabudowanej położonej w W., złożonej z gruntu (dzierżawionego od Skarbu Państwa w formie prawa użytkowania wieczystego) oraz usytuowanych na nim obiektów: budynków i budowli stanowiących odrębną własność Firmy.

Powyższy stan prawny potwierdzają zapisy stosownych dokumentów urzędowych wraz z KW. Zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu, jak i ww. budowle (hale i garaże) Spółka przejęła w lipcu 1994 r. od Skarbu Państwa jako majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Była to forma prywatyzacji (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 3, art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). W trakcie trwania umowy, w 1997 r. nastąpiło notarialne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego i własności budynków na tej nieruchomości.

Ww. czynności nie były dokumentowane fakturami VAT, nie zostały obciążone podatkiem od towarów i usług a Firmie nie przysługiwało z tego tytułu prawo do obniżenia podatku należnego.

Spółka użytkując grunt i budynki od 1994 r. do dnia sporządzenia wniosku, ponosiła na ich ulepszenie nakłady nieosiągające 30% wartości początkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy przewidzianej przez Spółkę sprzedaży istnieje możliwość zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zwolnienia z tego podatku…

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie wyżej opisanej sytuacji tej nieruchomości i oceny jej uwarunkowań prawnych Spółka widzi podstawę skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy przy sprzedaży (innej osobie prawnej bądź fizycznej) prawa użytkowania wieczystego tego gruntu i własności usytuowanych na nim budynków.

Wnioskodawca wskazuje, iż budzić może pewne wątpliwości, jak traktować niewyszczególnione w ustawie prawo użytkowania wieczystego gruntu. Ponieważ nie występują różnice użytkowe i rynkowe między własnością gruntu i prawem jego użytkowania wieczystego, w ocenie Wnioskodawcy obrót tymi dobrami należy przyjąć tożsamo w ustawie o podatku VAT.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 22.04.2009 r. (data wpływu 27.04.2009 r.) Wnioskodawca doprecyzował swoje stanowisko w sprawie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim obiektami budowlanymi o przyjęcie do niego aktualnej podstawy prawnej wskazując, iż podstawę tę stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dla sprzedaży używanych budynków i budowli i § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 r. dla sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym są one umiejscowione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy :

  1. dostawa jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl § 13 ust 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotem dostawy będzie użytkowana przez Spółkę nieruchomość zabudowana złożona z gruntu (dzierżawionego od Skarbu Państwa w formie prawa użytkowania wieczystego) oraz usytuowanych na nim obiektów: budynków i budowli stanowiących odrębną własność Firmy.

Zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu, jak i ww. budowle (hale i garaże) Spółka przejęła w lipcu 1994 r. od Skarbu Państwa jako majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 3, art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W trakcie trwania umowy, w 1997 r. nastąpiło notarialne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego i własności budynków na tej nieruchomości.

Ww. czynności nie były dokumentowane fakturami VAT, nie zostały obciążone podatkiem od towarów i usług a Firmie nie przysługiwało z tego tytułu prawo do obniżenia podatku należnego.

Spółka użytkując grunt i budynki od 1994 r. do dnia sporządzenia wniosku, ponosiła na ich ulepszenie nakłady nieosiągające 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż w związku z faktem, że przedmiotowe budynki i budowle, przejęte zostały przez Spółkę od Skarbu Państwa w 1994 r., nakłady na ich ulepszenie nie osiągnęły 30% wartości początkowej, ich dostawa nie jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jego dostawą upłynęły 2 lata, dostawa ww. budynków i budowli, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z cyt. wyżej art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W myśl art. 29 ust. 5 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zgodnie natomiast z § 13 ust 1 pkt 10 rozporządzenia zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Z uwagi na fakt, iż dostawa budowli, o których mowa wyżej jest zwolniona, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zatem zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów na których są posadowione w myśl § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia korzysta również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczyć jednak należy, iż na podstawie art. 15 ustawy z dnia 07.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) z dniem 01 stycznia 2009 r. dodano w art. 43 ust. 10 i 11.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowana datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.